Nariadenie vlády č. 132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 15.04.1991 do31.12.1991

OBSAH

132

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 21. marca 1991,

ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 28 zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou (ďalej len „podnik“) môže vzniknúť bez povolenia,1) ak

a) podnik zakladá alebo na jeho podnikaní sa podieľa výlučne zahraničný účastník2) alebo

b) česko-slovenským účastníkom na podniku je okrem zahraničného účastníka fyzická osoba alebo česko-slovenská obchodná spoločnosť, ktorej účastníkmi sú výlučne česko-slovenské fyzické osoby alebo zahraničné osoby, alebo

c) česko-slovenským účastníkom je družstvo založené po 1. júli 1988.

(2) Povolenie podľa § 5 zákona je naďalej potrebné pre podniky vyvíjajúce činnosť v oblasti bankovníctva.

(3) Podniky, ktoré vznikli podľa odseku 1, nemôžu vyvíjať činnosť, pre ktorú sa nemôže povolenie podľa § 5 zákona vydať.3)


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. aprílom 1991.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona.

2) § 2 ods. 4 zákona.

3) § 7 ods. 2 zákona.