Vyhláška č. 27/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

Čiastka 7/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.1991
Zrušený 560/1991 Zb.

27

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 17. januára 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 znie:

㤠4

(1) Registrácia zahraničnoobchodnej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa nevyžaduje u česko-slovenskej osoby

a) na vývoz a dovoz vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb, s výnimkou prípadov uvedených v § 7 ods. 3 písm. b) a c) zákona,1)

b) na kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) na sprostredkovateľskú činnosť vykonávanú pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami,

d) na vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy za účelom vydania kontrolného osvedčenia o tovare dodávanom alebo službách poskytovaných v medzinárodnom obchode,

e) na obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Povolenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa nevyžaduje u zahraničnej osoby, s výnimkou prípadov uvedených v § 7 ods. 3 písm. b) a c) zákona,1)

a) na vývoz a dovoz dokumentov, informatívnych podkladov alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno dokumentáciou nahradiť, pokiaľ sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi česko-slovenskými a zahraničnými osobami,

b) na vývoz a dovoz informatívnych podkladov na šírenie poznatkov z oblasti vedy a techniky v hromadných oznamovacích prostriedkoch,

c) na vývoz a dovoz informatívnych podkladov, uskutočňovaný pri ich bezplatnej výmene medzi česko-slovenskými a zahraničnými výskumnými a vývojovými ústavmi a vysokými školami,

d) na dovoz primeraného množstva potravín pre gastronomické akcie uskutočňované za účelom propagácie národnej kuchyne,

e) pre pohyb dopravných prostriedkov cez hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s príslušným technickým vybavením a príslušnými dokladmi pri uskutočňovaní medzinárodnej dopravy,

f) na vývoz alebo dovoz súčiastok potrebných na zabezpečenie prevádzky dopravných prostriedkov zahraničnými osobami v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a na dovoz zahraničných tlačovín používaných pri uskutočňovaní dopravy, informačnej služby a odborného výcviku personálu,

g) na dovoz vecí súvisiacich s účasťou na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, ako aj vecí slúžiacich na vykonávanie propagačnej činnosti na týchto akciách,

h) na vývoz a dovoz poľnohospodárskych strojov, včítane účelových lietadiel, za účelom výpomoci pri poľnohospodárskych prácach, ak sa tieto stroje po ukončení výpomoci vyvezú alebo dovezú späť,

i) na dovoz a vývoz propagačných dokumentov a predmetov za účelom propagácie vlastnej hospodárskej činnosti,

j) na dovoz a vývoz umeleckých diel vykonávaný ich autormi,

k) na dovoz a spätný vývoz vecí nevyhnutných pre prevádzku a vykonávanie činnosti jej obchodného zastupiteľstva na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s výnimkou dovozu za účelom odplatného scudzenia alebo využitia vo výrobe.“.

2. § 5 sa vypúšťa.


Čl. II

Dňom účinnosti tejto vyhlášky vzniká právo na zrušenie vinkulácie vkladov zložených ako kaucia na účely povolenia alebo registrácie zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ sa pre túto činnosť naďalej nevyžaduje povolenie alebo registrácia. Zrušenie vinkulácie sú oprávnené požadovať osoby, ktoré tieto vklady zložili, s tým, že súčasne písomne vyhlásia banke alebo sporiteľni, že nevykonávajú činnosť, pre ktorú sa povolenie alebo registrácia vyžaduje.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Minister

v z. Ing. Brabec v. r.

I. námestník

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.