354

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 7. srpna 1991

o středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 2 odst. 2 a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 20 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a podle § 13 písm. a), f) a m) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Základní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje soustavu studijních a učebních oborů středních odborných učilišť, gymnázií a středních odborných škol (dále jen „střední školy"), organizaci středních škol, typy středních odborných škol, plnění povinné školní docházky ve vybraných učebních a studijních oborech středních škol, rozsah, podmínky, délku a průběh studia ve středních školách, hodnocení žáků a jejich klasifikaci, délku a organizaci studia při zaměstnání a kombinovaného studia, organizaci studia jednotlivých vyučovacích předmětů, nástavbového studia a pomaturitního studia.

(2) Střední školy poskytují výchovu a vzdělání ve studijních a učebních oborech, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

(3) Typy středních odborných škol jsou: střední průmyslová škola, střední zemědělská škola, střední zahradnická škola, střední vinařská škola, střední chmelařská škola, střední lesnická škola, střední rybářská škola, střední drůbežářská škola, střední zdravotnická škola, hotelová škola, sociálně právní akademie, střední knihovnická škola, střední pedagogická škola, střední umělecká škola, obchodní škola, obchodní akademie, rodinná škola, konzervatoř a odborná škola.

(4) Typy škol uvedené v odstavci 3 se mohou zřizovat jako jedna střední odborná škola.

(5) Název střední školy obsahuje označení druhu nebo typu školy a úředního názvu sídla školy včetně názvu ulice a čísla hlavní budovy. Pokud byl střední škole propůjčen čestný název, je součástí názvu školy. Název školy musí být shodný s názvem školy uvedeným v síti škol.1)

(6) Listiny a úřední dokumenty vydávané střední školou jsou opatřeny úředním razítkem se státním znakem. Název školy v tomto razítku je uveden podle odstavce 5. Způsob užívání státního znaku stanoví zvláštní předpis.2)

(7) Ředitel střední školy může zřizovat speciální třídy pro smyslově nebo tělesně postižené žáky.

ČÁST DRUHÁ

STUDIUM VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Docházka do střední školy

§ 2

(1) Povinností žáka je docházet do střední školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným a volitelným vyučovacím předmětům (dále jen „vyučovací předměty"), které si zvolil.

(2) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování, požádá zákonný zástupce žáka, pěstoun nebo občan, popřípadě ústav, jemuž byl žák na základě soudního rozhodnutí svěřen do výchovy (dále jen "zástupce žáka"), třídního učitele nebo mistra odborné výchovy o uvolnění z vyučování; je-li žák ubytován v domově mládeže, uvědomí současně o tom vychovatele.

(3) Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zástupce žáka, popřípadě vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli nebo mistru odborné výchovy důvod nepřítomnosti. Zástupce žáka ubytovaného v domově mládeže sdělí důvod nepřítomnosti též vychovateli.

(4) Třídní učitel nebo mistr odborné výchovy omluví nepřítomnost žáka při vyučování na základě omluvenky podepsané zástupcem žáka nebo vychovatelem nebo lékařem.

(5) Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc.

§ 3

(1) Ředitel střední školy může uvolnit žáka od účasti na vyučování vyučovacímu předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některým vyučovacím předmětům na základě vyjádření příslušného lékaře, a pokud jde o žáka se změněnou pracovní schopností, na základě vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení. Při uvolňování od vyučování tělesné výchovy se postupuje podle zvláštních předpisů.3)

(2) Žáka nelze uvolnit na celý školní rok nebo jeho převážnou část od vyučování vyučovacím předmětům rozhodujícím pro odborné zaměření absolventa. Tyto vyučovací předměty určí ředitel střední školy.

(3) Jestliže to dovoluje charakter učiva, může ředitel střední školy umožnit žákyni z důvodů těhotenství nebo mateřství přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.

(4) Ředitel střední školy může umožnit zdravotně postiženému nebo dlouhodobě nemocnému žáku přípravu a vykonání zkoušek v termínech, které stanoví.

§ 4

Změna studijního nebo učebního oboru a přestup do jiné střední školy

(1) Ředitel střední školy může povolit změnu studijního nebo učebního oboru, je-li žák zdravotně způsobilý ke studiu a k výkonu povolání, na které se má připravovat v nově zvoleném studijním nebo učebním oboru a úspěšně vykoná rozdílové zkoušky. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek určí ředitel školy.

(2) O přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel střední školy, do které se žák hlásí, po projednání s ředitelem střední školy, kterou žák navštěvuje.

(3) Změnu studijního nebo učebního oboru povoluje a o přestupu do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti žáka. K žádosti nezletilého žáka musí být připojeno vyjádření zástupce žáka.

(4) Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o změně tuto organizaci.

§ 5

Přerušení studia

(1) Ředitel střední školy může přerušit žáku studium na jeho žádost nebo na žádost zástupce žáka, a to až na dobu dvou let. Po uplynutí doby přerušení studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium přerušeno. Jestliže uplynula doba přerušení studia v průběhu školního roku, umožní ředitel střední školy žáku dodatečně vykonat zkoušky za příslušné období.

(2) Ředitel střední školy je povinen přerušit studium žákyni pro těhotenství a mateřství, jestliže praktické vyučování probíhá na pracích a na pracovištích zakázaných těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu podle zvláštních předpisů4) nebo jestliže praktické vyučování podle lékařského posudku ohrožuje těhotenství žákyně.

(3) Na žádost žáka může být přerušení studia ukončeno i před uplynutím doby přerušení studia.

(4) K žádosti o přerušení studia nebo o ukončení přerušení studia před uplynutím stanovené doby nezletilého žáka musí zástupce žáka předložit své souhlasné vyjádření.

(5) Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o přerušení studia tuto organizaci.

§ 6

Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku

(1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl.

(2) Žákovi, který splnil povinnou školní docházku, může ředitel střední školy povolit opakování ročníku.

(3) Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o opakování ročníku tuto organizaci.

§ 7

Zanechání studia

(1) Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to písemně řediteli střední školy; je-li žák nezletilý, je součástí sdělení souhlasné vyjádření zástupce žáka.

(2) Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni, kdy řediteli střední školy bylo doručeno sdělení o zanechání studia. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o zanechání studia tuto organizaci.

(3) Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel střední školy písemně žáka, a je-li nezletilý, zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti; tímto dnem přestává být žákem školy. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště tuto organizaci.

ČÁST TŘETÍ

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ, HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ

§ 8

Výchovná opatření

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků.

(2) Pochvalu nebo jiné ocenění uděluje žákům třídní učitel, mistr odborné výchovy, ředitel střední školy, ve středisku praktického vyučování též vedoucí střediska praktického vyučování nebo orgán státní správy ve školství.

(3) Podle závažnosti provinění mohou být žákům uložena některá z těchto výchovných opatření k posílení kázně žáků: napomenutí třídním učitelem nebo mistrem odborné výchovy, důtka třídního učitele nebo mistra odborné výchovy, ve středisku praktického vyučování též vedoucího střediska praktického vyučování, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia.

(4) V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel střední školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.

(5) O udělení a uložení výchovných opatření nezletilému žáku uvědomí ředitel střední školy zástupce žáka. Jde-li o žáka středního odborného učiliště, který se připravuje pro organizaci, informuje ředitel středního odborného učiliště o vyloučení žáka ze studia tuto organizaci.

§ 9

Hodnocení a klasifikace žáků

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

(2) Chování žáka se klasifikuje těmito stupni:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

(3) Nelze-li žáka klasifikovat v prvním pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel střední školy pro jeho vyzkoušení náhradní termín, a to zpravidla tak, aby klasifikace za první pololetí mohla být ukončena nejpozději do klasifikace za druhé pololetí.

(4) Nelze-li žáka klasifikovat ve druhém pololetí, je žák zkoušen a klasifikován za toto období zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna v den určený ředitelem střední školy.

(5) Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku požádat ředitele střední školy o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel střední školy, může být požádán o přezkoušení žáka školský úřad. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně zkoušen, s výjimkou zkoušky podle § 12 odst. 1 písm. a), c), d), e) a f). Ředitel střední školy nařídí komisionální přezkoušení žáka jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení a klasifikace.

§ 10

Celkové hodnocení žáka

(1) Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci v nepovinných předmětech.

(2) Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:

a) prospěl s vyznamenáním,

b) prospěl,

c) neprospěl.

(3) Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré.

(4) Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.

(5) Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.

§ 11

Opravné zkoušky

(1) Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z jednoho vyučovacího předmětu, koná opravnou zkoušku.

(2) Opravnou zkoušku koná i žák, jehož prospěch na konci prvního pololetí je nedostatečný z jednoho vyučovacího předmětu, který se vyučuje pouze v prvním pololetí.

(3) Termín opravných zkoušek určí ředitel střední školy tak, aby opravné zkoušky

a) podle odstavce 1 byly vykonány nejpozději do 31. srpna; žákovi, který se z vážných důvodů nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září a žákovi, který byl klasifikován v termínu uvedeném v § 9 odst. 4, nejpozději do 15. října,

b) podle odstavce 2 byly vykonány nejpozději do klasifikační porady za druhé pololetí.

(4) Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání opravné zkoušky nedostaví, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat opravnou zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný.

§ 12

Komisionální zkouška

(1) Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li rozdílovou zkoušku,

b) požádá-li žák nebo zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy,

c) koná-li opravné zkoušky,

d) při studiu jednotlivých vyučovacích předmětů,

e) při zkoušce z hlavního odborného předmětu v konzervatoři a ve výtvarných studijních a učebních oborech středních odborných škol a středních odborných učilišť,

f) je-li žák osvobozen od povinnosti docházet do školy.

(2) Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel střední školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, popřípadě mistr odborné výchovy vyučující žáka danému vyučovacímu předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný vyučovací předmět. Pokud je ředitel střední školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise školský úřad. Členy komise jmenuje ředitel střední školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech uvedených v odstavci 1 písm. b) a c).

ČÁST ČTVRTÁ

ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

§ 13

(1) Střední školy ve své výchovně vzdělávací činnosti zajišťují teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování diferencovaně podle jednotlivých druhů a typů škol, studijních oborů a učebních oborů. Teoretické vyučování a praktické vyučování se uskutečňuje podle učebních plánů a učebních osnov.5)

(2) Ředitel střední školy může v rozsahu stanoveném v učebním plánu upravovat počty vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů a jejich obsah.

(3) Ředitel střední školy může6) se souhlasem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo školství"), u středních zdravotnických škol se souhlasem ministerstva zdravotnictví České republiky (dále jen "ministerstvo zdravotnictví"), zavést nový studijní nebo učební obor, nebo zaměření studijního nebo učebního oboru nebo zavést další vyučovací předmět.

§ 14

Teoretické vyučování

(1) Ředitel střední školy stanoví začátek a konec teoretického vyučování tak, že začíná zpravidla v osm hodin, nejdříve v sedm hodin. Ukončuje se nejpozději ve 20 hodin. Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je osm hodin, bez polední přestávky sedm hodin.

(2) Vyučovací hodina teoretických předmětů trvá 45 minut. Zpravidla po druhé vyučovací hodině se zařazuje dvacetiminutová přestávka. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje zpravidla přestávka desetiminutová.

(3) Nejvyšší počet žáků ve třídě je třicet. Ředitel střední školy může při organizaci teoretického vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

§ 15

Praktické vyučování

(1) Praktické vyučování7) se uskutečňuje ve školách, ve školských zařízeních a v organizacích. Ředitel střední školy může při praktickém vyučování v souladu s učebním plánem dělit třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí podle podmínek školy, charakteru vyučování a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků. Nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho mistra odborné výchovy ve středním odborném učilišti nebo středisku praktického vyučování je stanoven v příloze č. 1.

(2) Vyučovací hodina předmětů praktického vyučování, s výjimkou odborného výcviku a odborné praxe, trvá 45 minut.

(3) Pokud se praktické vyučování uskutečňuje v organizacích, uzavře ředitel školy s organizací dohodu, v níž se stanoví zejména:

a) druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat,

b) místo konání praktického vyučování,

c) časový rozvrh praktického vyučování, jeho délka a den jeho zahájení,

d) počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,

e) pracovní a hygienické podmínky, ubytovací a stravovací podmínky, úhrada jízdného, podmínky poskytování nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků.

f) způsob odměňování žáků za produktivní práci,

g) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování.

(4) Praktické vyučování se uskutečňuje pod vedením instruktorů z řad osvědčených a odborně vyspělých pracovníků. Instruktoři jsou odměňováni za činnost při praktickém vyučování podle zvláštních předpisů.8) Odměnu instruktorům hradí střední škola, která výuku sjednala.

