Zákon č. 217/1991 Zb.Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb.

Čiastka 44/1991
Platnosť od 31.05.1991
Účinnosť od 01.07.1991

OBSAH

217

ZÁKON

z 15. mája 1991

o zrušení zákona č. 73/1973 Zb. o brannej výchove v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb.

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zrušujú sa:

1. zákon č. 73/1973 Zb. o brannej výchove;

2. článok III zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 17/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.