Nariadenie vlády č. 525/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa vydáva colný sadzobník

(v znení č. 618/1992 Zb.)

Čiastka 101/1991
Platnosť od 19.12.1991 do31.12.1993
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.1993
Zrušený 314/1993 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmena prílohy k nariadeniu vlády č. 525/1991 Zb. bola uverejnená nariadením vlády č. 603/1992 Zb. ako samostatná príloha k tomuto nariadeniu.

OBSAH

525

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 3. októbra 1991,

ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 41 ods. 1 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb. nariaďuje:


§ 1

Z tovaru sa vymeriava clo zo základu a podľa sadzieb ustanovených colným sadzobníkom uvedeným v prílohe tohto nariadenia.1)


§ 5

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru,

2. nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 519/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

)

1) Colný sadzobník sa uverejňuje ako samostatná príloha Zbierky zákonov.

2) Dohoda o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1984 Zb.).

3) § 70 colného zákona č. 44/1974 Zb. v znení zákona č. 5/1991 Zb.

4) Článok 13 Dohody o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1984 Zb.).