§ 16

Odborný výcvik žáků středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování

(1) Odborný výcvik se uskutečňuje v souladu s učební osnovou a spočívá ve zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu.

(2) V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den; v prvním ročníku nesmí být delší než šest vyučovacích hodin, ve vyšších ročnících studijních a učebních oborů nesmí být delší než sedm vyučovacích hodin. Vyučovací hodina v odborném výcviku trvá 60 minut.

(3) Dopolední vyučování ve vyučovacím dnu začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dnu končí nejpozději ve 20 hodin. Jestliže je to třeba pro výchovu žáků k povolání, může ředitel středního odborného učiliště nebo vedoucí střediska praktického vyučování určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých ročníků od 6 hodin, žáků třetích a čtvrtých ročníků od 5 hodin, může též určit, že odpolední vyučování žáků třetích a čtvrtých ročníků skončí do 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin.

(4) Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka anebo nejdéle po pěti hodinách je třicetiminutová přestávka. Žáci, kteří konají odborný výcvik v organizacích, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky organizace. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

(5) Odborný výcvik vyučuje mistr odborné výchovy ve skupinách; vyučování se koná ve středních odborných učilištích, nebo střediscích praktického vyučování nebo na provozních pracovištích organizace schválených ředitelem středního odborného učiliště nebo vedoucím střediska praktického vyučování. Procvičování dovedností žáků se provádí za vedení a dozoru instruktorů. Instruktor vede současně nejvýše 3 žáky. Instruktora na návrh orgánu nebo organizace, ve které se vyučuje odborný výcvik, schvaluje ředitel středního odborného učiliště nebo vedoucí střediska praktického vyučování. Činnost instruktora řídí a kontroluje mistr odborné výchovy.

(6) Ve studijních oborech a učebních oborech skupiny Zemědělství a lesní hospodářství žák absolvuje část odborného výcviku v rozsahu, který stanoví učební plán, v období hlavních školních prázdnin.

§ 17

Cvičení

(1) Cvičení se uskutečňuje jako součást vyučovacích předmětů nebo jako samostatný vyučovací předmět ve školách, školských zařízeních nebo v organizacích.

(2) Při cvičení si žáci ověřují a prohlubují teoretické poznatky, nacvičují a získávají dovednosti při technologických, technických, ekonomických, grafických, výtvarnických a jiných činnostech a ve středních zdravotnických školách též při poskytování léčebně preventivní péče.

§ 18

Učební praxe a odborná (umělecká) praxe žáků středních odborných škol

(1) Učební praxe a odborná (umělecká) praxe (dále jen „praxe") se uskutečňuje ve střední škole nebo školském zařízení nebo v organizacích.

(2) Ve studijních oborech skupiny Zemědělství a lesní hospodářství, ve studijních oborech skupiny Veterinární vědy a v hotelové škole absolvuje žák část praxe v rozsahu, který stanoví učební plán, v období hlavních školních prázdnin.

(3) Ve třetím ročníku čtyřletých studijních oborů a prvním ročníku studijních oborů pomaturitního kvalifikačního studia ve středních zdravotnických školách se zařazuje odborná praxe nejdříve od prvního týdne měsíce května.

§ 19

Lyžařský výcvikový kurs a sportovně turistický kurs

Střední školy organizují pro žáky zimní lyžařské výchovně výcvikové kursy a letní sportovně turistické výcvikové kursy v rozsahu stanoveném učebními plány.

§ 20

Výchova mimo vyučování a péče o žáky v době mimo vyučování

(1) Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování a přispívá též k volbě povolání.

(2) Výchovu mimo vyučování zabezpečují vychovatelé. Na 30 ubytovaných žáků se stanoví 3 vychovatelé a na každý započatý počet 30 žáků další vychovatel.

(3) Péčí o žáky v době mimo vyučování se rozumí poskytování ubytování a stravování a vytváření podmínek pro jejich přípravu na výuku a pomoc při rozvíjení zájmové činnosti.

ČÁST PÁTÁ

STUDIUM PŘI ZAMĚSTNÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KOMBINOVANÉ STUDIUM A STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

§ 21

(1) Studium při zaměstnání ve středních školách se uskutečňuje ve studijních a učebních oborech. Studium při zaměstnání je též určeno občanům, kteří nejsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

(2) Studujícím při zaměstnání se poskytuje hospodářské zabezpečení a pracovní úlevy podle zvláštních předpisů.9).

§ 22

Délka studia

(1) Studium při zaměstnání ve středních školách ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou trvá nejdéle 5 let a u učebních a studijních oborů ukončených závěrečnou zkouškou 3 roky pro občany, kteří získali základy vzdělání nebo základní vzdělání; délku studia občanů, kteří získali střední odborné vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání stanoví ředitel školy na základě dokladů o předchozím studiu občana.

(2) Střední škola může organizovat pro občany, kteří nezískali základní vzdělání, kursy pro získání základního vzdělání. Tyto kursy trvají jeden rok.

§ 23

Organizace studia při zaměstnání a kombinované studium

(1) Večerní (směnné) studium je určeno pro občany, kteří se mohou pravidelně několikrát v týdnu zúčastňovat vyučování. Večerní studium lze organizovat též jako směnné, kdy vyučování je střídané v dopoledních a odpoledních hodinách.

(2) Dálkové studium organizuje střední škola u studijních oborů v rozsahu maximálně 220 konzultačních hodin ve školním roce, u učebních oborů v rozsahu maximálně 160 konzultačních hodin ve školním roce. Dálkové studium nelze organizovat ve studijních oborech Umění, užité umění a rukodílná uměleckořemeslná výroba s výjimkou studijních oborů konzervatoří.

(3) Externí studium je samostatné studium podle individuálního studijního plánu, v němž se žák podle pokynů střední školy samostatně připravuje ke zkouškám; individuální studijní plán a termíny zkoušek stanoví ředitel střední školy. Ve studijních oborech zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra, rehabilitační pracovník, radiologický laborant a zubní technik se externí studium povoluje jen absolventům příbuzného studijního oboru, popřípadě k dokončení studia, pokud není samostatně organizováno v příslušném školním roce pro občany, kteří pracují ve zdravotnických zařízeních bez příslušné kvalifikace. Podle potřeby jsou součástí externího studia soustředění k absolvování předmětů praktického vyučování stanovených učebními osnovami. Střední škola pořádá zpravidla čtyřikrát do roka konzultace ve dnech, které stanoví ředitel střední školy. Obsah externího studia je určen učebním plánem večerního nebo denního studia.

(4) V kombinovaném studiu ve středních školách se střídá denní studium se studiem při zaměstnání. Denní studium může trvat nepřetržitě ve školním roce nejvíce pět měsíců a nejméně jeden měsíc.

§ 24

Studium jednotlivých vyučovacích předmětů

(1) Znalosti, které občané získali samostatným studiem jednotlivých vyučovacích předmětů a které odpovídají svým rozsahem a obsahem příslušnému vyučovacímu předmětu ve střední škole, mohou prokázat vykonáním zkoušky. Zkouškou prokazují znalosti v rozsahu celého vyučovacího předmětu za všechny ročníky studia. Zkoušky se mohou konat ze všech vyučovacích předmětů s výjimkou odborných předmětů ve studijních oborech uvedených v § 23 odst. 4. Pokud jsou součástí vyučovacího předmětu též cvičení, koná je občan v předepsaném rozsahu.

(2) O zkoušku může požádat uchazeč, který prokáže, že získal základní vzdělání, nebo základy vzdělání.

(3) Ředitel střední školy sdělí uchazeči písemně nejpozději do tří týdnů po obdržení žádosti, zda může zkoušku z požadovaného vyučovacího předmětu konat; zároveň mu sdělí termín zkoušky, který stanoví nejpozději do dvou měsíců po podání žádosti.

(4) Při zkoušce uchazeč prokáže svou totožnost. Zkouška je komisionální. Ve vyučovacích předmětech, kde je to stanoveno učebními osnovami vyučovacího předmětu, koná také zkoušku písemnou nebo praktickou.

(5) O úspěšně vykonané zkoušce vydá střední škola vysvědčení.

ČÁST ŠESTÁ

NÁSTAVBOVÉ A POMATURITNÍ STUDIUM

§ 25

Nástavbové studium

(1) Nástavbové studium organizuje střední škola ve studijních oborech určených pro uchazeče, kteří vykonali závěrečnou zkoušku nebo závěrečnou učňovskou zkoušku v učebních oborech s délkou přípravy 3 roky nebo 3 roky a 4 měsíce. Studium se ukončuje maturitní zkouškou a je nejméně dvouleté.

(2) Nástavbové studium organizuje střední škola formou denního studia nebo formou studia při zaměstnání nebo jako studium kombinované.

§ 26

Pomaturitní studium

Pomaturitní studium organizuje střední škola jako studium denní, nebo studium při zaměstnání, popřípadě jako studium kombinované. Pomaturitní studium se uskutečňuje jako studium:

a) zdokonalovací (inovační), ve kterém si žáci zdokonalují nebo inovují vědomosti a dovednosti získané v dříve absolvovaném studijním oboru ve střední škole; trvá nejméně 6 měsíců a ukončuje se závěrečnou pomaturitní zkouškou,

b) specializační, ve kterém žáci získávají speciální vědomosti a dovednosti včetně nových vědeckotechnických poznatků pro výkon konkrétních pracovních činností a pracovních funkcí, které svou pracovní náplní a odborným zaměřením odpovídají dříve absolvovanému studijnímu oboru ve střední škole; je nejméně jednoleté a ukončuje se absolutoriem,

c) kvalifikační, ve kterém studující získávají odbornost v jiném studijním oboru, než ve kterém vykonali maturitní zkoušku; je nejméně jednoleté a ukončuje se maturitní zkouškou z odborných předmětů.

ČÁST SEDMÁ

ORGANIZACE STŘEDNÍCH ŠKOL

§ 27

Střední odborné učiliště

(1) Výchovně vzdělávací činnost ve středním odborném učilišti (dále jen "učiliště") zajišťují úseky teoretického vyučování, praktického vyučování a výchovy mimo vyučování. Pro tyto úseky jmenuje ředitel učiliště své zástupce. Úsek praktického vyučování do počtu čtyř mistrů odborné výchovy řídí vrchní mistr odborné výchovy. Úsek výchovy mimo vyučování do počtu čtyř vychovatelů řídí vedoucí vychovatel. Ředitel učiliště jmenuje na každých osm mistrů odborné výchovy vrchního mistra odborné výchovy.

(2) Pokud některé z činností podle odstavce 1 zajišťuje učiliště mimo své sídlo, zřídí ředitel učiliště odloučené pracoviště, které je organizační součástí učiliště. Odloučené pracoviště řídí jeho vedoucí, kterého do funkce jmenuje ředitel učiliště.

(3) Odloučené pracoviště teoretického vyučování do počtu 7 tříd řídí vedoucí učitel, odloučené pracoviště praktického vyučování do počtu 4 mistrů odborné výchovy řídí vrchní mistr odborné výchovy.

(4) Pokud odloučené pracoviště zajišťuje také výchovu mimo vyučování, je domov mládeže jeho součástí a nezřizuje se jako samostatné odloučené pracoviště; takové odloučené pracoviště řídí vždy vedoucí odloučeného pracoviště.

(5) Nepedagogické činnosti zajišťuje úsek technicko (provozně) ekonomický, který je řízen vedoucím úseku, nebo dalším zástupcem ředitele učiliště; nepedagogické činnosti může též pro učiliště zajišťovat jiná právnická nebo fyzická osoba na základě dohody.

(6) Výchovné poradenství zabezpečuje úsek teoretického vyučování.

§ 28

Středisko praktického vyučování

(1) Středisko praktického vyučování řídí jeho vedoucí.

(2) Středisko praktického vyučování spolupracuje ve věcech výchovy a vzdělání žáků se středním odborným učilištěm, které pro žáky zajišťuje teoretické vyučování.

(3) Vedoucí střediska praktického vyučování jmenuje na každých osm mistrů odborné výchovy vrchního mistra odborné výchovy.

(4) Název střediska praktického vyučování se skládá z jeho označení a z názvu sídla střediska praktického vyučování.

(5) Středisko praktického vyučování používá na všech tiskopisech a písemnostech podlouhlé razítko bez státního znaku.

§ 29

Gymnázium a střední odborná škola

(1) Gymnázium a střední odborná škola (dále jen "škola") zajišťují výchovně vzdělávací činnosti, výchovné poradenství a technicko (provozně) ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. Může plnit též další činnosti v oblasti sportovní přípravy žáků, výchovy kvalifikovaných pracovníků odborné poradenské činnosti a provozovat hospodářské činnosti, pokud pro tyto činnosti má vytvořeny personální a materiálně technické podmínky.

