95

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. februára 1991

o štátnom fonde kultúry Pro Slovakia

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa štátny fond kultúry Pro Slovakia1) (ďalej len „fond Pro Slovakia“) ako účelový fond určený na podporu rozvoja kultúry a na správu prostriedkov na to určených.

(2) Účelom fondu Pro Slovakia je podnecovať a podporovať kultúrne aktivity, programy a iniciatívy celospoločenského významu v Slovenskej republike v rámci celonárodnom i miestnom.

(3) Fond Pro Slovakia je právnická osoba.1)

(4) Sídlom fondu Pro Slovakia je Bratislava.

§ 2

Správa fondu Pro Slovakia

(1) Správu fondu Pro Slovakia vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Poradným orgánom ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“) pre tvorbu a používanie fondu Pro Slovakia je ním zriadená Rada fondu Pro Slovakia (ďalej len „rada“).

(3) Členov rady vymenúva a odvoláva v zmysle štatútu minister kultúry na návrh tvorcov a šíriteľov kultúry, ako aj zo zástupcov mimorezortných a mimoodvetvových orgánov a organizácií.

(4) Členstvo a funkcia v rade sú čestné.

(5) Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý vydá minister kultúry.

§ 3

Tvorba fondu Pro Slovakia

(1) Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

a) dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

b) výnosy z prostriedkov fondu,

c) výnosy z cenných papierov nadobudnutých od iných subjektov,

d) výnosy z lotérií a iných podobných hier2) prevádzkovaných orgánom, ktorý vykonáva správu fondu (§ 2 ods. 1),

e) odvody a penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov z fondu Pro Slovakia,

f) dotácia zo štátneho rozpočtu,2a)

g) bankový úver,

h) pokuty za poškodzovanie kultúrnych pamiatok,2c)

i) iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu Pro Slovakia

(1) Výdavky fondu Pro Slovakia sa uhrádzajú do výšky a na účely podľa schváleného rozpočtu fondu Pro Slovakia a prostriedkov fondu Pro Slovakia.

(2) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa podľa schváleného rozpočtu a použiteľných prostriedkov používajú na

a) obnovu a spoločenské využitie kultúrnych pamiatok, historických knižničných fondov, archívov a iných kultúrnych hodnôt, predovšetkým celonárodného a regionálneho významu,

b) podporu vybraných projektov výstavby materiálno-technickej základne (nových objektov a osobitne náročných projektov modernizácie),

c) podporu umeleckých hodnôt celospoločenského kultúrneho významu tvorených, šírených a uchovávaných profesionálnymi inštitúciami, združeniami i jednotlivcami,

d) podporu miestnych kultúrno-osvetových aktivít prostredníctvom rozpočtov obcí alebo ich mimorozpočtových fondov kultúry,

e) podporu vybraných programov šírenia kultúry v zahraničí a zo zahraničnej kultúry v Slovenskej republike,

f) úhradu výdavkov spojených so správou fondu Pro Slovakia,

g) poskytovanie úverov a návratných finančných výpomocí pre právnické osoby a fyzické osoby na účely podpory kultúrnych aktivít,

h) poskytovanie garancií na úvery pre právnické osoby a fyzické osoby na účely podnikania najmä v oblasti rozširovania kultúry a umenia,

i) splátky bankových úverov,

j) ďalšie účely v súlade s poslaním fondu Pro Slovakia.

(3) Prostriedky fondu Pro Slovakia poskytované podľa ustanovení odseku 2 písm. a) až e) majú formu účelovej dotácie, ktorá je každoročne zúčtovaná s rozpočtom fondu Pro Slovakia.

(4) O dotáciu z fondu Pro Slovakia sa môže uchádzať právnická a fyzická osoba. Zdroje fondu Pro Slovakia uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu. Na poskytnutie prostriedkov z fondu Pro Slovakia nie je právny nárok.

(5) Dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na výdavky podľa odseku 2 písm. f).

§ 4a

Hospodárenie s prostriedkami fondu Pro Slovakia

(1) O použití a poskytnutí prostriedkov fondu Pro Slovakia rozhoduje minister kultúry na návrh rady. Za hospodárenie s prostriedkami fondu Pro Slovakia zodpovedá minister kultúry podľa osobitných predpisov.3)

(2) Prostriedky fondu Pro Slovakia sa vedú na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska.

(3) Zostatok prostriedkov fondu Pro Slovakia po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu koncom roka neprepadá.

(4) Činnosť fondu Pro Slovakia podrobnejšie upravuje štatút fondu Pro Slovakia, ktorý vydá minister kultúry.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1991.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

2) § 4 ods. 1 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.

2a) § 24 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.

2c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

3) § 46 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.