Oznámenie č. 35/1991 Zb.Oznámenie Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Poriadok pre výkon väzby

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991
Redakčná poznámka

Rozkaz nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

35

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky

po dohode s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky vydal podľa § 360 ods. 3 zákona č. 140/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov rozkaz č. 51/1990 zo 14. decembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti SSR č. 32/1970 – Poriadok pre výkon väzby; rozkaz bol registrovaný v čiastke 1/1971 Zb.

Rozkaz reaguje na zmeny vykonané novelami Trestného poriadku a zákona o výkone trestu odňatia slobody s cieľom prehĺbiť humanizáciu výkonu väzby. Rozkaz je určený predovšetkým pre súdy a útvary Zboru nápravnej výchovy v Slovenskej republike.

Rozkaz nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Predpis bude uverejnený v Zbierke rozkazov ministra spravodlivosti SR a možno do neho nahliadnuť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v Bratislave, Správe Zboru nápravnej výchovy SR v Bratislave a v ústavoch na výkon väzby Slovenskej republiky.