254

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 24. mája 1991

o Slovenskej televízii

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZRIADENIE, POSTAVENIE A ÚLOHY SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

§ 1

(1) Zriaďuje sa Slovenská televízia so sídlom v Bratislave.

(2) V rámci Slovenskej televízie pôsobí štúdio Bratislava, štúdio Banská Bystrica a štúdio Košice.

§ 2

(1) Slovenská televízia je národná, nezávislá, verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia.

(2) Slovenská televízia je právnická osoba.

(3) Slovenská televízia sa zapisuje do podnikového registra.

§ 3

(1) Poslaním Slovenskej televízie je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.

(2) Spravodajské a publicistické programy Slovenskej televízie zabezpečujú včasné a objektívne informovanie verejnosti; umelecké, vzdelávacie a zábavné programy slúžia na pozdvihnutie a šírenie národnej kultúry, vzdelanosti a na rozvoj duchovnej a mravnej úrovne spoločnosti.

(3) Slovenská televízia zabezpečuje prostredníctvom televízneho vysielania v materinskej reči aj uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

§ 4

(1) Slovenská televízia okrem tvorby a šírenia vlastných programov plní úlohy aj preberaním a šírením programov vyrobených inými právnickými alebo fyzickými osobami.

(2) Slovenská televízia je povinná dať k dispozícii potrebný vysielací čas štátnym orgánom pre výzvy v krízových situáciách a pre iné dôležité oznámenia určené verejnosti.

§ 4a

(1) Slovenská televízia je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť.

(2) Slovenská televízia je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo sa stať jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s úlohami Slovenskej televízie ustanovenými zákonom a ak Slovenská televízia touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.

(3) Slovenská televízia nie je oprávnená zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením.

(4) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu činností napĺňajúcich poslanie Slovenskej televízie.

(5) Ustanovenia osobitného zákona1) nie sú dotknuté.

§ 5

Slovenská televízia je povinná uchovávať a archivovať programové, významné dokumentačné a iné fondy ako národné kultúrne hodnoty. Zásady archivovania televíznych národných kultúrnych hodnôt schvaľuje rada Slovenskej televízie (§ 7) na návrh ústredného riaditeľa Slovenskej televízie (§ 11) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.1a)

§ 6

Slovenská televízia plní najmä tieto úlohy:

a) zriaďuje televízne štúdiá, programové výrobné a výskumno-vývojové útvary; utvára sieť vlastných spravodajcov v tuzemsku i v zahraničí,

b) utvára vlastné a po dohode s inými televíznymi organizáciami spoločné vysielacie okruhy a primerane sa podieľa na ich programovej skladbe,

c) spolupracuje so štátnymi, politickými, spoločenskými, cirkevnými, vedeckovýskumnými, hospodárskymi, kultúrnymi, umeleckými, vzdelávacími a telovýchovnými ustanovizňami a občianskymi združeniami,

d) uskutočňuje prenosy z verejných štátno-politických a spoločenských udalostí, kultúrnych, umeleckých, náboženských, telovýchovných vystúpení a podujatí,

e) uskutočňuje prieskum programového trhu, predovšetkým z hľadiska názorov divákov na kvalitu televízneho programu,

f) zúčastňuje sa v odbore svojej pôsobnosti na činnosti medzinárodných organizácií a uzatvára dohody so zahraničnými inštitúciami,

g) získava, utvára, vysiela, spracúva a rozmnožuje zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy na pamäťové médiá a vykonáva obchodnú činnosť v tejto oblasti,

h) usporadúva verejné predstavenia a produkcie, zriaďuje umelecké súbory pre televíznu programovú tvorbu,

i) utvára a využíva komplexné banky údajov pre svoju činnosť a pre zabezpečenie pohotového informačného servisu v napojení na tuzemské i zahraničné informačné siete,

j) prispieva televíznym vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov.

DRUHÁ ČASŤ

RIADENIE SLOVENSKEJ TELEVÍZIE

§ 7

Rada Slovenskej televízie

Rada Slovenskej televízie (ďalej len „rada“) je orgánom Slovenskej televízie, ktorý zabezpečuje jej programovú objektívnosť a nezávislosť.

§ 8

(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy na členov rady môže predkladať príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, rada, profesijné alebo občianske združenia z oblasti kultúry a prostriedkov z oblasti periodickej tlače. Člena rady možno odvolať, ak

a) sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na zasadnutí rady,

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená, alebo

d) vzniknú dôvody podľa odseku 5.

(2) Funkčné obdobie rady je štvorročné a začína sa zvolením členov rady (odsek 1). Prvé zasadnutie rady zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od zvolenia členov rady. Na prvom zasadnutí rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu.