(2) Pokud některé činnosti podle odstavce 1 zajišťuje škola mimo své sídlo, zřídí ředitel školy odloučené pracoviště, které řídí zástupce ředitele školy; do počtu 7 tříd může být touto funkcí pověřen vedoucí učitel.

ČÁST OSMÁ

§ 30

Střední odborná učiliště s uměleckými obory a umělecké školy

(1) Žák středního odborného učiliště s učebními a studijními obory skupiny Umění, užité umění a rukodílná umělecko-řemeslná výroba (dále jen „střední odborné učiliště s uměleckými obory") a střední umělecké školy (dále jen „umělecká škola") je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen podle § 10 s odchylkou:
prospěl s vyznamenáním, má-li z hlavního odborného předmětu výborný prospěch a splnil ostatní požadavky stanovené v § 10 této vyhlášky.

(2) Ředitel může žáka středního odborného učiliště s uměleckými obory při dlouhodobé omluvené nepřítomnosti ve vyučování hlavního odborného předmětu a ve vyučovacích předmětech s ním souvisejících neklasifikovat; žák opakuje ročník.

(3) Ředitel umělecké školy určí hlavní odborný předmět.

§ 31

Konzervatoř

(1) Konzervatoř pro obor tanec (dále jen „taneční konzervatoř") se zřizuje jako škola s celodenní výchovou nebo jako internátní škola.

(2) Vyučování v konzervatoři a v taneční konzervatoři se uskutečňuje individuálně nebo ve skupinách.

(3) Ředitel taneční konzervatoře po dohodě s ředitelem základní školy v místě trvalého bydliště žáka může převést žáka prvního až pátého ročníku taneční konzervatoře, který neplní požadavky stanovené učebními osnovami, nebo na návrh lékaře ze zdravotních důvodů, do základní školy.

(4) Žák prvního až čtvrtého ročníku taneční konzervatoře je klasifikován a hodnocen podle pravidel klasifikace a celkového hodnocení10) žáků základních škol.

(5) Žák konzervatoře a žák pátého až osmého ročníku taneční konzervatoře je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen podle § 10 odst. 2.

(6) Žákům taneční konzervatoře je zabezpečována celodenní výchova, stravování a ubytování. Ubytování a stravování se poskytuje za úhradu ve výši stanovené pro žáky ostatních středních škol.

(7) Žáci taneční konzervatoře zřízené jako škola s celodenní výchovou jsou ubytováni v domovech mládeže. Výjimky z ubytování povoluje ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci žáka.

(8) Žákům taneční konzervatoře se poskytuje za úplatu vybavení na nácvik a umělecké soutěže. Minimální vybavení žáka pro příslušný ročník taneční konzervatoře stanoví příloha č. 2.

ČÁST DEVÁTÁ

§ 32

Dokumentace středních škol

(1) Střední školy vedou tuto dokumentaci:

a) jednací protokol,

b) učební plány a učební osnovy studijních nebo učebních oborů,

c) rozvrh hodin,

d) školní řád,

e) třídní knihy, třídní výkazy, katalogy a katalogové listy žáků,

f) maturitní protokoly, protokoly o závěrečných zkouškách, protokoly o komisionálních zkouškách, protokoly o absolutoriu,

g) protokoly o přijímacím řízení,

h) evidenci školních a pracovních úrazů,

i) personální dokumentaci pracovníků školy a hospodářskou dokumentaci,

j) deník výchovné skupiny,

k) přihlášku do domova mládeže.

(2) Střední odborná učiliště kromě dokumentace podle odstavce 1 vedou:

a) přehled skupin žáků přidělených mistrům odborné výchovy,

b) deník evidence odborného výcviku.

§ 33

(1) Při vedení dokumentace o výchovně vzdělávací činnosti školy lze používat jen tiskopisy schválené ministerstvem školství, ve středních zdravotnických školách ministerstvem zdravotnictví. Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a osvědčení jsou zúčtovatelnými tiskopisy.

(2) Podpisy na všech úředních listinách a písemnostech musí být vlastnoruční.

(3) Ukládání dokumentace upravují zvláštní předpisy.11)


ČÁST DESÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 34

(1) Žák nemůže zanechat studia nebo studium přerušit, pokud ve střední škole plní povinnou školní docházku.

(2) Dosavadní střední ekonomické školy zaniknou nejpozději dnem 31. srpna 1994.

(3) Ustanovení § 14 odst. 3 této vyhlášky nabývá účinnosti od školního roku 1992/93 počínaje prvními ročníky.

§ 35

(1) Ustanovení § 2, 3, § 8 až 12 a § 15 této vyhlášky se vztahují na střediska praktického vyučování.

(2) Ustanovení § 8, § 9 odst. 2, § 15, 16, 18 a 19 se nevztahují na studium při zaměstnání.

(3) Délka učebních oborů se upraví podle této vyhlášky i žákům, kteří jsou ve školním roce 1991/92 ve 2. a 3. ročnících.

§ 36

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 124/1984 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 9/1987 Sb.

2. Instrukce ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. 7. 1985, č. j. 22 221/85-210 a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 25. 7. 1985, č. j. OP 064-17 .7. 85, kterou se stanoví podrobnosti o středních školách, publikovaná ve Věstníku vlády pro národní výbory č. 7/1985.

3. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. 7. 1979, č. j. 22 876/79-35, o organizaci hudebních a tanečních škol a studiu na nich (reg. v částce 19/1979 Sb.).

4. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 89/1973 Sb., o sdružení rodičů a přátel školy, ve znění vyhlášky č. 100/1976 Sb.

§ 37

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. Prof. RNDr. Pátý CSc. v. r.

I. náměstek


Příloha 01

Příloha č. 1 vyhlášky č. 354/1991 Sb.

ODDÍL A
Soustava skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů
středních odborných učilišť

Kód SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Určen pro
hochy - H
dívky- D
Nejvýše žáků
na 1 mistra
odborné
výchovy
Kód odpovídajících
učebních
oborů podle
dosavadních předpisů
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
1. r 2. - 4. r.
1 2 3 4 5 6
21 HORNICTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
21-5 2-4 Mechanik důlních strojů a velkostrojů H 12 12 21-52-4
22 HUTNICTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
22-6 2-4 Hutník operátor &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 metalurgii H 12 8 22-62-4/01
&nbsp 02 tváření kovů H 12 8 22-62-4/02
24 STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp KOVODĚLNÁ VÝROBA &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24-1 1-4 Mechanik seřizovač &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp Mechanická seřizovačka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 obráběcí stroje a linky H, D 12 12 24-11-4/01
&nbsp 02 stavební stroje H 12 12 24-11-4/02
&nbsp 03 linky na výrobu stavebních hmot H 12 12 24-11-4/03
24-1 2-4 Mechanik číslicově řízených strojů H, D 12 8 24-12-4
Mechanická číslicově řízených strojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24-1 3-4 Mechanik strojů a zařízení H, D 12 12 24-13-4
Mechanická strojů a zařízení &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24-5 0-4 Mechanik letadlových přístrojů H, D 12 12 24-50-4
Mechanická letadlových přístrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24-5 3-4 Letecký mechanik H 12 10 24-53-4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
26-7 0-4 Mechanik silnoproudých zařízení H, D 12 10 26-70-4
Mechanická silnoproudých zařízení &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
26-7 1-4 Důlní elektromontér H 12 12 26-71-4
26-7 2-4 Mechanik elektronik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mechanická elektronická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 automatizační techniku H, D 12 10 26-72-4/01
&nbsp 02 organizační a výpočetní techniku H, D 12 10 26-72-4/02
&nbsp 03 sdělovací a zabezpečovací techniku H, D 12 10 26-72-4/03
&nbsp 04 telekomunikační zařízení H, D 12 10 26-72-4/04
&nbsp 05 přenosová zařízení H, D 12 10 26-72-4/05
&nbsp 06 vysílače a techniku VKV H, D 12 10 26-72-4/06
&nbsp 07 spotřební elektroniku H, D 12 10 26-72-4/07
&nbsp 08 číslicovou a řídící techniku H, D 12 10 26-72-4/08
&nbsp 09 časoměrná zařízení H, D 12 10 26-72-4/09
&nbsp 10 zdravotnickou elektroniku H, D 12 10 26-72-4/10
&nbsp 11 optoelektronická zařízení H, D 12 10 26-72-4/11
28 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
28-5 9-4 Operátor gumárenské a plastikářské výroby H, D 17 12 28-59-4
Operátorka gumárenské a plastikářské výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
28-60-4 Chemik operátor &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Chemička operátorka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 průmyslovou chemii H, D 12 12 28-60-4/01
&nbsp 02 výrobu celulózy a papíru H, D 12 12 28-60-4/02
&nbsp 03 farmaceutickou výrobu H, D 12 12 28-60-4/03
29 POTRAVINÁŘSTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
29-60-4 Operátor potravinářské výroby H, D 12 12 29-60-4
Operátorka potravinářské výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
31 TEXTIL A ODĚVNICTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
31-37-4 Operátor oděvní výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp Operátorka oděvní výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 oděvní výrobu H, D 12 12 31-37-4/01
&nbsp 02 oděvní stroje a zařízení H, D 12 12 31-37-4/02
31-38-4 Operátor textilní výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp Operátorka textilní výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 tkalcovny H, D 12 12 31-38-4/01
&nbsp 02 prádelny H, D 12 12 31-38-4/02
&nbsp 03 pletárny H, D 12 12 31-38-4/03
&nbsp 04 zušlechťování textilií H, D 12 12 31-38-4/04
32 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
32-43-4 Operátor kožedělné výroby H, D 12 10 32-43-4
&nbsp &nbsp Operátorka kožedělné výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
32-44-4 Operátor kožešnické výroby H, D 12 10 32-44-4
&nbsp &nbsp Operátorka kožešnické výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
33 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-41-4 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby H, D 12 12 33-41-4
Operátorka dřevařské a nábytkářské výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
34 POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ FILMU &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
34-51-4 Sazeč H, D 7 7 34-51-4
Sazečka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
34-53-4 Tiskař na polygrafických strojích H 7 7 34-53-4
34-71-4 Reprodukční grafik H, D 7 7 34-71-4
&nbsp &nbsp Reprodukční grafická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
36 STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
36-56-4 Operátor stavební výroby &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 zděné konstrukce H 12 12 36-56-4/01
&nbsp 02 betonové konstrukce H 12 10 36-56-4/02
36-57-4 Mechanik tepelných soustav H 17 7 36-57-4
36-58-4 Mechanik stavebně instalačních zařízení H 12 7 36-58-4
37 DOPRAVA A POŠTY &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
37-91-4 Spojový manipulant H, D 12 10 37-91-4
Spojová manipulantka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
45 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
45-03-4 Operátor zemědělské techniky &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp Operátorka zemědělské techniky &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 rostlinnou výrobu H 12 7 45-03-4/01
&nbsp 02 živočišnou výrobu H, D 12 7 45-03-4/02
45-55-4 Chovatel cizokrajných zvířat H, D 6 6 45-55-4
Chovatelka cizokrajných zvířat &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
45-56-4 Operátor lesní techniky H 15 10 45-56-4
64 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4 Knihkupec H, D 12 12 64-41-4
Knihkupkyně &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
64-42-4 Obchodní pracovník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Obchodní pracovnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 potravinářské zboží H, D 17 16 64-42-4/01
&nbsp 02 technické zboží H, D 17 16 64-42-4/02
&nbsp 03 chemické zboží H, D 17 16 64-42-4/03
&nbsp 04 odívání H, D 17 16 64-42-4/04
64-44-4 Číšník H, D 17 12 64-44-4
Servírka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
64-45-4 Kuchař H, D 17 12 64-45-4
Kuchařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
64-46-4 Kosmetička D 15 10* 64-46-4
85 UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODĚLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
85-03-4 Uměleckořemeslné zpracování kovů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 práce kovářské a zámečnické H 6 6 85-03-4/01
&nbsp 02 práce kovolijecké a cizelérské H 6 6 85-03-4/02
&nbsp 03 práce rytecké H, D 6 6 85-03-4/03
&nbsp 04 práce pasířské H, D 6 6 85-03-4/04
85-04-4 Uměleckořemeslné zpracování dřeva &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 práce truhlářské H, D 6 6 85-04-4/01
&nbsp 02 práce řezbářské H, D 6 6 85-04-4/02
&nbsp 03 práce čalounické a dekoratérské H, D 6 6 85-04-4/03
85-05 -4 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 strunné nástroje H, D 6 6 85-05-4/01
&nbsp 02 klávesové nástroje H, D 6 6 85-05-4/02
&nbsp 03 dechové a bicí nástroje H, D 6 6 85-05-4/03
&nbsp 04 varhanář H, D 6 6 &nbsp
85-06 -4 Uměleckořemeslné zpracování textilu &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 práce tkalcovské H, D 6 6 85-06-4/01
&nbsp 02 práce gobelínářské H, D 6 6 85-06-4/02
&nbsp 03 ruční krajku H, D 6 6 85-06-4/03
&nbsp 04 ruční výšivku H, D 6 6 85-06-4/04
&nbsp 05 ruční tisk H, D 6 6 85-06-4/05
85-07 -4 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
&nbsp 01 práce kamenosochařské H 6 6 85-07-4/01
&nbsp 02 práce mozaikářské H, D 6 6 85-07-4/02
&nbsp 03 práce štukatérské H 6 6 85-07-4/03
&nbsp 04 práce keramické H, D 6 6 85-07-4/04
85-08 -4 Uměleckořemeslné práce scénické &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 práce vlásenkářské a maskérské H, D 6 6 85-08-4/01
&nbsp 02 malbu dekorací a interiéru H 6 6 85-08-4/02
&nbsp 03 kroje a kostýmy H, D 6 6 85-08-4/03
&nbsp 04 krojovou a divadelní obuv H, D 6 6 85-08-4/04
85-09-4 Uměleckořemeslné zpracování skla &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 hutní tvarování H 6 6 85-09-4/01
&nbsp 02 broušení a rytí H, D 6 6 85-09-4/02
&nbsp 03 umělecké vitráže H, D 6 6 &nbsp
&nbsp 04 malba skla H, D 6 6 &nbsp
85-11-4 Uměleckořemeslné pozlacování H, D 6 6 85-11-4

