Zákon č. 562/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie

Čiastka 106/1991
Platnosť od 30.12.1991
Účinnosť od 01.01.1992

OBSAH

562

ZÁKON

z 18. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. g) sa za slová „dane z obratu“ vkladajú slová „a dovoznej dane“.

2. V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a to len vtedy, pokiaľ to neodporuje obmedzeniam ustanoveným v zákone o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok.“.

3. V § 13 ods. 2 v prvej vete sa za slová „minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže“ vkladajú slová „v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte federácie na príslušný rok“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.