Zákon č. 246/1991 Zb.Zákon o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991

Čiastka 48/1991
Platnosť od 14.06.1991 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1991 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

246

ZÁKON

z 30. mája 1991

o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Od splátky dôchodku splatnej po 30. júne 1991 sa vyplácané dôchodky a dôchodky priznané do 31. decembra 1991 zvyšujú na základe § 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov o pevnú sumu, ktorá je mesačne

a) 110 Kčs, ak ide o starobné, invalidné dôchodky alebo dôchodky za výsluhu rokov,

b) 66 Kčs, ak ide o vdovský dôchodok,

c) 55 Kčs, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,

d) 33 Kčs, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,

e) polovica súm uvedených v písmenách a) až d), ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom alebo s príjmom zo zárobkovej činnosti.

(2) Podľa zákona sa nezvyšujú

a) vdovské a sirotské dôchodky vymerané z dôchodkov zvýšených podľa odseku 1 písm. a) a

b) dôchodky vyplácané do cudziny.

(3) Pre zvýšenie dôchodku podľa odseku 1 platia obdobne ustanovenia § 5 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov.

§ 2

(1) Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu, je podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“) 1 580 Kčs mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení 2 620 Kčs mesačne.

(2) Dôchodky vyplácané ku dňu účinnosti tohto zákona, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po 30. júne 1991.

(3) Starobné, invalidné, vdovské dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, ktoré dosiaľ neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v odseku 1, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júne 1991.

§ 3

(1) Výška sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení je najviac 1 580 Kčs mesačne u jednotlivca a najviac 2 620 Kčs mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný tiež rodinný príslušník.

(2) Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v odseku 1 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 30. júne 1991.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.