Oznámenie č. 54/1991 Zb.Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov

Čiastka 10/1991
Platnosť od 01.02.1991 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Uvedený výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.

54

Hlavný arbiter Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

vydal podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov pod č. FD/59/SK/91 dňa 22. januára 1991 výnos o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov.

Podľa tohto výnosu odchylne od ustanovení § 13 ods. 1 písm. a), b) zákona o hospodárskej arbitráži sú pre prejednávanie a rozhodovanie

a) hospodárskych sporov, v ktorých aspoň jednou zo strán je Federálne ministerstvo obrany alebo jemu podriadená organizácia,

b) hospodárskych sporov týkajúcich sa dodávok a poddodávok nevyhnutných pre zaistenie obrany a bezpečnosti štátu alebo dodávok v odbore štátnych hmotných rezerv,

s výnimkou sporov, ktoré sa týkajú skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva, príslušné krajské (mestské) štátne arbitráže. Miestna príslušnosť pre prejednávanie a rozhodovanie týchto sporov sa spravuje ustanovením § 14 zákona o hospodárskej arbitráži.

Uvedený výnos nadobúda účinnosť 1. marcom 1991.

Do výnosu možno nazrieť na všetkých orgánoch hospodárskej arbitráže.