Vyhláška č. 440/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody

Čiastka 83/1991
Platnosť od 01.11.1991
Účinnosť od 01.11.1991

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. októbra 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zákona č. 131/1982 Zb. ustanovuje:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 197/1957 Ú. v. o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody v znení vyhlášky Ministerstva miestneho hospodárstva č. 2/1958 Ú. v. a vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 94/1987 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Táto vyhláška upravuje odplatu, ktorú poskytujú jednotliví užívatelia bytov a nebytových priestorov vlastníkovi domu za ústredné (diaľkové) vykurovanie (ďalej len „vykurovanie“) a za dodávku teplej vody v domoch vybavených ústredným (diaľkovým) kúrením a zariadením na dodávku teplej vody alebo aspoň jedným z nich.

(2) Za užívateľa bytu alebo nebytového priestoru sa považuje aj

a) vlastník bytu alebo nebytového priestoru,

b) vlastník domu užívajúci byt alebo nebytový priestor vo svojom dome.

(3) Za vlastníka domu sa považuje aj ten, kto

a) vykonáva právo hospodárenia k domu,

b) vykonáva správu domu, ktorý je majetkom obce,

c) je dodávateľom tepla1) alebo teplej vody, ak je na základe dohody s vlastníkom domu oprávnený vyúčtovať odplatu užívateľom bytov a nebytových priestorov.“.

2. V celej vyhláške sa slová „prevádzkové miestnosti“ nahrádzajú slovami „nebytové priestory“ v príslušnom páde.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa bod 3.

4. V § 2 ods. 2 sa slová „č. 1 bude odplata upravená osobitnými predpismi“ nahrádzajú slovami „odplatu upravuje osobitný predpis2)“.

5. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

6. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Cena pre vyúčtovanie vykurovania a dodávky teplej vody

Cenou pre vyúčtovanie vykurovania a dodávky teplej vody užívateľom bytov a nebytových priestorov je suma vypočítaná z množstva tepelnej energie spotrebovanej v jednom zúčtovacom období a z cien zaplatených vlastníkom domu za toto množstvo podľa cenového rozhodnutia.3)“.

7. § 4 včítane nadpisu znie:

㤠4

Výpočet odplaty, ak sú byty alebo nebytové priestory vybavené meradlom množstva dodaného tepla a teplej vody

(1) V domoch vybavených zariadením na meranie množstva dodaného tepla a teplej vody vypočíta sa odplata pripadujúca na každého užívateľa bytu alebo nebytového priestoru podľa nameraného množstva dodaného tepla a teplej vody. Odplata za vykurovanie spoločných priestorov sa určí rovnakým podielom na všetky bývajúce osoby.

(2) V bytoch a v nebytových priestoroch vybavených pomerovým rozdeľovačom vykurovacích nákladov sa odplata za vykurovanie pripadujúca na každého užívateľa bytu alebo nebytového priestoru vypočíta tak, že vlastník domu rozúčtuje 70 % z ceny dodaného tepla na jednotlivých užívateľov podľa výpočtových jednotiek pripadajúcich na každého z nich. Výpočtová jednotka je súčin súčtu jednotiek nameraných všetkými pomerovými rozdeľovačmi v byte alebo v nebytovom priestore a vykurovanej plochy bytu alebo upravenej podlahovej plochy nebytového priestoru delený počtom pomerových rozdeľovačov v byte alebo v nebytovom priestore. Zvyšných 30 % z ceny tepla rozúčtuje vlastník domu na jednotlivých užívateľov podľa veľkosti vykurovanej plochy bytu alebo veľkosti upravenej podlahovej plochy nebytového priestoru.

(3) Ak nemožno spotrebu tepla v byte alebo v nebytovom priestore zistiť pre poruchu meradla, pomerového rozdeľovača alebo z iného dôvodu, určí ju vlastník domu rovnakým pomerom spotreby tepla v byte alebo v nebytovom priestore k spotreba za celý dom v predchádzajúcom zúčtovacom období, alebo podľa spotreby v porovnateľnom byte alebo nebytovom priestore v dome.

(4) Ak nemožno spotrebu tepla a teplej vody zistiť pri viac ako 30 % všetkých meradiel alebo pomerových rozdeľovačov v dome, vypočíta sa odplata podľa § 4a.

(5) Odplata za teplú vodu sa vypočíta tak, že vlastník domu rozúčtuje cenu dodanej teplej vody na jednotlivých užívateľov bytov a nebytových priestorov podľa spotreby zistenej meradlom teplej vody v byte alebo v nebytovom priestore.

(6) Ak nemožno spotrebu teplej vody v byte zistiť pre poruchu meradla alebo pre iné závažné dôvody, určí ju vlastník domu podľa spotreby v bytoch s rovnakým počtom bývajúcich osôb.

(7) Ak vlastník domu nemôže určiť oddelene cenu vykurovania a cenu teplej vody, určí ju tak, že z ceny určenej na vyúčtovanie tvorí 70 % cena vykurovania a 30 % cena teplej vody, ak sa vlastník domu a užívateľ bytu alebo nebytového priestoru v dome nedohodli inak.“.

