262

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

zo 4. mája 1991

o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Úlohy ústredných orgánov štátnej správy pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

(1) Ústredný orgán štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“) riadi v rozsahu svojej pôsobnosti prípravu mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach (ďalej len „učilište“) a strediskách praktického vyučovania (ďalej len „stredisko“).1) Ústredný orgán pritom

a) spracúva v súlade so základným smerom hospodárskeho vývoja odvetvia a predpokladaného vývoja potreby pracovných síl a skladby zamestnaní odvetvovú koncepciu prípravy mládeže na povolanie; spolupracuje pritom s úradom práce,2)

b) predkladá Ministerstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) návrhy na zmeny v sústave študijných a učebných odborov,

c) predkladá ministerstvu návrhy na určenie obsahu teoretického a praktického vyučovania študijných a učebných odborov,

d) predkladá ministerstvu návrhy na ustanovenie do siete učilíšť a zaradenie do zoznamu stredísk, ako aj návrh na ich vyradenie zo siete a zo zoznamu a návrhy na obmedzenie ich činnosti,

e) vydáva zoznam odporúčaného vybavenia učilíšť a stredísk,

f) spolupracuje so školskou inšpekciou3) pri vykonávaní školskej inšpekcie.

(2) Ústredný orgán vykonáva voči učilišťu alebo stredisku, ktoré zriadil, funkciu orgánu hospodárskeho riadenia za podmienok a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.4)

(3) Ústredný orgán, ktorý zriadil učilište alebo stredisko, vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva riaditeľa učilišťa a vedúceho strediska po vyjadrení príslušnej rady školy;5) pracovníka do funkcie riaditeľa učilišťa alebo vedúceho strediska vymenúva na základe výberového konania.

(4) Ústredný orgán, ktorý rozhodol o zrušení štátneho podniku bez likvidácie za účelom vloženia jeho hmotného majetku ako celku do akciovej spoločnosti, alebo rozhodol o jeho zmluvnom prevode do vlastníctva inej právnickej alebo fyzickej osoby, zabezpečí prevzatie povinností zrušeného podniku voči žiakom učilišťa, ktorí sa pre štátny podnik pripravovali, na nadobúdateľa majetku zrušeného podniku. Obdobne postupuje pri zmluvnom prenechaní na dočasné užívanie alebo nájme hmotného majetku ako celku právnickej alebo fyzickej osobe.6)

(5) Ústredný orgán, ktorý rozhodol o zrušení štátneho podniku s likvidáciou, zabezpečí, aby likvidátor prednostne vysporiadal finančné záväzky zrušeného podniku voči žiakom, ktorí sa pre tento podnik pripravovali.

§ 2

Úlohy družstiev pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

(1) Družstvo, ktoré zriaďuje učilište alebo stredisko, plní vo svojej riadiacej činnosti v príprave mládeže na povolanie obdobné úlohy, ako sú ustanovené ústredným orgánom v § 1 tejto vyhlášky. Na plnenie týchto úloh si môže zriadiť záujmovú organizáciu,7) alebo ich plnením poveriť záujmovú organizáciu zriadenú pred účinnosťou tejto vyhlášky.

(2) Ak družstvo zaniká, majetok slúžiaci učilišťu alebo stredisku prednostne ponúkne ústrednému orgánu. Ústredný orgán za prevzatý majetok uhradí družstvu náklady za tú časť majetku, ktorá bola nadobudnutá z prostriedkov družstva.

(3) Družstvo môže ponúknuť majetok učilišťa alebo strediska aj inej právnickej alebo fyzickej osobe, ak budú majetok využívať na účely výchovy a vzdelávania.

§ 3

Úlohy organizácií pri zabezpečovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania

(1) Organizácia vytvára priaznivé podmienky na rozvíjanie schopností a iniciatívy žiakov a ich uplatnenie v praxi; na splnenie tejto úlohy uzatvára s učilišťom alebo strediskom zmluvu o poskytovaní vhodných pracovísk na vykonávanie praktického vyučovania žiakov v súlade s učebnými osnovami.

(2) Ak je organizácia poverená ústredným orgánom riadením učilišťa alebo strediska, plní úlohy na tomto úseku činnosti v rozsahu, ktorý jej vymedzí ústredný orgán.

§ 4

Postup pri zriaďovaní stredného odborného učilišťa a strediska praktického vyučovania

(1) Ústredný orgán, družstvo, prípadne družstevná záujmová organizácia z poverenia družstva, zriaďuje učilište a stredisko po ich zaradení do siete učilíšť alebo do zoznamu stredísk ministerstvom.

(2) Návrh na zaradenie do siete učilíšť alebo do zoznamu stredísk obsahuje

a) názov a adresu sídla učilišťa alebo strediska,

b) zoznam študijných a učebných odborov, v ktorých sa budú žiaci pripravovať,

c) predpokladané počty prijímaných žiakov podľa jednotlivých študijných a učebných odborov na obdobie piatich rokov,

d) organizačné usporiadanie učilišťa alebo strediska vrátane ich odlúčených pracovísk,

e) priestorové a materiálno-technické zabezpečenie učilišťa alebo strediska,

f) personálne zabezpečenie učilišťa alebo strediska,

g) vymedzenie majetku, ktorý bude slúžiť príprave mládeže na povolanie a odborné činnosti na základe hospodárskej zmluvy o dočasnom užívaní alebo zmluvy o nájme uzavretej medzi učilišťom a štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom,

h) vymedzenie majetku slúžiaceho prevažne na prípravu mládeže na povolanie a odborné činnosti, ku ktorému prevádza ústredný orgán alebo družstvo právo hospodárenia na učilište alebo stredisko.

(3) Návrh na zaradenie strediska do zoznamu obsahuje aj údaj o zabezpečení teoretického vyučovania žiakov v učilišti a návrh na zaradenie učilišťa, ktoré zabezpečuje iba teoretické vyučovanie do siete, obsahuje aj údaj o zabezpečení praktického vyučovania.

(4) Návrh na úpravu siete učilíšť alebo zoznamu stredísk predkladá ich zriaďovateľ ministerstvu pre nasledujúci školský rok do 15. januára.

(5) Návrh na vyradenie učilišťa zo siete alebo strediska zo zoznamu obsahuje

a) dôvod vyradenia zo siete alebo zoznamu,

b) organizáciu, ktorá prevezme práva a povinnosti k žiakom, ktorí sa doteraz v učilišti pripravovali.


Záverečné a zrušovacie ustanovenia

§ 5

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na špeciálne stredné odborné učilištia, odborné učilištia a učilištia.

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 449/1990 Zb., ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Minister:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

2) Zákon SNR č. 444/1990 Zb. o zriadení úradov práce.

3) § 8 ods. 2 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

4) § 26a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 7 ods. 6 písm. b) zákona č. 542/1990 Zb.

6) § 348 Hospodárskeho zákonníka.

7) § 42 ods. 1 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.§ 35 ods. 1 zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve.