Vyhláška č. 58/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov

(v znení č. 24/1992 Zb.)

Čiastka 13/1991
Platnosť od 01.03.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 20.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 10/1993 Z. z.

58

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 30. januára 1991

o vymedzení obsahu mzdových prostriedkov

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na právnické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť,1) fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť,2) rozpočtové a príspevkové organizácie a občianske a záujmové združenia3) (dalej len „organizácie“).

Mzdové prostriedky

§ 2

(1) Mzdové prostriedky sú prostriedky, ktoré používajú organizácie na odmeňovanie práce alebo ktoré vynakladajú v priamej súvislosti s pracovnou a obdobnou činnosťou fyzických osôb na základe ich právneho vzťahu k organizácii. Zahŕňajú prostriedky, z ktorých organizácie uhrádzajú

a) mzdy a náhrady mzdy poskytované na základe pracovného pomeru a obdobné plnenia poskytované na základe služobného a členského pomeru,

c) odstupné s výnimkou odstupného poskytovaného pracovníkom v baníctve podľa osobitného predpisu,4) mzdové vyrovnanie a obdobné plnenia,

d) odmeny za prácu, prípadne obdobné plnenia poskytované na základe iného vzťahu ako pracovného, služobného a členského pomeru,

e) sumy, ktoré organizácie refundují iným organizáciám na úhradu plnení uvedených v písmenách a) až d) (napr. refundácia náhrad mzdy poskytnutých pri uvoľnení pracovníkov na výkon verejných funkcií, na plnenie občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, refundácie mzdových vyrovnaní pri prechode pracovníkov do nového zamestnania v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení, príp. ďalšie refundácie, na ktorých sa zamestnávatelia dohodnú).

(2) Odmeny za prácu a obdobné plnenia [odsek 1 písm. d)] zahŕňajú najmä

a) odmeny za prácu podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

b) odmeny za prácu (činnosť) poskytované podľa osobitných predpisov v prípadoch, keď nevzniká pracovný vzťah k organizácii (napr. odmeny za posudky znalcov, odmeny obyvateľom ústavov sociálnej starostlivosti za pracovnú činnosť pri prevádzke ústavu, odmeny dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby, odmeny závodnym lekárom, odmeny funkcionárom družstiev, odmeny sprostredkovateľom a rozhodcom, odmeny predsedom a členom privatizačných komisií),

c) odmeny za využitie vynálezov, priemyselných vzorov, zlepšovacích návrhov a za vyhodnotené riešenia tematických úloh a obdobné odmeny,

d) odmeny podľa predpisov o autorskom práve,

e) odmeny (peňažné ceny) z verejných a užších súťaží a verejných prísľubov.

(3) Organizácia nemá povinnosť zo mzdových prostriedkov uhrádzať plnenia uvedené v odseku 1 písm. a) až d), ak sa jej refundujú zo mzdových prostriedkov inej organizácie; ak uhradí tieto plnenia zo mzdových prostriedkov, vylúči ich z nich pri prijatí refundovanej sumy.

(4) Pokiaľ organizácie poskytujú plnenia uvedené v odseku 1 písm. a) až d) a vyplácajú ich podľa osobitných predpisov čiastočne alebo úplne v inej než česko-slovenskej mene, zahŕňajú do mzdových prostriedkov len sumy vyplatené, v česko-slovenskej mene.

§ 3

(1) Mzdové prostriedky sa zahŕňajú do nákladov organizácií s výnimkou prostriedkov na mzdy, ktoré uhrádzajú právnické osoby oprávnené na podnikateľskú činnosť1) a fyzické osoby prevádzkujúce podnikateľskú činnosť2) z fondu odmien alebo z použiteľného zisku5).

(2) Mzdové prostriedky, z ktorých sa uhrádzajú odmeny, plnenia a sumy uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d) s výnimkou odmien poskytovaných členom predstavenstiev, dozorných a správnych rád, revízorom účtov a obdobným orgánom a sumy refundované iným organizáciám na úhradu plnení uvedených v § 2 ods. 1 písm. c) a d) a náhrad mzdy, ak sa refundujú len tieto náhrady, sa zahŕňajú do ostatných osobných nákladov organizácií.


§ 5

Zrušujú sa:

1. vyhláška č. 203/1988 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov,

2. vyhláška č. 41/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov podnikov s obchodnou činnosťou, bytového hospodárstva a miestnej výroby a služieb,

3. vyhláška č. 111/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách nezdružených do zväzov družstiev,

4. vyhláška č. 145/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov,

5. vyhláška č. 203/1989 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách,

6. vyhláška č. 19/1990 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách,

7. výnos Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky z 19. januára 1989 č. 18/2777/88 o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory,

8. výnos Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky z 20. júna 1989 č. 5/1144/1989 o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory.

§ 6

Pokiaľ organizácie postupovali podľa tejto vyhlášky predo dňom jej účinnosti, považuje sa to za postup urobený podľa tejto vyhlášky.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 Hospodárskeho zákonníka.

2) Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

3) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
Čl. II zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu.

5) § 5 ods. 2 nariadenia vlády ČSFR č. 577/1990 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.