ODDÍL C

Soustava skupin studijních oborů a studijních oborů středních odborných škol a konzervatoří

Kód SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ Vysvětlivky Kód odpovídajících studijních oborů a jejich zaměření podle dosavavadních předpisů Název odpovídajících studijních oborů a jejich zaměření podle dosavadních předpisů
1 2 3 4 5
21 HORNICTVÍ A HORNICKÁ GEOLOGIE &nbsp &nbsp &nbsp
21-40-6 Hornictví a hornická geologie H 20-40-6 Hornictví a hornická geologie
21-44-6 Těžba a zpracování kamene &nbsp &nbsp &nbsp
21-45-6 Užitá geologie &nbsp &nbsp &nbsp
22 HUTNICTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp
22-34-6 Slévárenství &nbsp 22-34-6 Slévárenství
22-35-6 Hutnictví &nbsp 22-35-6 Hutnictví
22-36-6 Řízení a kontrola výroby &nbsp &nbsp &nbsp
23 STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA &nbsp &nbsp &nbsp
23-81-6 Strojírenství &nbsp V 23-07-6 Strojírenská technologie
&nbsp &nbsp &nbsp 23-84-6 Strojírenská konstrukce
&nbsp &nbsp &nbsp 23-85-6 Provozuschopnost výrobních zařízení
23-86-6 Strojírenská technická administrativa &nbsp &nbsp &nbsp
26 ELEKTROTECHNIKA &nbsp &nbsp &nbsp
26-60-6 Elektronická a sdělovací zařízení V 26-60-6 Elektronická a sdělovací zařízení
Zaměření: Sdělovací technika &nbsp &nbsp &nbsp
Přístrojová zdravotnická zářízení &nbsp &nbsp &nbsp
26-61-6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky V 26-61-6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zaměření: Elektroenergetika &nbsp &nbsp &nbsp
Elektrické stroje a přístroje &nbsp &nbsp &nbsp
26-66-6 Automatizační technika V 26-66-6 Automatizační technika
26-67-6 Technologie elektroniky &nbsp 26-30-6 Mikroelektronika
26-68-6 Obrazová a zvuková technika &nbsp &nbsp &nbsp
Zaměření: Technické &nbsp &nbsp &nbsp
Technologicko-organizační &nbsp &nbsp &nbsp
26-69-6 Elektronické počítačové systémy &nbsp 26-60-6 Elektronická a sdělovací zařízení
27 TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ &nbsp &nbsp &nbsp
27-24-6 Technologie stavebních pojiv &nbsp 27-24-6 Technologie stavebních pojiv
27-26-6 Technologie keramiky &nbsp 27-26-6 Technologie keramiky
Zaměření: Technologie keramiky &nbsp &nbsp &nbsp
Automatizované systémy řízení &nbsp &nbsp &nbsp
keramického průmyslu &nbsp &nbsp &nbsp
27-27-6 Technologie skla &nbsp 27-27-6 Technologie skla
28 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ &nbsp &nbsp &nbsp
28-51-6 Chemická technologie V 28-51-6 Chemická technologie
Zaměření: Chemická technologie &nbsp &nbsp &nbsp
Technologie polymerů &nbsp &nbsp &nbsp
28-53-6 Výroba celulózy a papíru &nbsp 28-53-6 Výroba celulózy a papíru
28-54-6 Analytická chemie &nbsp 28-54-6 Analytická chemie
29 POTRAVINÁŘSTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp
29-41-6 Výroba cukru a cukrovinek &nbsp 29-41-6 Výroba cukru a cukrovinek
29-42-6 Průmyslová výroba krmiv a mlynářství &nbsp 29-42-6 Průmyslová výroba krmiv a mlynářství
29-43-6 Zpracování mouky &nbsp 29-43-6 Zpracování mouky
29-44-6 Kvasná technologie &nbsp 29-44-6 Kvasná technologie
29-45-6 Zpracování mléka &nbsp 29-45-6 Zpracování mléka
29-46-6 Technologie tuků &nbsp &nbsp &nbsp
29-47-6 Zpracování masa &nbsp 29-47-6 Zpracování masa
29-48-6 Konzervárenství &nbsp 29-48-6 Konzervárenství
31 TEXTIL A ODĚVNICTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp
31-24-6 Zušlechťování textilií &nbsp 31-24-6 Zušlechťování textilií
31-25-6 Oděvnictví &nbsp 31-25-6 Oděvnictví
Zaměření: Technologie oděvů &nbsp &nbsp &nbsp
Konstrukce oděvů &nbsp &nbsp &nbsp
31-26-6 Textilní technologie &nbsp 31-26-6 Textilní technologie
Zaměření: Přádelnictví &nbsp &nbsp &nbsp
Tkalcovství &nbsp &nbsp &nbsp
Pletařství &nbsp &nbsp &nbsp
Řízení technologických procesů &nbsp &nbsp &nbsp
32 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE, PLASTŮ A PRYŽE A VÝROBA OBUVI &nbsp &nbsp &nbsp
32-30-6 Chemická technologie kůže &nbsp 32-30-6 Chemická technologie kůže
32-31-6 Výroba obuvi a galanterního zboží &nbsp 32-31-6 Výroba obuvi a galanterního zboží
Zaměření: Výroba obuvi &nbsp &nbsp &nbsp
Výroba galanterního zboží &nbsp &nbsp &nbsp
33 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-31-6 Dřevařství &nbsp 33-31-6 Dřevařství
33-32-6 Nábytkářství &nbsp 33-32-6 Nábytkářství
33-37-6 Výroba hudebních nástrojů &nbsp 33-37-6 Výroba hudebních nástrojů
Zaměření: Výroba hudebních nástrojů &nbsp &nbsp &nbsp
Akustika a zvuková technika &nbsp &nbsp &nbsp
34 POLYGRAFIE, ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU, FILMU A FOTOGRAFIE &nbsp &nbsp &nbsp
34-31-6 Polygrafie &nbsp 34-31-6 Polygrafie
34-32-6 Obalová technika &nbsp 34-32-6 Obalová technika
36 STAVEBNICTVÍ, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE &nbsp &nbsp &nbsp
36-32-6 Pozemní stavitelství &nbsp 36-32-6 Pozemní stavitelství
Zaměření: Pozemní stavitelství &nbsp &nbsp &nbsp
Silikátová prefabrikace &nbsp &nbsp &nbsp
36-49-6 Stavební obnova památek &nbsp &nbsp &nbsp
36-51-6 Železniční stavitelství &nbsp &nbsp &nbsp
36-52-6 Technická zařízení budov &nbsp 36-52-6 Technická zařízení budov
36-53-6 Dopravní stavitelství V 36-53-6 Dopravní stavitelství
36-54-6 Vodohospodářské stavby &nbsp 36-54-6 Vodohospodářské stavby
Zaměření: Vodní stavby &nbsp &nbsp &nbsp
Vodní hospodářství &nbsp &nbsp &nbsp
36-55-6 Geodézie &nbsp 36-55-6 Geodézie
37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKACE &nbsp &nbsp &nbsp
37-41-6 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě &nbsp 37-41-6 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě
Zaměření: Zabezpečovací technika &nbsp &nbsp &nbsp
Sdělovací technika &nbsp &nbsp &nbsp
37-42-6 Elektrická trakce v dopravě H 37-42-6 Elektrická trakce v dopravě
Zaměření: Technika a provoz kolejových vozidel &nbsp &nbsp &nbsp
Údržba a opravy kolejových vozidel &nbsp &nbsp &nbsp
37-43-6 Železniční doprava a přeprava &nbsp &nbsp &nbsp
37-44-6 Silniční doprava &nbsp &nbsp &nbsp
Zaměření: Provoz a údržba vozidel &nbsp &nbsp &nbsp
Doprava a přeprava &nbsp &nbsp &nbsp
37-45-6 Lodní doprava &nbsp &nbsp &nbsp
37-46-6 Spojová technika &nbsp 37-46-6 Spojová technika
Zaměření: Telekomunikace &nbsp &nbsp &nbsp
Radiokomunikace &nbsp &nbsp &nbsp
42 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
42-11-6 Zahradnictví &nbsp 42-11-6 Zahradnictví
42-13-6 Chmelařství &nbsp &nbsp &nbsp
42-14-6 Vinohradnictví &nbsp 42-14-6 Vinohradnictví
42-15-6 Rybářství &nbsp 42-15-6 Rybářství
42-16-6 Drůbežnictví &nbsp 42-16-6 Drubežnictví
42-17-6 Mechanizace zemědělské výroby &nbsp 42-17-6 Mechanizace zemědělské výroby
42-18-6 Ekonomika zemědělství a výživy &nbsp &nbsp &nbsp
42-19-6 Lesnictví &nbsp 42-19-6 Lesnictví
42-30-6 Pěstitelsko-chovatelský &nbsp &nbsp &nbsp
42-31-6 Pěstitelství &nbsp 42-31-6 Pěstitelství
42-32-6 Chovatelství &nbsp 42-32-6 Chovatelství
43 VETERINÁRNÍ VĚDY &nbsp &nbsp &nbsp
43-30-6 Veterinářství &nbsp 43-30-6 Veterinářství
53 ZDRAVOTNICTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp
53-01-6 Zdravotní sestra V 53-01-6 Zdravotní sestra
53-02-6 Dětská sestra &nbsp 53-02-6 Dětská sestra
53-03-6 Ženská sestra PMS, D 53-03-6 Ženská sestra
53-04-6 Dietní sestra &nbsp 53-04-6 Dietní sestra
53-06-6 Rehabilitační pracovník &nbsp 53-06-6 Rehabilitační pracovník
53-07-6 Asistent hygienické služby PMS 53-07-6 Asistent hygienické služby
53-08-6 Zdravotní laborant &nbsp 53-08-6 Zdravotní laborant
53-09-6 Radiologický laborant PMS 53-09-6 Radiologický laborant
53-10-6 Zubní technik &nbsp 53-10-6 Zubní laborant
53-11-6 Farmaceutický laborant &nbsp 53-11-6 Farmaceutický laborant
53-12-6 Oční optik PMS 53-12-6 Oční optik
53-14-6 Ortopedický protetik &nbsp 53-14-6 Ortopedický protetik
53-15-6 Zdravotnický záchranář* PMS &nbsp &nbsp
53-21-3 Ošetřovatel, ošetřovatelka* DSO 55-72-2 Zdravotník, zdravotnice, zaměření pro 01 ošetřovatelské a pečovatelské práce
&nbsp &nbsp &nbsp 55-93-2 Provoz zdravotnických zařízení
63 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY &nbsp &nbsp &nbsp
63-06-6 Výpočetní technika a zpracování informací PMS 63-06-6 Výpočetní technika a zpracování informací
63-14-6 Cestovní ruch PMS 63-14-6 Cestovní ruch
63-16-6 Provoz hotelů a společného stravování V 63-16-6 Provoz hotelů a společného stravování
68 PRÁVNÍ VĚDY &nbsp &nbsp &nbsp
68-51-6 Sociálně právní činnost PMS &nbsp Sociálně právní činnost
72 PUBLICISTIKA, KNIHOVNICTVÍ A VĚDECKÉ INFORMACE &nbsp &nbsp &nbsp
72-36-6 Vědecké informace a knihovnictví &nbsp 72-36-6 Vědecké informace a knihovnictví
Zaměření: Knihovnici Vědecké informace &nbsp &nbsp &nbsp
tví &nbsp &nbsp &nbsp
76 UČITELSTVÍ &nbsp &nbsp &nbsp
76-40-6 Učitelství pro mateřské školy &nbsp 76-40-6 Učitelství pro mateřské školy
76-41-6 Vychovatelství &nbsp 76-41-6 Vychovatelství
76-43-6 Kulturně výchovná činnost PMS 76-43-6 Kulturně výchovná činnost
&nbsp &nbsp SPZ &nbsp &nbsp
76-45-6 Výchovná a humanitární činnost &nbsp &nbsp &nbsp
82 UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODĚLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA &nbsp &nbsp &nbsp
82-18-6 Restaurátorství textilií PMS &nbsp &nbsp
82-19-6 Knižní grafika PMS &nbsp &nbsp
82-22-6 Užitá malba &nbsp 82-22-6 Užitá malba
82-23-6 Užitá fotografie &nbsp 82-23-6 Užitá fotografie
82-26-7,6 Hudebně dramatické umění &nbsp 82-26-7,6 Hudebně dramatické umění
82-27-7,6 Tanec &nbsp 82-27-7,6 Tanec
82-28-7,6 Zpěv &nbsp 82-28-7,6 Zpěv
82-29-7,6 Hudba V 82-29-7,6 Hudba
82-30-6 Scénická technika &nbsp 82-30-6 Scénická technika
82-31-6 Tvarování průmyslových výrobků PMS 82-31-6 Tvarování průmyslových výrobků
82-32-6 Propagační výtvarnictví &nbsp 82-32-6 Propagační výtvarnictví
82-33-6 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů &nbsp 82-33-6 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
82-34-6 Výtvarné zpracování keramiky a porcelár LU 82-34-6 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-35-6 Výtvarné zpracování skla &nbsp 82-35-6 Výtvarné zpracování skla
82-36-6 Textilní výtvarnictví &nbsp 82-36-6 Textilní výtvarnictví
82-37-6 Modelářství a návrhářství oděvů &nbsp 82-37-6 Modelářství a návrhářství oděvů
82-40-6 Tvorba hraček a dekorativních předmětů &nbsp 82-40-6 Tvorba hraček a dekorativních předmětů
82-41-6 Konstrukce a tvorba svítidel &nbsp 82-41-6 Konstrukce a tvorba svítidel
82-42-6 Konstrukce a tvorba nábytku &nbsp 82-42-6 Konstrukce a tvorba nábytku
82-43-6 Tvorba a vzorování bižutérie &nbsp 82-43-6 Tvorba a vzorování bižutérie
82-44-6 Modelářství a návrhářství obuvi a mód. doplňků &nbsp 82-44-6 Modelářství a návrhářství obuvi a mód. doplňků
82-45-6 Konzervátorství a restaurátorství &nbsp 82-45-6 Konzervátorství a restaurátorství
82-47-6 Ladění klavírů ZPM 82-47-6 Ladění klavírů
82-48-6 Kamenosochařství &nbsp 82-48-6 Kamenosochařství
82-49-6 Tvarování dřeva a řezbářství &nbsp 82-49-6 Tvarování dřeva a řezbářství