(3) Ak sa člen v priebehu funkčného obdobia vzdá svojho členstva v rade alebo ak je odvolaný (odsek 1), Národná rada Slovenskej republiky zvolí do 60 dní nového člena rady na čas zostávajúci do konca funkčného obdobia.

(4) Členovi rady patrí za výkon funkcie odmena a cestovné náhrady podľa osobitných predpisov.1a) Výšku odmeny určuje štatút rady. Náklady spojené s výkonom funkcie člena rady a s činnosťou rady sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenskej televízie.

(5) Členom rady nemôže byť prezident republiky, poslanec zákonodarného zboru, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník, prokurátor, sudca, člen ozbrojeného zboru, funkcionár politickej strany alebo politického hnutia, ten, kto je v pracovnom alebo v obdobnom právnom vzťahu k právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje rozhlasové alebo televízne vysielanie, ten, kto podniká v oblasti reklamy, a podnikateľ, ak on alebo jemu blízke osoby podnikajú v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania.

(6) Rada si zriaďuje poradné a konzultačné orgány.

§ 10

Do pôsobnosti rady patrí

a) schvaľovať dlhodobé plány a koncepcie, návrhy investičných programov a ich realizáciu, vrátane typovej vysielacej štruktúry,

b) schváliť štatút Slovenskej televízie a štatút programových pracovníkov Slovenskej televízie,

c) rozhodovať o poskytnutí vysielacieho času politickým stranám, hnutiam a občianskym združeniam, ako aj o obmedzeniach pre vysielanie obchodnej reklamy,

d) schváliť programový kódex Slovenskej televízie, v ktorom sú formulované všeobecné zásady pre tvorbu, skladbu a koordináciu programov Slovenskej televízie,

e) schvaľovať návrh rozpočtu Slovenskej televízie,

f) schvaľovať účtovnú uzávierku a výsledky hospodárenia Slovenskej televízie,

g) schvaľovať organizačný poriadok Slovenskej televízie,

h) určovať odmeny ústredného riaditeľa. Ústrednému riaditeľovi patrí mesačný plat vo výške dvojnásobku platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 11

Ústredný riaditeľ

(1) Ústredného riaditeľa volí a odvoláva na návrh rady Národná rada Slovenskej republiky.

(2) Funkčné obdobie ústredného riaditeľa je štvorročné, pričom tá istá osoba môže byť zvolená najviac na dve po sebe idúce funkčné obdobia.

(3) Ústredný riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenskej televízie; zastupuje Slovenskú televíziu navonok, riadi organizáciu práce a plní úlohy vedúceho organizácie podľa pracovnoprávnych predpisov.

(4) Ústredný riaditeľ sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach rady.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Usporiadatelia verejných zhromaždení, predstavení, produkcií a iných podujatí umožnia Slovenskej televízii, ak o to požiada, prenos a záznam na účely spravodajského vysielania. Prenos ani záznam nesmie v podstatnej miere narušiť priebeh podujatia. Práva autorov a výkonných umelcov podľa osobitných predpisov4) nie sú tým dotknuté.

§ 14

Slovenská televízia chráni a rešpektuje nezávislosť všetkých programových spolupracovníkov, ako aj slobodu výkonu povolania všetkých televíznych tvorcov pri plnení zverených úloh.

§ 15

(1) Štatút Slovenskej televízie upravuje zásady vnútorného organizačného usporiadania a podrobnejšieho vymedzenia úloh Slovenskej televízie, ako aj znaky, symboly, názvy a zvučku.

(2) Znaky, symboly, názvy a zvučka nesmú byť bez súhlasu Slovenskej televízie použité inou organizáciou alebo osobou.

(3) Rada je povinná do 30 dní od svojho prvého zasadnutia (§ 8 ods. 2) predložiť na schválenie predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky návrh štatútu rady.

§ 15a

Funkčné obdobie členov rady zvolenej podľa doterajších predpisov sa skončí nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 16

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z Česko-slovenskej televízie na Slovensku na Slovenskú televíziu.

(2) Rozdelenie a prevod majetku a vyrovnanie iných právnych pomerov majetkovej povahy z Česko-slovenskej televízie na Slovenskú televíziu sa vykoná podľa osobitných predpisov5) do troch mesiacov od zriadenia Slovenskej televízie.


§ 18

Zrušujú sa:

1. § 5 ods. 3 prvá veta zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii,

2. § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, ak sa týka Oblastného riaditeľstva Česko-slovenskej televízie na Slovensku a jeho oblastného riaditeľa.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1a) Zákon SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

1a) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie vyhlásené pod č. 247/1990 Zb.).

5) § 4 zákona č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov.