Zákon č. 136/1991 Zb.Zákon o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

(v znení č. 494/1992 Zb., 597/1992 Zb.)

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.05.2008
Účinnosť od 23.12.1992 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

136

ZÁKON

z 20. marca 1991

o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach tlače a iných hromadných informačných prostriedkov patrí:

b) prijímať právnu úpravu na úseku tlače, rozhlasového a televízneho vysielania a šírenia agentúrneho spravodajstva;

c) udeľovať po dohode s orgánmi republík licencie na rozhlasové a televízne vysielanie, na šírenie agentúrneho spravodajstva, pokiaľ pôjde o subjekty pôsobiace podľa zákona vydaného na základe písmena b) na celom území federácie alebo pokiaľ táto činnosť podstatne presahuje územie jednej z republík alebo pokiaľ pôjde o licencie na vysielanie z územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre zahraničie;

d) spravovať vydavateľské podniky, ako aj rozhlasové a televízne organizácie, organizácie na šírenie audiovizuálnych programov a agentúrneho spravodajstva, pokiaľ ide o subjekty pôsobiace na území Českej republiky i Slovenskej republiky.

§ 2

Do pôsobnosti Českej republiky a Slovenskej republiky patrí:

a) realizácia zásad štátnej politiky vo vzťahu k hromadným informačným prostriedkom;

b) výkon štátnej správy, najmä udeľovanie licencií rozhlasovým a televíznym organizáciám, organizáciám pre šírenie audiovizuálnych programov a spravodajským agentúram, pokiaľ sú organizáciami, ktoré pôsobia na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky;

c) zriaďovať a riadiť vydavateľské podniky, ako aj rozhlasové a televízne organizácie, organizácie na šírenie audiovizuálnych programov a agentúrneho spravodajstva, pokiaľ ide o subjekty pôsobiace na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, a prijímať právnu úpravu ich postavenia.

§ 3

Právnické a fyzické osoby môžu zriaďovať a prevádzkovať rozhlasové a televízne organizácie a spravodajské agentúry na základe licencie udelenej za podmienok ustanovených zákonom Federálneho zhromaždenia. To neplatí pre organizácie zriadené podľa § 2 písm. c).

§ 4

Česko-slovenský rozhlas, Česko-slovenská televízia a Česko-slovenská tlačová kancelária vykonajú do troch mesiacov odo dňa zriadenia Českého rozhlasu a Českej televízie, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky rozdelenie a prevod majetku a vyporiadanie iných právnych pomerov majetkovej povahy.


§ 5

Zrušuje sa zákon č. 167/1968 Zb. o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.