8. Za § 4 sa vkladajú nové § 4a, 4b, 4c, ktoré znejú:

㤠4a

Výpočet odplaty, ak byty alebo nebytové priestory nie sú vybavené meradlom množstva dodaného tepla a teplej vody

(1) Odplata v bytoch alebo v nebytových priestoroch, ktoré nie sú vybavené meradlami dodaného tepla a teplej vody, sa vypočíta tak, že vlastník domu rozúčtuje cenu vykurovania podľa vykurovanej plochy bytu a podľa pomeru upravených vykurovaných plôch nebytových priestorov. Odplatu za dodávku teplej vody určí v bytoch podľa počtu bývajúcich osôb, v nebytových priestoroch dohodou s užívateľom nebytového priestoru.

(2) Ak cena vykurovania a dodávky teplej vody nie je určená oddelene, postupuje sa podľa § 4 ods. 7.

§ 4b

Výpočet odplaty v rozdelených bytoch

V administratívne rozdelených bytoch so spoločným príslušenstvom je pre výpočet odplaty za vykurovanie rozhodujúca podlahová plocha vykurovaných miestností a za teplú vodu počet osôb bývajúcich v jednotlivých častiach bytu. Podlahová plocha vykurovaného spoločného príslušenstva sa na užívateľov bytu rozdelí rovnakým dielom.

§ 4c

Vymedzenie pojmov

(1) Vykurovanou miestnosťou je miestnosť vybavená výhrevným telesom.

(2) Upravenou podlahovou plochou nebytového priestoru sa rozumie skutočná plocha násobená koeficientom určeným pre jednotlivé druhy nebytových priestorov v prílohe tejto vyhlášky.

(3) Ak sa vlastník domu nedohodne s užívateľmi bytov alebo nebytových priestorov, rozhodne vlastník domu, že výhrevným obdobím pre účely vyúčtovania odplaty je buď

a) kalendárny rok, alebo

b) obdobie od 1. mája do 30. apríla nasledujúceho roka, alebo

c) obdobie určené dohodou dodávateľa tepla a teplej vody a vlastníka domu.“.

9. § 6 včítane nadpisu znie:

㤠6

Výška odplaty pri dodávkach nad pravidlá vykurovania a dodávky teplej vody

(1) Pravidlá vykurovania a dodávky teplej vody ustanovuje osobitný predpis.4)

(2) Ak sa vlastník domu a užívateľ bytu alebo nebytového priestoru dohodnú na vykurovaní a dodávkach teplej vody nad ustanovené pravidlá, náklady s tým spojené uhrádza užívateľ bytu alebo nebytového priestoru.“.

10. V § 10 ods. 2 sa na konci prvej vety mení bodka za čiarku a pripájajú slová „ak cenové rozhodnutie3) neustanovuje inak.“.

11. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa koniec tretej vety počnúc slovami „a ak nedôjde k dohode“.

12. V § 11 ods. 2 písm. a) sa slová „jednotlivých druhov“ nahrádzajú slovami „cenového rozhodnutia.3)“.

13. V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pokiaľ je ním organizácia socialistického sektoru“.

14. V § 14 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.

15. § 17 a 18 včítane nadpisov sa vypúšťajú.


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1991.


Minister:

Pittner v. r.


Príloha vyhlášky MV SR č. 440/1991 Zb.

Tabuľka koeficientov pre výpočet upravenej podlahovej plochy nebytových priestorov

Druh nebytových priestorov Koeficient pre
delenú prevádzku spoločnú prevádzku
Obytné miestnosti 1,00 1,00
Kancelárie s denným pracovným časom 0,95 1,60
Miestnosti predajní a obchodov 1,40 2,45
Učebne a kabinety s dennou prevádzkou 1,30 2,15
Prevádzkárne a dielne v obytných domoch 1,05 1,90
Miestnosti polície s dennou prevádzkou 0,95 1,60
Jasle 1,65 1,60
Materské školy 1,55 1,60
Družiny 1,45 1,60
Zdravotné zariadenia (strediská) 1,65 1,60
Miestnosti predajní a obchodov s predĺženým pracovným časom 2,65 2,45
Učebne a kabinety s dennou i s večernou prevádzkou 1,95 2,15
Miestnosti reštaurácií a kaviarní 3,20 2,45
Obchodné domy 1,70 1,60
Sklady (bez prevažného pobytu osôb) 0,55 1,00
Prevádzkárne a dielne s dvojsmennou prevádzkou 1,95 1,90
Prevádzkárne a dielne v miestnostiach predajní a obchodov 1,05 1,90
Kancelárie v miestnostiach predajní a obchodov 1,05 1,90
Sklady s trvalým pobytom osôb 0,90 1,60

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 6 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/1991 Zb. o hospodárení s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach.

2) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) Výmer Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 010/1991 z 25. júna 1991, ktorým sa mení zoznam tovaru s regulovanými cenami.

4) § 5 a 6 vyhlášky č. 206/1991 Zb.