Zákon č. 310/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii

Čiastka 57/1991
Platnosť od 09.08.1991 do22.12.1992
Účinnosť od 01.10.1991 do22.12.1992
Zrušený 597/1992 Zb.

310

ZÁKON

z 11. júla 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 123/1965 Zb. o Československej tlačovej kancelárii sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 v prvej vete sa slová „spravodajským orgánom Československej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „tlačovou agentúrou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“. Druhá veta sa vypúšťa.

2. § 2 znie:

㤠2

Česko-slovenská tlačová kancelária okrem iných služieb tlačovej agentúry

a) vydáva v plnom znení vyhlásenia ústredných štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú,

b) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach ústredných štátnych orgánov a ich poradných orgánov, ústredných štátnych organizácií a ústavných činiteľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ ju o to požiadajú,

c) informuje o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach štátnych orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a jej poradných orgánov na požiadanie príslušného ústredného štátneho orgánu a o stanoviskách a ústnych a písomných oznámeniach orgánov štátnych organizácií pôsobiacich v Českej republike aj Slovenskej republike na požiadanie ústredného orgánu týchto organizácií.“.

3. § 3 znie:

㤠3

Česko-slovenská tlačová kancelária môže vykonávať podnikateľskú činnosť v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj v zahraničí a zapisuje sa na tento účel do podnikového registra; môže zakladať obchodné spoločnosti a zúčastňovať sa na podnikaní obchodných spoločností.“.

4. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „samostatnou ústrednou“. Za odsek 1 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Za činnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie uvedenú v § 2 zodpovedá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.

5. § 5 sa vypúšťa.

6. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1, slovo „ústredného“ sa nahrádza slovom „generálneho“ a za slová „vydá vláda“ sa dopĺňajú slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky po dohode s vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky“.

Za nový odsek 1 sa vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Štatút upraví vzťahy Česko-slovenskej tlačovej kancelárie k štátnym orgánom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky a vymedzí vzájomnú pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky; upraví tiež zloženie a pôsobnosť kolégia Česko-slovenskej tlačovej kancelárie a jej riaditeľskej rady, ktorú tvorí generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie, generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky a generálny riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky.

(3) Pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Českej republiky upraví zákon Českej národnej rady. Pôsobnosť Česko-slovenskej tlačovej kancelárie Slovenskej republiky upraví zákon Slovenskej národnej rady.“.

7. § 7 znie:

㤠7

Česko-slovenská tlačová kancelária používa v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike aj v zahraničí skratku „ČSTK“.“.


Čl. II

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii, ako vyplýva z neskorších predpisov.

Čl. III

Zrušuje sa ustanovenie § 5 zákonného opatrenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, a to pokiaľ ide o Česko-slovenskú tlačovú kanceláriu.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.