VYSVĚTLIVKY:

H – do oboru se přijímají pouze hoši

D – do oboru se přijímají pouze dívky

V – v tomto studijním oboru připravují absolventy i vojenské střední školy

PMS – pouze dvouleté pomaturitní studium absolventů středních škol

STZ – pouze jako studium při zaměstnání

ZPM – pouze pro zrakově postiženou mládež

DSO – dvouletý studijní obor

ODDÍL D

I. Soustava skupin studijních oborů, studijních oborů a zaměření studijních oborů
středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů

Kód SKUPINA STUDIJNÍCH OBORŮ
Studijní obor
Zaměření studijního oboru pro:
Kód odpovídajících
studijních oborů
a jejich zaměření
podle dosavadních
předpisů
Poznámka
(viz. vysvětlivky)
1 2 3 4
21 &nbsp HORNICTVÍ &nbsp &nbsp
21-53-4 Hornictví 01-01-4 &nbsp
22 &nbsp HUTNICTVÍ &nbsp &nbsp
22-35-4 Hutnictví 02-01-4 &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp 02-02-4 &nbsp
24 &nbsp STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-14-4 Strojírenství &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu, montáž a opravy přístrojů, strojů a zařízení 02-11-4 &nbsp
&nbsp 02 obrábění materiálů 02-12-4 &nbsp
&nbsp 03 tváření, slévání a úpravu kovů 02-13-4 &nbsp
24-15-4 Plynárenství 02-48-4 &nbsp
24-16-4 Požární technika &nbsp &nbsp
24-17-4 Provoz strojů a zařízení 02-14-4 V
24-18-4 Provozní technika &nbsp &nbsp
26 &nbsp ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-75-4 Elektrotechnika &nbsp &nbsp
&nbsp 01 energetiku 04-01-4 &nbsp
&nbsp 02 výrobu a provoz strojů a zařízení 04-02-4 V
&nbsp 03 elektronická zařízení 04-03-4 V
26-76-4 Zařízení sdělovací techniky 04-11-4 V
27 &nbsp TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-31-4 Keramický průmysl 05-01-4 &nbsp
27-32-4 Bižuterní průmysl 05-02-4 &nbsp
27-33-4 Sklářský průmysl &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu skla 05-11-4 &nbsp
&nbsp 02 zušlechťování skla 05-12-4 &nbsp
&nbsp 03 optiku 05-13-4 &nbsp
&nbsp 04 broušení technického a šperkového kamene 05-12-4 &nbsp
28 &nbsp TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-57-4 Zpracování kaučuku a plastů 06-02-4 &nbsp
28-58-4 Průmyslová chemie &nbsp &nbsp
&nbsp 01 chemicko-technologické procesy 06-01-4 &nbsp
&nbsp 02 farmaceutickou výrobu 06-04-4 &nbsp
&nbsp 03 výrobu a zpracování papíru &nbsp &nbsp
29 &nbsp POTRAVINÁŘSTVÍ &nbsp &nbsp
29-59-4 Potravinářský průmysl 06-15-4 &nbsp
31 &nbsp TEXTIL A ODĚVNICTVÍ &nbsp &nbsp
31-25-4 Oděvnictví 07-02-4 &nbsp
31-39-4 Textilní průmysl &nbsp &nbsp
&nbsp 01 provoz textilních strojů 02-14-4 &nbsp
&nbsp 02 textilní technologie 07-01-4 &nbsp
&nbsp 03 zušlechťování textilií &nbsp &nbsp
32 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-45-4 Kožešnická konfekce 08-05-4 &nbsp
32-46-4 Kožedělná výroba &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu usní a kožešin 08-11-4 &nbsp
&nbsp 02 výrobu obuvi 08-12-4 &nbsp
&nbsp 03 výrobu kožené galanterie 08-13-4 &nbsp
33 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-42-4 Dřevařská výroba 08-01-4 &nbsp
33-43-4 Nábytkářská výroba &nbsp &nbsp
&nbsp 01 truhlářství 08-02-4 &nbsp
&nbsp 02 čalounictví 08-02-4 &nbsp
34 POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ FILMU
34-54-4 Polygrafický průmysl 06-17-4 &nbsp
36 &nbsp STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-59-4 Stavebnictví &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu staveb 09-01-4 V
&nbsp 02 technické zařízení budov 09-01-4 V
36-60-4 Vodní hospodářství 09-02-4 &nbsp
37 DOPRAVA A POŠTY
37-56-4 Poštovní provoz 04-16-4 &nbsp
37-57-4 Dopravní provoz &nbsp &nbsp
&nbsp 01 silniční a městskou dopravu 04-22-4 V
&nbsp 02 železniční dopravu a přepravu 04-21-4 V
03 lodní dopravu 04-23-4 &nbsp
45 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-01-4 Rostlinná výroba 45-01-4 &nbsp
45-02-4 Živočišná výroba &nbsp &nbsp
&nbsp 01 chov hospodářských zvířat 45-02-4 &nbsp
&nbsp 02 rybářství 45-02-4 &nbsp
45-11-4 Zahradnictví 45-11-4 &nbsp
&nbsp 45-12-4 &nbsp
45-21-4 Lesní hospodářství 45-21-4 &nbsp
45-26-4 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 45-26-4 &nbsp
55 ZDRAVOTNICTVÍ
55-02-4 Ortopedická protetika 55-02-4 &nbsp
64 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-01-4 Provoz místního hospodářství a výrobních družstev &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu a služby 64-01-4 &nbsp
&nbsp 64-02-4 &nbsp
02 lidovou a uměleckou výrobu 85-01-4 &nbsp
64-11-4 Provoz obchodu &nbsp &nbsp
&nbsp 01 vnitřní obchod 64-11-4 &nbsp
&nbsp 02 propagaci 64-12-4 &nbsp
&nbsp 03 knižní kulturu 64-13-4 &nbsp
64-21-4 Společné stravování 64-21-4 &nbsp
64-26-4 Vlasová kosmetika 64-26-4 &nbsp
64-27-4 Skladové hospodářství 02-11-4 &nbsp
&nbsp 64-11-4 &nbsp
85 UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODĚLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-01-4 Umělecké řemeslné práce 85-01-4 &nbsp
85-02-4 -4 Scénická tvorba 85-02-4 &nbsp

II. Studijní obory 85-02-4 Scénická tvorba a 64-11-4/03 Provoz obchodu se zaměřením pro 03 knižní kulturu jsou určené jen pro absolventy tříletých učebních oborů podle předchozího předpisu, studijní obor 85-01-4 Umělecké řemeslné práce je určen i pro absolventy tříletých učebních oborů podle předchozího předpisu.

III. Ve studijních oborech, označených v části I ve sloupci 4 tohoto oddílu značkou „V“, připravují absolventy i vojenská SOU v denním studiu.

ODDÍL E
I. Soustava skupin učebních oborů, učebních oborů a zaměření učebních oborů
středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 3 roky

