Zákon č. 318/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky

(v znení č. 58/1995 Z. z., 304/1995 Z. z.)

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1996 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

318

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 9. júla 1991

o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Štátny vodohospodársky fond Slovenskej republiky (ďalej len „fond“).1)

§ 2

(1) Fond spravuje Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a za hospodárenie s jeho prostriedkami zodpovedá minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(2) Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobúdať práva a zaväzovať sa.

(3) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister.

(4) Minister zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.

(5) Podrobnosti o organizácii fondu a jeho činnosti upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Zdrojmi fondu sú:

a) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rozvojové investície, ako aj ďalšie potreby súvisiace s činnosťou podnikov vodného hospodárstva,

b) úvery od peňažných ústavov,

c) úroky z prostriedkov fondu,

d) príjmy z činnosti fondu,

e) príjmy zo sankčného postihu žiadateľov v prípadoch, ak sa nevyužili prostriedky fondu podľa určených podmienok,

f) dary a príspevky od fyzických a právnických osôb,

g) odplaty za odber podzemnej vody,

h) ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.

§ 5

(1) O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister.

(2) Fond zisťuje všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Žiadatelia o poskytnutie prostriedkov fondu a subjekty, ktoré tieto prostriedky použili, sú povinné poskytovať fondu a orgánom štátnej správy vodného hospodárstva potrebné informácie a umožňovať vstup do príslušných objektov.

(3) Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s orgánmi štátnej správy vodného hospodárstva.

(4) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(5) Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a uhradiť penále podľa osobitného predpisu.4)

(6) Podrobnosti o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov fondu upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 6

Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.

§ 7

Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 1 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.5)


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) § 62 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

3) Zákon SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.

4) § 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

5) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).