Vyhláška č. 345/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov

Čiastka 67/1991
Platnosť od 27.08.1991 do31.12.1992
Účinnosť od 27.08.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

OBSAH

345

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 31. júla 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, § 36 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a § 32 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Organizácie môžu v roku 1991 odpísať až 40 % obstarávacej ceny nových strojových základných prostriedkov vyrobených v tuzemsku, ktoré boli objednané, dodané a zaplatené v čase od 1. júla do 31. decembra 1991. Zvyšok obstarávacej ceny sa odpisuje ročnými odpisovými sadzbami.“.

2. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „12 %“ nahrádzajú slovami „až 20 %“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. prom. mat. Rudlovčák CSc. v. r.