Kód SKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Zaměření učebního oboru
Určen pro hochy - H dívky- D Nejvýše žáků
na jednoho mistra
odborné výchovy
Kód odpovídajících
učebních oborů podle
dosavadních předpisů
Kód studijního
oboru pro
absolventy učebních oborů
uvedených v tomto oddíle1)
l. r. 2. a 3. r.
1 2 3 4 5 6 7
22 HUTNICTVÍ
22-75-2 Hutník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výroba koksu H 12 8 22-75-2/01 22-35-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 02 výrobu železných kovů H 12 8 22-75-2/02 22-35-4
&nbsp 03 výrobu neželezných kovů H 12 8 22-75-2/03 22-35-4
&nbsp 04 tváření kovů H 12 8 22-75-2/04 22-35-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24 STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-01-2 Slévač H 12 12 24-01-2 22-35-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24-23-2 Nástrojař H, D 12 12 24-23-2 24-14-4/01
Nástrojařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
24-33-2 Obráběč kovů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Obráběčka kovů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 univerzální obrábění H, D 12 12 24-33-2/01 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 02 soustružení H, D 12 12 24-33-2/02 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 03 frézování H, D 12 12 24-33-2/03 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 04 broušení H, D 12 12 24-33-2/04 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-54-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
24-34-2 Strojní kovář H 12 12 24-34-2 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
24-35-2 Klempíř &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 strojírenskou výrobu H 12 12 24-35-2/01 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V37-57-4/02
&nbsp 02 stavební výrobu H 12 12 2) 24-35-2/02 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
24-36-2 Modelář H, D 12 12 24-36-2 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 33-43-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24-39-2 Lakýrník H, D 12 12 24-39-2 64-01-4/01
Lakýrnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 39-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
24-40-2 Optik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 Optická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp přístrojovou techniku H, D 12 12 24-40-2/01 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 02 brýlovou techniku H, D 12 12 24-40-2/02 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24-61-2 Mechanik optických přístrojů H, D 12 12 24-61-2 24-14-4/01
Mechanická optických přístrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24-63-2 Hodinář H, D 12 7 24-63-2 24-14-4/01
Hodinářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/02
24-64-2 Strojní mechanik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Strojní mechanická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 stroje a zařízení H, D 12 12 24-64-2/01 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-16-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 02 ocelové konstrukce H 12 12 24-64-2/02 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 03 výrobu a montáž potrubí H 12 12 24-64-2/03 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp 04 výrobu a montáž kotlů H 12 12 24-64-2/04 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp 05 brýlovou výrobu H, D 12 12 24-64-2/05 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 06 traťové montáže H 12 12 24-64-2/06 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
24-65-2 Strojník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Strojnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 vrtné soupravy H 12 15 24-65-2/01 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 02 hutní druhovýrobu kovů H, D 12 10 24-65-2/02 24-17-4
&nbsp 03 energetická zařízení H, D 12 10 24-65-2/03 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 04 výrobu stavebních hmot H, D 12 10 24-65-2/04 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp 05 duté sklo H 12 12 24-65-2/05 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/01
&nbsp 06 ploché sklo H 12 10 24-65-2/06 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/01
&nbsp 07 výrobu krmiv a úpravu plodin H, D 12 12 24-65-2/07 24-17-4
&nbsp 08 dřevařské polotovary H, D 12 15 24-65-2/08 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 33-42-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp 09 konstrukční desky H, D 12 15 24-65-2/09 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 33-42-2
&nbsp 10 stavební stroje H 12 12 24-65-2/10 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 11 vodohospodářská zařízení H 17 12 24-65-2/11 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36-60-4
&nbsp 12 traťové stroje H 12 12 24-65-2/12 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 13 lodní dopravu H 12 12 24-65-2/13 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 37-57-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 14 výrobu papíru H, D 12 12 24-65-2/14 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 28-58-4/03
&nbsp 15 zpracování papíru H, D 12 12 24-65-2/15 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 28-58-4/03
&nbsp 16 báňské úpravny H 17 12 24-65-2/16 24-17-4
24-66-2 Mechanik opravář &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mechanická opravářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 plynárenská zařízení H 12 12 24-66-2/01 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-15-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp 02 stroje a zařízení H, D 12 12 24-66-2/02 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-16-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 34-54-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 03 požární techniku H 12 12 24-66-2/03 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-16-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp 04 lesní stroje a zařízení H 12 10 24-66-2/04 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-26-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 05 zemědělskou techniku rostlinné výroby H 12 10 24-66-2/05 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-26-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 06 zemědělskou techniku živočišné výroby H 12 10 24-66-2/06 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-26-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 07 cukrovary a škrobárny H, D 12 12 24-66-2/07 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp 08 renovaci zemědělské techniky H 12 10 24-66-2/08 24-14-4/01
&nbsp a kovářstvi &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-26-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 09 silniční motorová vozidla H, D 12 10 24-66-2/09 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-16-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 37-57-4/01
&nbsp 10 kolejová vozidla H 12 12 24-66-2/10 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 11 letadla H 12 12 24-66-2/11 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 12 důlní stroje a zařízení H 12 123) 3)24-66-2/12 21-53-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-16-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-14-4/03
&nbsp 13 hutní zařízení H 12 12 &nbsp 22-35-4
24-67-2 Úpravář kovů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 tepelné zpracování H 12 12 24-67-2/01 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 02 pokovování H 12 12 24-67-2/02 24-14-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24-68-2 Seřizovač textilních strojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Seřizovačka textilních strojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 tkalcovny H, D 12 12 24-68-2/01 31-39-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 02 prádelny H, D 12 12 24-68-2/02 31-39-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 03 pletárny H, D 12 12 24-68-2/03 31-39-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
24-74-2 Nožíř H, D 12 12 24-64-2/01 24-14-4/01
Nožířka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
24-85-2 Rytec kovů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Rytkyně kovů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 tiskací a razící válce H, D 12 7 24-85-2/01 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 02 nástroje a znaky H, D 12 7 24-85-2/02 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 4-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-80-2 Mechanik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mechanická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 vážící zařízení H, D 12 12 26-80-2/01 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/02
&nbsp 02 zdvihací zařízení H 12 10 26-80-2/02 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 03 chladicí zařízení H, D 12 12 26-80-2/03 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 04 stroje a zařízení H, D 12 12 26-80-2/04 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 37-57-4/02
&nbsp 05 elektrotechniku H, D 12 12 26-80-2/05 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 06 měřící přístroje a zařízení H, D 12 12 26-80-2/06 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 07 administrativní techniku H, D 12 12 26-80-2/07 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
26-83-2 Elektromechanik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Elektromechanická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 důlní stroje a zařízení H 12 10 26-83-2/01 21-53-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/03
&nbsp 02 sdělovací a zabezpečovací techniku H, D 12 10 26-83-2/02 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-76-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/02
&nbsp 03 rozvodná zařízení H, D 12 10 26-83-2/03 26-75-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/03
&nbsp 04 stroje a zařízení H, D 12 10 26-83-2/04 26-75-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-75-4/02
26-86-2 Mechanik elektronických zařízení H, D 12 10 26-86-2 26-75-4/03
Mechanická elektronických zařízení &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-76-4
26-89-2 Spojový mechanik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Spojová mechanická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 sdělovací sítě H 12 10 26-89-2/01 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-76-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/02
&nbsp 02 spojovací zařízení H, D 12 10 26-89-2/02 26-75-4/03
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-76-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 26-75-4/02
27 &nbsp TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
27-35-2 Keramik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Keramička &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 porcelán a keramiku H, D 17 12 27-35-2/01 27-31-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/02
&nbsp 02 stavební a žáruvzdornou keramiku H, D 17 10 27-35-2/02 27-31-4
&nbsp 03 brousící prostředky H, D 17 10 27-35-2/03 27-31-4
&nbsp 04 elektrokeramiku H, D 17 10 27-35-2/04 27-31-4
&nbsp 05 modelování H, D 17 12 27-35-2/05 27-31-4
27-55-2 Malíř skla a keramiky &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Malířka skla a keramiky &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 malbu skla H, D 17 12 27-55-2/01 27-33-4/02
&nbsp 02 malbu a dekoraci keramiky H, D 17 12 27-55-2/02 27-31-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/02
27-56-2 Sklář &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Sklářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 duté a lisované sklo H 12 10 27-56-2/01 27-33-4/01
&nbsp 02 výrobu forem H 12 10 27-56-2/02 24-14-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp 03 technické sklo H, D 12 10 27-56-2/03 27-33-4/01
27-57-2 Výrobce bižuterie &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
01 Výrobkyně bižuterie skleněnou bižuterii H, D 12 12 27-57-2/01 27-32-4
&nbsp 02 kovovou bižuterii H, D 12 12 27-57-2/02 27-32-4
27-59-2 Výrobce ozdobných předmětů a zapínadel
Výrobkyně ozdobných předmětů a zapínadel
&nbsp 01 ozdobné předměty H, D 12 15 27-59-2/01 27-32-4
&nbsp 02 zapínadla H, D 12 12 27-59-2/02 27-32-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
27-83-2 Brusič skla &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Brusička skla &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 zabrušování a obrušování H, D 12 12 27-83-2/01 27-33-4/02
&nbsp 02 vybrušování H, D 12 12 27-83-2/02 27-33-4/02
&nbsp 03 tytí H, D 12 10 27-83-2/03 27-33-4/02
27-94-2 Brusič technického a šperkového kamene H, D 12 12 27-94-2 27-32-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-33-4/04
Brusička technického a šperkového kamene 64-01-4/02
28 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-61-2 Provozní chemik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Provozní chemička &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 průmyslovou chemii H, D 12 12 28-61-2/01 28-58-4/01
&nbsp 02 výrobu tuků a kosmetiky H, D 12 12 28-61-2/02 28-58-4/01
&nbsp 03 farmaceutickou výrobu H, D 12 12 28-61-2/03 28-58-4/02
28-66-2 Gumař -plastikář &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Gumařka -plastikářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 zpracování kaučuku H, D 12 124) 28-66-2/01 28-57-4
&nbsp 02 zpracování plastů H, D 12 12 28-66-2/02 28-57-4
28-73-2 Textilní chemik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Textilní chemička &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 úpravu textilií H, D 12 12 28-73-2/01 31-39-4/03
&nbsp 02 barvení textilií H, D 12 12 28-73-2/02 31-39-4/03
&nbsp 03 potiskování textilií H, D 12 7 28-73-2/03 31-39-4/03
28-74-2 Koželužský chemik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Koželužská chemička &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 zpracování kůže H, D 12 10 28-74-2/01 32-46-4/01
&nbsp 02 zpracování kožešnických kožek H, D 12 10 28-74-2/02 32-46-4/01
28-75-2 Výrobce a zpracovatel silikátových vláken H, D 17 12 28-75-2 27-33-4/01
Výrobkyně a zpracovatelka silikátových vláken
28-76-2 Chemik prádelen a čistíren H, D 12 12 28-76-2 64-01-4/01
Chemička prádelen a čistíren &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
28-78-2 Biochemik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Biochemická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 mlékárenskou výrobu H, D 12 10 28-78-2/01 29-59-4
&nbsp 02 výrobu piva a sladu H, D 12 10 28-78-2/02 29-59-4
&nbsp 03 lihovarskou výrobu a výrobu vína H, D 12 10 28-78-2/03 29-59-4
29 POTRAVINÁŘSTVÍ
29-61-2 Mlynář H 12 10 29-61-2 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 29-59-4
29-62-2 Pekař H, D 12 10 29-62-2 29-59-4
Pekařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
29-64-2 Cukrář H, D 12 10 29-64-2 29-59-4
Cukrářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-21-4
29-65-2 Cukrovinkář-pečivář &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Cukrovinkářka-pečivářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu cukrovinek H, D 17 10 29-65-2/01 29-59-4
&nbsp 02 výrobu trvanlivého pečiva H, D 17 10 29-65-2/02 29-59-4
29-68-2 Řezník-uzenář H, D 12 10 29-68-2 29-59-4
Řeznice-uzenářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
29-70-2 Konzervář H, D 12 10 29-70-2 29-59-4
Konzervářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
31 TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-43-2 Přadlák &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Pradlena &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 zpracování textilních vláken H, D 12 12 31-43-2/01 31-39-4/02
&nbsp 02 výrobu netkaných textilií H, D 12 12 31-43-2/02 31-39-4/02
31-45-2 Plsťař &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Plsťařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 technické plstě H, D 17 12 31-45-2/01 31-39-4/02
&nbsp 02 kloboučnické plstě H, D 17 12 31-45-2/02 31-39-4/02
31-46-2 Tkadlec &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Tkadlena &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 plošné textilie H, D 12 12 31-46-2/01 31-39-4/02
&nbsp 02 kovové tkaniny a síta H, D 12 12 31-46-2/02 31-39-4/02
31-49-2 Výrobce textilních rukavic H, D 12 12 31-49-2 31-25-4
Výrobkyně textilních rukavic &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
31-50-2 Prýmkař H, D 12 12 31-50-2 31-39-4/02
Prýmkařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
31-51-2 Pletař H, D 12 12 31-51-2 31-39-4/02
Pletařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
31-52-2 Krejčí &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Krejčová &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 pánské oděvy H, D 12 12 31-52-2/01 31-25-4
&nbsp 02 dámské oděvy H, D 12 12 31-52-2/02 31-25-4
31-77-2 Strojní vyšívačka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 průmyslovou výrobu D 12 10 31-77-2/01 31-39-4/02
&nbsp 02 zakázkovou výrobu D 12 10 31-77-2/02 31-39-4/02
31-81-2 Kloboučník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Kloboučnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 průmyslovou výrobu H, D 17 12 31-81-2/01 31-39-4/02
&nbsp 02 zakázkovou výrobu H, D 17 12 31-81-2/02 31-39-4/02
31-85-2 Švadlena &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 oděvní konfekci a prádlo D 12 12 31-85-2/01 31-25-4
&nbsp 02 technickou konfekci D 12 12 31-85-2/02 31-25-4
&nbsp 03 textilní hračky D 12 15 31-85-2/03 31-25-4
32 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE
32-50-2 Brašnář-sedlář H, D 12 12 32-50-2 32-46-4/03
Brašnářka-sedlářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
32-51-2 Kožešník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Kožešnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 přípravu kožešinových výrobků H, D 12 10 32-51-2/01 32-45-4
&nbsp 02 šití a opravy kožešinových výrobků H, D 12 10 32-51-2/02 32-45-4
32-53-2 Rukavičkář &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Rukavičkářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 střih H, D 12 10 32-53-2/01 32-46-4/03
&nbsp 02 šití H, D 12 15 32-53-2/02 32-46-4/03
32-72-2 Svrškař H, D 12 12 32-72-2 32-46-4/02
Svrškařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
32-74-2 Obuvník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Obuvnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 průmyslovou výrobu H, D 12 10 32-74-2/01 32-46-4/02
&nbsp 02 zakázkovou výrobu a opravy H, D 12 10 32-74-2/02 32-46-4/02
&nbsp 03 ortopedickou obuv H, D 7 10 32-74-2/03 32-46-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 55-02-4
&nbsp 04 obuvnické polotovary H, D 12 10 32-74-2/04 32-46-4/02
33 ZPRACOVANÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-55-2 Truhlář &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Truhlářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 výrobu nábytku a zařízení H, D 12 12 33-55-2/01 33-43-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp 02 stavební truhlářskou výrobu H 12 12 33-55-2/02 33-42-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 33-43-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp 03 zemědělskou výrobu H 12 10 33-55-2/03 33-42-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 33-43-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp 04 průmyslové obrábění dřeva H, D 12 12 33-55-2/04 33-42-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 33-42-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
33-56-2 Zpracovatel přírodních pletiv H, D 12 10 33-56-2 64-01-4/01
Zpracovatelka přírodních pletiv &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/02
33-59-2 Bednář H 12 10 33-59-2 33-42-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
33-62 -2 Kartáčník H, D 17 15 33-62-2 33-42-4
Kartáčnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
33-64 -2 Rámař - pozlacovač H, D 17 12 33-64-2 64-01-4/02
Rámařka - pozlacovačka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
33-67 -2 Výrobce sportovních potřeb H, D 12 10 33-67-2 33-43-4/01
Výrobkyně sportovních potřeb &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
33-68 -2 Mechanik hudebních nástrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mechanická hudebních nástrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 akordeony a foukací harmoniky H, D 12 12 33-68-2/01 není stanoveno
&nbsp 02 klávesové nástroje H, D 12 12 33-68-2/02 není stanoveno
&nbsp 03 strunné nástroje H, D 12 12 33-68-2/03 není stanoveno
33-69 -2 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Mechanička dechových a bicích hudebních nástrojů &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 bicí nástroje H, D 12 12 33-69-2/01 není stanoveno
&nbsp 02 jazýčkové a retné nástroje H, D 12 12 33-69-2/02 není stanoveno
&nbsp 03 nátrubkové nástroje H, D 12 12 33-69-2/03 není stanoveno
&nbsp 04 strojiva H, D 12 12 33-69-2/04 není stanoveno
33-70 -2 Čalouník H, D 12 12 33-70-2 33-43-4/02
Čalounice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
34 POLYGRAFIE A ZPRACOVANÍ FILMU
34-68 -2 Razítkář H, D 17 7 34-68-2 64-01-4/01
Razítkářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
34-70 -2 Tiskař na maloofsetových strojích H, D 12 10 34-70-2 34-54-4
Tiskařka na maloofsetových strojích &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
34-72 -2 Lijec v polygrafii H 7 7 34-72-2 34-54-4
34-92 -2 Filmový laborant H, D 7 10 34-92-2 64-01-4/01
&nbsp &nbsp Filmová laborantka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
36 STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-61 -2 Zedník H 12 12 36-61-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-63 -2 Tesař H 12 7 36-63-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-64 -2 Železobetonář H 12 10 36-64-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-65 -2 Štukatér H 12 7 36-65-2 36-51-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-66 -2 Vodař - meliorátor H 17 10 36-66-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36-60-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-72 -2 Kameník H 12 10 36-72-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-74 -2 Dlaždič - cestář H 12 12 36-74-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-75 -2 Malíř &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 interiéry H 12 10 36-75-2/01 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
&nbsp 02 stavební výrobu H 12 10 36-75-2/02 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-76-2 Izolatér H 12 7 36-76-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-77-2 Pokrývač H 12 72) 36-77-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-78-2 Instalatér H 12 7 36-78-2 24-14-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36-59-4/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 24- 17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
36-79-2 Sklenář H, D 12 10 36-79-2 36-59-4/01
Sklenářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-80-2 Podlahář H 12 7 36-80-2 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
36-88-2 Kominík H 17 10 2) 36-88-2 64-01-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp V 36-59-4/02
37 DOPRAVA A POŠTY
37-62-2 Železničář H, D 12 12 37-62-2 37-57-4/02
Železničářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
37-63-2 Manipulant poštovního provozu a přepravy H, D 12 10 37-63-2 37-56-4
Manipulantka poštovního provozu a přepravy &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
45 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-60-2 Pěstitel &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Pěstitelka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 chmelařství H, D 12 12 45-60-2/01 45-01-4
&nbsp 02 ovocnářství a včelařství H, D 12 12 45-60-2/02 45-01-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-11-4
&nbsp 03 šlechtitelství a semenářství H, D 12 12 45-60-2/03 45-01-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-11-4
&nbsp 04 vinohradnictví H, D 12 12 45-60-2/04 45-01-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-01-4
45-71-2 Zahradník H, D 12 12 45-71-2 45-11-4
Zahradnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
45-75-2 Mechanizátor lesní výroby H 17 10 45-75-2 45-21-4
45-76-2 Mechanizátor rostlinné výroby H 12 10 45-76-2 45-01-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-26-4
45-77-2 Drůbežář H, D 12 12 45-77-2 29-59-4
Drůbežářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-02-4/01
45-78-2 Rybář H 12 7 45-78-2 45-02-4/02
45-80-2 Chovatel &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Chovatelka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 chov hospodářských zvířat H, D 12 10 45-80-2/01 45-02-4/01
&nbsp 02 chov koní a jezdectví H, D 12 7 45-80-2/02 45-02-4/01
&nbsp 03 chov ovcí H, D 12 10 45-80-2/03 45-02-4/01
04 chov kožešinových a laboratorních zvířat H, D 12 10 45-02-4/01
55 ZDRAVOTNICTVÍ
55-60-2 Protetik &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Protetická &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 mechaniku H, D 7 10 55-60-2/01 55-02-4
&nbsp 02 bandáže H, D 7 10 55-60-2/02 55-02-4
55-72-2 Zdravotník 5) &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Zdravotnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 ošetřovatelské a pečovatelské práce H, D 12 7 55-72-2/01 není určen
&nbsp 02 laboratorní práce a lékárenství H, D 12 7 55-72-2/02 není určen
64 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2 Aranžér H, D 12 126) 64-51-2 64-11-4/02
Aranžérka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
64-52-2 Fotograf H, D 17 12 64-52-2 64-01-4/01
Fotografka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-01-4/02
64-53-2 Knlhař &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Knlhařka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 ruční výrobu H, D 12 7 64-53-2/01 34-54-4
&nbsp 02 průmyslovou výrobu H, D 12 12 64-53-2/02 34-54-4
64-56-2 Kadeřník H, D 17 10 64-56-2 64-26-4
Kadeřnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
64-60-2 Prodavač &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Prodavačka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 potravinářské zboží H, D 17 16 64-60-2/01 64-11-4/01
&nbsp 02 smíšené zboží H, D 17 16 64-60-2/02 64-11-4/01
&nbsp 03 elektrotechnické zboží H, D 17 10 64-60-2/03 64-11-4/01
&nbsp 04 drogistické zboží H, D 17 16 64-60-2/04 64-11-4/01
&nbsp 05 motorová vozidla H, D 17 16 64-60-2/05 64-11-4/01
&nbsp 06 stavebniny a řemeslné potřeby H, D 17 10 64-60-2/06 64-11-4/01
&nbsp 07 textil a oděv H, D 17 16 64-60-2/07 64-11-4/01
&nbsp 08 obuv a koženou galanterii H, D 17 16 64-60-2/08 64-11-4/01
&nbsp 09 domácí potřeby H, D 17 16 64-60-2/09 64-11-4/01
&nbsp 10 drobné zboží H, D 17 10 64-60-2/10 64-11-4/01
&nbsp 11 hodiny a klenoty H, D 17 10 64-60-2/11 64-11-4/01
&nbsp 12 nábytek a bytové zařízení H, D 17 10 64-60-2/12 64-11-4/01
64-75-2 Technickoadministrativní pracovník H, D 15 15 &nbsp není určen
Technickoadministrativní pracovnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
64-80-2 Operátor skladování &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Operátorka skladování &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 hutní a strojírenské výrobky H, D 12 10 64-80-2/01 24-17-4
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 64-27-4
&nbsp 02 obchod H, D 12 10 64-80-2/02 64-27-4
64-90-2 Kuchař - číšník &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp Kuchařka - servírka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp 01 přípravu jídel H, D 17 12 64-90-2/01 64-21-4
&nbsp 02 obsluhu H, D 17 12 64-90-2/02 64-21-4
&nbsp 03 pohostinství H, D 17 12 64-90-2/03 64-21-4
85 UMĚNÍ, UŽITÉ UMĚNÍ A RUKODĚLNÁ UMĚLECKOŘEMESLNÁ VÝROBA
85-41-2 Umělecký kovář a zámečník H 7 7 &nbsp 85-01-4
85-45-2 Zlatník a klenotník H, D 17 10 85-45-2 85-01-4
Zlatnice a klenotnice &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
85-51-2 Umělecký štukatér H 7 7 &nbsp 85-01-4
85-71-2 Ruční vyšívačka D 7 7 85-71-2 85-01-4
85-72-2 Ruční krajkářka D 7 7 85-72-2 85-01-4
85-73-2 Umělecký keramik H, D 7 7 &nbsp 85-01-4
Umělecká keramička &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
85-74-2 Umělecký sklenář H, D 7 7 &nbsp 85-01-4
Umělecká sklenářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
85-77-2 Umělecký rytec H, D 12 7 &nbsp 85-01-4
&nbsp Umělecká rytkyně &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
85-78-2 Košíkář H, D 7 7 &nbsp 85-01-4
Košíkářka &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
85-81-2 Obuvník scénické obuvi H, D 7 7 &nbsp 85-02-4
Obuvnice scénické obuvi &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

