Uznesenie č. p1/c14/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 14/1991
Platnosť od 01.03.1991

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 25. januára 1991

k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 48 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí vyhlasuje nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v osobitnej prílohe k tomuto uzneseniu a v zmysle § 26 ods. 1 toho istého zákona určuje deň ich konania na sobotu 23. marca 1991.

Mikloško v. r.