REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby, v českom a slovenskom vydaní

§ 11 ods. 4 má správne znieť:

(4) Trojnásobné opakovanie ponuky sa vykoná bez unáhlenia a predovšetkým tretie opakovanie ponuky je možné urobiť až po troch minútach, ktoré uplynú od predchádzajúcej ponuky. Po tomto, licitátor úderom dražobného kladivka určí prevádzkovú jednotku tomu, kto urobil poslednú ponuku.“.

Redakcia