II. Učební obor 55-72-2 Zdravotník, Zdravotnice se 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem ruší.

III. Soustava skupin učebních oborů středních odborných učilišť, jejichž denní studium trvá 2 roky

Kód SKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Určen pro
hochy - H
dívky- D
Nejvýše žáků
na jednoho
mistra
odborné
výchovy
Kód
odpovídajících
učebních oborů
podle dosavadních
předpisů
Kód přislušného
tříletého učebního
obou
l.r. 2.r.
1 2 3 4 5 6 7
21 HORNICTVÍ
21-72-2 Povrchové dobývání H 12 12 21-72-2 není stanoven
22 HUTNICTVÍ
22-76-2 Hutní výroba H, D 12 10 22-76-2 22-75-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-65-2/01
24 STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-75-2 Provoz energetických výroben H 12 10 24-75-2 24-65-2/03
24-76-2 Stavba rozvodných zařízení H 12 10 24-76-2 26-83-2/03
24-77-2 Obrábění kovů H, D 12 12 24-77-2 24-33-2
24-78-2 Strojírenská výroba H, D 12 12 24-78-2 24-64-2/01
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-66-2/02
24-79-2 Povrchová úprava H, D 12 12 24-79-2 24-67-2
24-80-2 Slévárenská výroba H 12 12 24-80-2 24-01-2
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-91-2 Elektrotechnická výroba H, D 12 12 26-91-2 26-83-2/04
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 26-86-2
26-93-2 Spojové montáže a opravy H, D 12 10 26-93-2 26-89-2
27 TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-81-2 Keramická výroba H, D 12 12 27-81-2 27-35-2
27-82-2 Sklářská výroba H, D 7 7 27-82-2 27-56-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 27-83-2
27-88-2 Bižuterní výroba H, D 7 7 27-88-2 27-57-2
27-89-2 Výroba stavebních hmot H, D 7 7 27-89-2 24-65-2/04
27-90-2 Výroba vánočních ozdob H, D 12 12 27-90-2 27-57-2
28 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-83-2 Výroba umělých květin H, D 12 12 28-83-2 27-35-2/01
28-84-2 Gumárenská a plastikářská výroba H, D 12 12 28-84-2 28-66-2
28-85-2 Chemická výroba H, D 12 12 28-85-2 28-61-2
28-92-2 Zpracování papíru H, D 12 12 28-92-2 24-65-2/15
29 POTRAVINÁŘSTVÍ
29-82-2 Potravinářská výroba H, D 12 12 29-82-2 28-78-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 29-62-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 29-64-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 29-65-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 29-68-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 29-70-2
31 TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-78-2 Výroba konfekce H, D 17 12 31-78-2 31-52-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 31-85-2
31-79-2 Textilní výroba H, D 12 12 31-79-2 31-46-2/01
32 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-2 Výroba obuvi H, D 12 12 32-82-2 32-72-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 32-74-2
32-83-2 Výroba kožené galanterie H, D 12 12 32-83-2 32-50-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 32-53-2
32-84-2 Kožešnická výroba H, D 12 12 32-84-2 32-51-2
33 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-82-2 Košíkářská výroba H, D 12 12 33-82-2 33-56-2
33-83-2 Zpracování dřeva H, D 12 12 33-83-2 33-55-2
33-84-2 Čalounická výroba H, D 12 12 33-84-2 33-70-2
33-85-2 Výroba kancelářských potřeb H, D 12 12 33-85-2 není stanoven
34 POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ FILMU
34-90-2 Polygrafická výroba H, D 12 7 34-90-2 34-70-2
34-94-2 Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet H, D 7 12 34-94-2 28-66-2/02
36 STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-86-2 Stavební výroba H 12 12 36-86-2 36-61-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 36-64-2
36-87-2 Kominické služby7) H 7 7 36-87-2 36-88-2
37 DOPRAVA A POŠTY
37-72-2 Doprava H 12 12 37-72-2 26-83-2/02
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 37-62-2
37-73-2 Spojový provoz H, D 12 10 37-73-2 37-63-2
45 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-2 Zemědělská výroba H, D 12 12 45-72-2 45-76-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 45-80-2
45-79-2 Lesní výroba H, D 17 12 45-79-2 45-75-2
55 ZDRAVOTNICTVÍ
55-73-2 Farmaceutická výroba H, D 12 12 55-73-2 28-61-2/02
55-74-2 Ortopedická výroba H, D 12 7 55-74-2 55-60-2
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 32-74-2/03
55-75-2 Brýlová optika H, D 12 12 55-75-2 24-64-2/05
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 24-40-2/02
55-93-2 Provoz zdravotnických zařízení H, D 12 10 55-93-2 55-72-2
64 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-47-2 Technickoadministrativní práce D 15 15 64-47-2 není stanoven
64-48-2 Příprava vstupních dat pro číslicové počítače H, D 15 15 64-48-2 není stanoven
64-49-2 Technické služby v autoservisu H 10 10 64-49-2 24-66-2/09
64-50-2 Provoz prádelen a čistíren H, D 10 10 64-50-2 28-76-2
64-54-2 Provoz společného stravování H, D 17 10 64-54-2 64-90-2
64-55-2 Zpracování technické dokumentace H, D 15 15 64-55-2 není stanoven
64-57-2 Laboratorní práce ve fotografii H, D 10 10 64-57-2 64-52-2
64-59-2 Obchodní provoz H, D 17 10 64-59-2 64-60-2

