Oznámenie č. 36/1991 Zb.Oznámenie Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní výnosu o Bankovom informačnom systéme

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.12.2002
Zrušený 510/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

36

Štátna banka česko-slovenská

vydala podľa § 16 písm. f) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej výnos z 27. decembra 1990 č. 2/1991 o Bankovom informačnom systéme.

Výnos sa vzťahuje na Štátnu banku česko-slovenskú, banky a sporiteľne a na iné osoby, ktoré vykonávajú na základe povolenia niektoré činnosti prislúchajúce bankám a sporiteľniam; upravuje vytváranie, prevádzkovanie, využívanie, rozvoj a riadenie Bankového informačného systému a vymedzuje práva a povinnosti bánk a iných osôb s tým súvisiace.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Výnos bol uverejnený vo Vestníku Štátnej banky česko-slovenskej, čiastka 1/1991. Možno do neho nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Štátnej banky česko-slovenskej.