Vyhláška č. 124/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach

Čiastka 25/1991
Platnosť od 12.04.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1991 do31.12.1991

OBSAH

124

Vyhláška

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 5. marca 1991,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach

Federálne ministerstvo hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 101/1973 Zb. o projektových súťažiach sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje projektové súťaže (ďalej len „súťaže“), ktorých cieľom je získať návrh na najlepšie architektonické, urbanistické, ekologické, technické, ekonomické alebo výtvarné riešenie vyhlásených zadaní, najmä v oblasti výstavby.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na medzinárodné súťaže. Osobitné predpisy upravujú súťaže v odbore výtvarných umení.1)

2. § 3 včítane nadpisu znie:

㤠3

Účastníci súťaže

(1) Na súťažiach sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby, prípadne účelovo vzniknuté združenia. Účasť sa umožní každému, kto splní požiadavky ustanovené v súťažných podmienkach.

(2) Na súťažiach sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sa podieľajú na ich príprave a vyhlásení, a osoby, ktoré sú členmi alebo náhradníkmi poroty, orgány poroty a prizvaní experti (ďalej len „vylúčené osoby“). Ďalej sa nemôžu na súťažiach zúčastniť osoby blízke2) vylúčeným osobám, bezprostredne nadriadení a podriadení a priami spolupracovníci vylúčených osôb.“.

3. § 4 včítane nadpisu znie:

㤠4

Vyhlasovanie súťaží

(1) Vyhlasovateľmi súťaží môžu byť právnické i fyzické osoby.

(2) Verejnú súťaž a súťažné podmienky vyhlási vyhlasovateľ najneskôr v deň vyhlásenia súťaže v odbornej tlači, ktorej okruh rozširovania zodpovedá charakteru a významu vyhlásenia súťaže a najmenej v jednom celoštátnom denníku alebo aspoň v jednom denníku vydávanom v Českej republike a v jednom denníku vydávanom v Slovenskej republike. Súťažná lehota musí zodpovedať náročnosti súťaže, najmenej však musí byť 30 dní od vyhlásenia súťaže.

(3) Vyhlásenie užšej súťaže a vyzvanie jej účastníkov sa uskutočňuje písomne. Účasť pri vyhlásení užšej súťaže treba záväzne potvrdiť v lehote, ktorá je vo vyhlásení ustanovená. Osoby, ktoré boli na účasť vyzvané a ktoré sa chcú zúčastniť na súťaži so spolupracovníkmi, sú povinné vyžiadať si súhlas vyhlasovateľa. Za tým účelom oznámia vyhlasovateľovi mená a adresy týchto spolupracovníkov a pripoja ich vyhlásenie, že sa splnili podmienky podľa § 5 ods. 2 písm. m); o prijatí týchto spolupracovníkov do súťaže informuje vyhlasovateľ ostatných vyzvaných účastníkov súťaže.“.

4. § 5 ods. 1 znie:

(1) Súťažné podmienky vypracúva vyhlasovateľ.“.

5. V § 5 ods. 2 písm. m) znie:

m) požiadavky na odbornú kvalifikáciu, spôsobilosť alebo oprávnenie účastníkov súťaže a ich okruh,“.

6. V § 5 ods. 2 na konci sa pripája písmeno p), ktoré znie:

p) menný zoznam členov poroty a ich náhradníkov.“.

7. § 6 sa vypúšťa.

8. § 7 ods. 2 znie:

(2) Porota má vždy nepárny počet členov (3 až 11). Počet náhradníkov musí byť úmerný počtu členov poroty. Členov poroty a ich náhradníkov vymenúva vyhlasovateľ z radov vysokokvalifikovaných odborníkov. Členmi poroty môžu byť aj zástupcovia vyhlasovateľa súťaže a budúceho užívateľa, ak je známy.“.

9. V § 8 ods. 3 sa za slovo „prijatie“ vkladajú slová „označuje došlé návrhy v uzavretých obálkach poradovými číslami, dátumom a hodinou prevzatia, vypracúva zoznam súťažných návrhov“.

10. § 9 ods. 1 znie:

(1) Pred vyhlásením súťaže zvolá vyhlasovateľ porotu na ustanovujúcu schôdzu. Na tejto schôdzi zvolí porota zo svojich členov predsedu a podpredsedu, oboznámi sa so súťažnými podmienkami a určí podrobnosti o činnosti preskúšavateľa. Na prvom zasadaní poroty po uplynutí súťažnej lehoty si predseda vyžiada od všetkých členov poroty a orgánov poroty písomné vyhlásenie, že budú vykonávať svoju funkciu nestranne, že sa ani priamo ani nepriamo nezúčastnili na prácach na súťažných návrhoch, že nepoznajú pri verejných súťažiach mená autorov predložených návrhov a že zachovajú mlčanlivosť o rokovaní poroty.“.

11. V § 9 ods. 2 na konci sa pripája veta: „Do súťaže sa môžu pripustiť iba tie súťažné návrhy, ktoré sú uvedené v zozname (§ 8 ods. 3).“.

12. V § 9 ods. 5 v časti vety za bodkočiarkou sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“; na konci odseku sa pripája veta: „Vyhlásenú sumu na ceny a odmeny treba vyčerpať s výnimkou prípadu, keď počet súťažných návrhov pripustených na hodnotenie je nižší ako počet vyhlásených cien a odmien.“.

13. V § 10 ods. 5 na konci sa pripája veta: „Účastníkovi súťaže, ktorého návrh bol odmenený alebo ocenený, sa výsledok súťaže oznámi doručením do vlastných rúk.“.

14. V § 11 ods. 1 sa prvá veta nahrádza vetou: „Druhá cena za súťažný návrh nesmie prekročiť 60 % a tretia cena 40 % sumy prvej ceny.“.

15. V § 11 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta a poznámka pod čiarkou č. 6.

16. V § 11 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

17. V § 5 ods. 2 písm. b), g) a n), ods. 3 a 4, § 10 ods. 1, 3 a 6 a § 11 ods. 3 sa slovo „vypisovateľ“ nahrádza slovom „vyhlasovateľ“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1991.


Minister:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 23/1965 Zb. o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení.

2) § 116 Občianskeho zákonníka.