Oznámenie č. 371/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku

Čiastka 71/1991
Platnosť od 20.09.1991 do08.11.1994
Zrušený 30/1995 Z. z.

371

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 6. augusta 1991 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku. Dohoda nadobudla platnosť na základne svojho článku 9 ods. 1 dňom 5. septembra 1991. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz s Dodatkovým protokolom z 26. januára 1968, vyhlásená č. 67/1968 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rumunska o bezvízovom styku

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Rumunska vedené prianím rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami sa dohodli takto:

Článok 1

1. Štátni občania zmluvných štátov, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu, môžu vstupovať za účelom pobytu, ktorý neslúži zárobkovej činnosti, na územie druhého zmluvného štátu a zdržiavať sa tam až 30 dní bez víz.

2. Na vykonávanie zárobkovej činnosti a na pobyt presahujúci 30 dní je potrebné vízum.

Článok 2

1. Držitelia česko-slovenských alebo rumunských diplomatických alebo služobných pasov, ktorí sú členmi diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu alebo zástupcovia zmluvného štátu v medzinárodných organizáciách majúcich sídlo na území druhého zmluvného štátu alebo úradníci takejto organizácie, sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu počas svojho pridelenia bez víz.

2. Rodinní príslušníci žijúci s osobami uvedenými v odseku 1 v spoločnej domácnosti môžu sa počas ich pridelenia zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz, pokiaľ sú držiteľmi česko-slovenského alebo rumunského diplomatického alebo služobného pasu.

Článok 3

Štátni občania zmluvných štátov, ktorí žijú dlhodobo alebo trvalo na území druhého zmluvného štátu, môžu vycestovať do domovského štátu alebo tretích štátov a vrátiť sa do druhého zmluvného štátu bez víz na základe platného cestovného dokladu.

Článok 4

Zrušenie vízovej povinnosti neoslobodzuje osoby, na ktoré sa táto Dohoda vzťahuje, od nutnosti dodržiavať platné zákony a predpisy príslušnej krajiny týkajúce sa vstupu, pobytu-dlhodobého alebo trvalého a zamestnania.

Článok 5

Táto Dohoda neobmedzuje právo príslušných úradov zmluvných štátov odoprieť vstup alebo pobyt občanom druhého zmluvného štátu, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok alebo ktorí nedisponujú dostatočnými prostriedkami na zabezpečenie svojho pobytu.

Článok 6

1. Každý zmluvný štát môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia svojich občanov alebo iných závažných dôvodov pozastaviť na prechodnú dobu celkom alebo čiastočne vykonávanie uvedených ustanovení.

2. Zavedenie, ako aj zrušenie týchto opatrení bude bez meškania oznámené diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu a nadobudne účinnosť okamžite po tomto oznámení.

Článok 7

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že kedykoľvek príjmu na svoje územie bez formalít svojich štátnych občanov.

Článok 8

1. Zmluvné štáty si vymenia diplomatickou cestou v lehote 30 dní pred nadobudnutím platnosti tejto Dohody vzory cestovných dokladov.

2. V prípade zmeny cestovných dokladov si zmluvné štáty zašlú ich nové vzory diplomatickou cestou najneskôr 30 dní pred ich zavedením.

Článok 9

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť 30. dňom od jej podpisu.

2. Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o zrušení návratných víz pri služobných alebo súkromných cestách a precestovacích víz a Dodatkový protokol z 26. januára 1968.

Článok 10

Táto Dohoda sa dojednáva na neurčitú dobu. Možno ju kedykoľvek vypovedať a stratí platnosť tri mesiace po doručení písomného oznámenia diplomatickou cestou druhému zmluvnému štátu.

Dané v Bukurešti 6. augusta 1991 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a rumunskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Zdeněk Matejka v. r.

Za vládu

Rumunska:

Teodor Melescanu v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.