Opatrenie č. p1/c73/1991 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Účinnosť od 09.09.1991

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

zo 6. septembra 1991,

ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Štátna banka česko-slovenská podľa § 11 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Prípustná odchýlka od úrokovej sadzby z krátkodobého úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou (ďalej len „diskontná sadzba“) vymedzujúca hornú hranicu úrokovej sadzby z úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní je 7,5 %. Táto odchýlka od diskontnej sadzby a ňou vymedzená horná hranica úrokovej sadzby platí aj pre úvery na podnikateľskú činnosť občanov (fyzických osôb).

(2) Vyššia úroková sadzba z úverov, než zodpovedá odseku 1, sa môže uplatniť iba v prípade, že sa dojednaná splatnosť úveru na žiadosť dlžníka predĺži, prípadne úver nie je splatený v lehote.

(3) Odchýlky od diskontnej sadzby, ktoré by vymedzovali hranice úrokových sadzieb z vkladov, sa neustanovujú.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 31. júla 1991 publikované v čiastke 69/1991 Zb.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 9. septembrom 1991.


Predseda

Ing. Tošovský v. r.