Oznámenie č. 504/1991 Zb.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991 do09.06.1992
Zrušený 249/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1991.

504

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

vydalo podľa § 123 Zákonníka práce v znení zákona č. 3/1991 Zb. po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos z 18. novembra 1991 č. 8774/1991-C/4 o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nahliadnuť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, okresnom úrade a v jednotlivých zdravotníckych organizáciách.

Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1991.