ODDÍL F

Studium na školách s vlastním studijním programem

Kód studia Studium Vysvětlivky
63-46-2 Obchodní škola &nbsp
63-46-3 Obchodní škola &nbsp
63-47-3 Odborná škola &nbsp
63-17-6 Obchodní akademie &nbsp
63-18-6 Obchodní akademie &nbsp
63-44-3 Rodinná škola A
63-19-6/01 Hotelová škola D
63-19-6/02 &nbsp &nbsp

Vysvětlivky:

A – alternativní studium s různou délkou přípravy

D – dvoustupňové studium

ODDÍL G

Soustava skupin učebních oborů a učebních oborů učilišť

Kód SKUPINA UČEBNÍCH OBORŮ
Učební obor
Určen pro
hochy - H
dívky - D
Nejvýše žáků
na 1 mistra
odborné výchovy
Kód odpovídajících
učebních oborů
podle dosavadních
předpisů
l.r. 2.r.
1 2 3 4 5 6
21 HORNICTVÍ
21-72-0 Povrchové dobývání H 12 12 21-72-0
22 HUTNICTVÍ
22-76-0 Hutní výroba H,D 10 10 22-76-0
24 STROJÍRENSTVÍ A OSTATNÍ KOVODĚLNÁ VÝROBA
24-75-0 Provoz energetických výroben H 12 10 24-75-0
24-76-0 Stavba rozvodných zařízení H 12 10 24-76-0
24-77-0 Obrábění kovů H, D 12 12 24-77-0
24-78-0 Strojírenská výroba H, D 12 12 24-78-0
24-79-0 Povrchová úprava H, D 12 12 24-79-0
24-80-0 Slévárenská výroba H 12 12 24-80-0
26 ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKACE
26-91-0 Elektrotechnická výroba H, D 12 12 26-91-0
26-93-0 Spojové montáže a opravy H, D 12 10 26-93-0
27 TECHNICKÁ CHEMIE SILIKÁTŮ
27-81-0 Keramická výroba H, D 12 12 27-81-0
27-82-0 Sklářská výroba H, D 7 7 27-82-0
27-88-0 Bižuterní výroba H, D 7 7 27-88-0
27-89-0 Výroba stavebních hmot H, D 7 7 27-89-0
27-90-0 Výroba vánočních ozdob H, D 7 7 27-90-0
28 TECHNICKÁ CHEMIE OSTATNÍ
28-83-0 Výroba umělých květin H, D 12 12 28-83-0
28-84-0 Gumárenská a plastikářská výroba H, D 12 12 28-84-0
28-85-0 Chemická výroba H, D 12 12 28-85-0
28-92-0 Zpracování papíru H, D 12 12 28-92-0
29 POTRAVINÁŘSTVÍ
29-82-0 Potravinářská výroba H, D 12 12 29-82-0
31 TEXTIL A ODĚVNICTVÍ
31-78-0 Výroba konfekce H, D 17 12 31-78-0
31-79-0 Textilní výroba H, D 12 12 31-79-0
32 ZPRACOVÁNÍ KŮŽE A VÝROBA OBUVI
32-82-0 Výroba obuvi H, D 12 12 32-82-0
32-83-0 Výroba kožené galanterie H, D 12 12 32-83-0
32-84-0 Kožešnická výroba H, D 12 12 32-84-0
33 ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ
33-82-0 Košíkářská výroba H, D 12 12 33-82-0
33-83-0 Zpracování dřeva H, D 12 12 33-83-0
33-84-0 Čalounická výroba H, D 12 12 33-84-0
33-85-0 Výroba kancelářských potřeb H, D 12 12 33-85-0
34 POLYGRAFIE A ZPRACOVÁNÍ FILMU
34-90-0 Polygrafická výroba H, D 12 7 34-90-0
34-94-0 Výroba gramofonových desek a magnetofonových kazet H, D 7 12 34-94-0
36 STAVEBNICTVÍ A VODOHOSPODÁŘSTVÍ
36-86-0 Stavební výroba H 12 12 36-86-0
37 DOPRAVA A POŠTY &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
37-72-0 Doprava H 12 12 37-72-0
37-73-0 Spojový provoz H, D 12 10 37-73-0
45 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
45-72-0 Zemědělská výroba H, D 12 12 45-72-0
45-79-0 Lesní výroba H, D 17 12 45-79-0
55 ZDRAVOTNICTVÍ
55-74-0 Ortopedická výroba H, D 12 7 55-74-0
55-93-0 Provoz zdravotnických zařízení H, D 12 10 55-93-0
64 EKONOMIKA A ORGANIZACE, OBCHOD A SLUŽBY
64-49-0 Technické služby v autoservisu H 10 10 64-49-0
64-50-0 Provoz prádelen a čistíren H, D 10 10 64-50-0
64-54-0 Provoz společného stravování H, D 17 10 64-54-0
64-59-0 Obchodní provoz H, D 17 10 64-59-0

Příloha 02

Příloha č. 2 vyhlášky č. 354/1991 Sb.,

Norma základního vybavení taneční konzervatoře pomůckami

poř. č. název
pomůcky:
pro
předmět:
jednotka počet: doba
životnosti
v měsících
1. kastaněty lidový tanec pár 20 120
2. tamburina lidový tanec kus 20 60
3. valaška lidový tanec kus 15 120
4. fleret historický tanec kus 15 120
5. vějíř historický tanec kus 20 120
6. šátek velký lidový tanec kus 20 120
7. balerína krátká koncertní a scénická praxe kus 25 60
8. balerína dlouhá koncertní a scénická praxe kus 25 60
9. krpce lidový tanec pár 20 120
10. polobotky s podpatkem lidový tanec pár 30
(D, H)
120
11. holinky s podpatkem lidový tanec pár 20 120
12. holinky bez podpatku lidový tanec pár 20 120
13. sukně dlouhá, tmavá lidový tanec kus 15 120
14. kalhoty lidový tanec kus 25 120
15. sukně dlouhá, světlá historický tanec kus 15 120
16. celotrikot elastický moderní tanec kus 30 60

Norma základního vybavení žáka cvičebním oblečením a cvičební obuví v 1. – 4. ročníku

poř. č. název
pomůcky:
doba
životnosti
v měsících
jednotka počet
dívky
pro
chlapce
pro předmět klasický tanec
1. piškoty 1 pár 50 50
2. špičky 0,25 pár 52 -
3. polotrikot růžový 3 kus 13 -
4. polotrikot šedý 3 kus - 13
5. nátělník bílý 12 kus 8 8
6. plavky bavlněné 12 kus - 8
7. cvičná balerina krátká (materiál) 36 kus 1 -
8. cvičná balerina polodlouhá (materiál) 24 kus 1 -
9. tepláková souprava 24 souprava 2 2
10. ponožky 12 pár 8 8
pro předmět lidový tanec
1. piškoty s podpatkem 24 pár 2 2
2. sukně modrotisková (materiál) 24 kus 1 -
3. tenisky 24 pár 2 2
4. ponožky silné 12 pár 2 2
pro předmět taneční gymnastika a moderní tanec
1. polotrikot černý 12 kus 8 8
2. dres s rukávem černý 12 kus 4 -
Hygienické potřeby
1. ručník 48 kus 8 8
2. mýdlo 48 kus 20 20

Norma základního vybavení žáka cvičebním oblečením a cvičební obuví v 5. – 8. ročníku

1. piškoty 1 pár 130 220
2. špičky 0,25 pár 450 -
3. polotrikot růžový 3 kus 28 -
4. polotrikot šedý 3 kus - 24
5. dres s krátkým rukávem 6 kus 12 -
6. nátělník bílý 12 kus - 16
7. plavky elastické 12 kus - 4
8. suspenzor 12 kus - 4
9. cvičná balerina krátká 48 kus 2 -
10. cvičná balerina polodlouhá 48 kus 1 -
11. dres k balerině 24 kus 2 -
12. tričko s krátkým rukávem bílé 12 kus - 4
13. tepláková souprava 48 souprava 1 1
14. župan froté 48 kus 1 1
15. ponožky 12 pár 4 4
pro předmět lidový tanec
1. piškoty s podpatkem 24 pár 7 7
2. sukně modrotisková 48 kus 1 -
3. ponožky silné 12 pár 4 4
pro předmět moderní tanec
1. polotrikot elastický silnější černý 12 kus 8 8
2. dres elastický silnější černý 12 kus 8 -
3. celotrikot elastický 48 kus 1 1
4. kamaše 24 kus 2 2
5. chrániče kolen 48 pár 1 1
pro předmět líčení
1. divadelní líčidla 48 sada 1 1
2. odličovací prostředky 12 sada 1 1
hygienické potřeby
1. ručník 24 kus 8 8
2. mýdlo 2 kus 20 20

Taneční pomůcky se považují za učební pomůcky a hospodaří se s nimi a evidence se vede podle obecně platných předpisů.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 odst. 5 písm. a) a b) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) Zákon ČNR č. 68/1990 Sb., o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.
Vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky.

3) Směrnice č. 3/1981 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovní činnosti (reg. v částce 15/1981 Sb.).

4) Směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 29. 11. 1974, č. j. 31 542/74-42, kterou se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, matkám a těhotným ženám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým (Věstník MŠ a MK ČSR, roč. 1974, sešit 12) oznámená v částce 1/1975 Sb.

5) § 39 školského zákona.

6) § 3 odst. 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb.

7) § 22 školského zákona.

8) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. 6. 1971 č.j. II/3-190/71-7208/Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (Ústřední věstník ČSR, roč. 1971, částka 5 reg. v částce 13/1971 Sb.).

9) Vyhláška ministerstva školství ČSR č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání.

10) § 10 a 11 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.

11) Skartační řád pro NV ve znění Instrukce, kterou se mění a doplňuje skartační řád pro NV z 30.12. 1983 (Věstník vlády ČSR pro NV 1983, částka 19).

1) Studijní obor podle oddílu D, který obsahově navazuje na učební obor. Pro vojenská SOU se rozšiřuje sloupec 7 o studijní obory označené „V“.

2) Ve 3. ročníku při práci ve výškách 4 žáci na jednoho mistra odborné výchovy.

3) V učebním oboru mechanik opravář se zaměřením pro důlní stroje a zařízení je na jednoho mistra odborné výchovy až 30 žáků, jestliže jsou přidělováni dělníkům na soustředěných pracovištích.

4) V blocích učiva pro vulkanizaci je 4 – 6 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

5) Učební obor a zaměření se ruší od 1. 9. 1991 počínaje 1. ročníkem; nahrazuje se studijním oborem 53-21-3 Ošetřovatelka.

6) Při aranžerských pracích v obchodním provozu 10 žáků na jednoho mistra odborné výchovy.

7) Pouze studium při zaměstnání.