Redakčné oznámenie č. r1/c90/1991 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 90/1991
Platnosť od 29.11.1991 do31.03.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície, v českom aj slovenskom vydaní,

2. v zákone č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, v českom aj slovenskom vydaní

1. § 118 ods. 2 má správne znieť:

(2) Návrh na preskúmanie rozhodnutia súdom podľa predchádzajúceho odseku možno podať až po vyčerpaní opravného prostriedku podľa § 113, a to v lehote 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.

2. § 46 ods. 3 má správne znieť:

(3) O zbavení funkcie rozhoduje orgán, ktorý sudcu do funkcie vymenoval alebo prísediaceho zvolil (§ 38), a to na návrh orgánu, ktorý podáva návrh na ich vymenovanie, prípadne zvolenie.“.

Redakcia