Vyhláška č. 66/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom

Čiastka 14/1991
Platnosť od 01.03.1991 do31.12.1996
Účinnosť od 01.03.1991 do31.12.1996
Zrušený 289/1996 Z. z.

OBSAH

66

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 31. januára 1991,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom

Federálne ministerstvo hospodárstva po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 6 ods. 1 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom sa mení takto:

1. V § 3 prvá veta znie: „Lieh smú vyrábať právnické osoby, ktoré sú liehovarníckymi závodmi, prípadne do ktorých je začlenený liehovarnícky závod, a pokiaľ ide o pestovateľské pálenie ovocia,1) aj fyzické osoby oprávnené na prevádzkovanie výroby podľa osobitných predpisov. Na výrobu liehu sa vyžaduje povolenie Ministerstva poľnohospodárstva Českej republiky alebo Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky vydané po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií a príslušným ministerstvom republiky.“.

2. V § 4 sa vypúšťajú slová „ s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy“.

3. § 5 sa vypúšťa včítane odkazu pod čiarou.

4. V § 7 sa vypúšťa odsek 1.

5. § 7 ods. 2 znie:

(2) Všetok lieh vyrobený alebo dovezený na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s výnimkou syntetického liehu určeného na priemyselné spracovanie, sa smie vyskladniť alebo uviesť do obehu iba so súhlasom Ministerstva poľnohospodárstva Českej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky.“.

6. V § 7 ods. 3 sa slová „ČSSR“ nahrádzajú slovami „do Českej republiky alebo Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Minister:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 76/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.
Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 245/1988 Zb. o pestovateľskom pálení ovocia.