Vyhláška č. 11/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách

Čiastka 3/1991
Platnosť od 01.02.1991 do14.10.1994
Účinnosť od 01.02.1991 do14.10.1994
Zrušený 280/1994 Z. z.

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

zo 6. decembra 1990

o súkromných školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 57a ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. v znení zákona č. 522/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Vyhláška upravuje zriaďovanie, zrušovanie a finančné zabezpečenie súkromných škôl a organizáciu vyučovania v súkromných školách.

Zriaďovanie a zrušovanie škôl

§ 2

(1) Súkromné základné školy, súkromné základné umelecké školy, súkromné gymnáziá, súkromné stredné odborné učilištia, súkromné učilištia, súkromné stredné odborné školy a súkromné špeciálne školy (ďalej len „škola“) sa zriaďujú a zrušujú podľa siete ustanovenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky1) (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak ide o súkromné zdravotnícke školy Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).

(2) Zriaďovateľom školy môže byť fyzická alebo právnická osoba Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo cudzieho štátu. Na zriadenie školy fyzickou alebo právnickou osobou cudzieho štátu treba osobitný súhlas ministerstva školstva alebo ministerstva zdravotníctva.

§ 3

(1) Školu možno zriadiť iba vtedy, ak je zaradená do siete. Návrh na zaradenie do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva alebo ministerstvu zdravotníctva do konca októbra pre nasledujúci školský rok.

(2) Návrh na zaradenie školy do siete obsahuje:

a) druh, typ, názov a adresu školy,

b) názov zriaďovateľa školy a jeho adresu,

c) školský rok, v ktorom sa začne vyučovanie,

d) meno a priezvisko osoby poverenej riadením školy a doklad o jej odbornej a pedagogickej spôsobilosti,

e) doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov, ktorí budú na škole pôsobiť,

f) študijné a učebné odbory, ak ide o strednú školu,

g) učebné plány a učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov všetkých ročníkov, pravidlá hodnotenia a klasifikácie, ak škola nebude používať pravidlá platné pre štátne školy,

h) doklad o zabezpečení priestorov, ich materiálno-technickom vybavení pre výchovnovzdelávaciu činnosť, potvrdenie príslušného hygienika a bezpečnostného technika,

ch) doklad o finančnom zabezpečení činnosti školy.

(3) Ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva do 30 dní rozhodne o zaradení školy do siete pre nasledujúci školský rok.

§ 4

(1) Školu možno zrušiť iba vtedy, ak je vyradená zo siete škôl. Zo siete môže byť vyradená

a) na základe rozhodnutia zriaďovateľa,

b) z podnetu orgánu štátnej správy v školstve pre nedostatky vo výchovnovzdelávacej práci, v personálnom alebo materiálnom vybavení školy.

(2) Návrh na vyradenie školy zo siete obsahuje

a) dôvod vyradenia zo siete,

b) informáciu o zabezpečení výchovy a vzdelávania žiakov po zrušení školy.

(3) Ministerstvo školstva alebo ministerstvo zdravotníctva rozhodne o vyradení školy zo siete do 30 dní od podania návrhu. Po vyradení školy zo siete ministerstvo školstva zabezpečí výchovu a vzdelávanie žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku.

§ 5

Organizácia vyučovania

(1) Na školách sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov vydaných zriaďovateľom školy so súhlasom ministerstva školstva, ak ide o zdravotnícke školy so súhlasom ministerstva zdravotníctva.

(2) Sústavu študijných odborov a učebných odborov určuje zriaďovateľ školy so súhlasom ministerstva školstva, ak ide o zdravotnícke školy so súhlasom ministerstva zdravotníctva.

(3) Rozsah a obsah štúdia na jednotlivých druhoch škôl musí zodpovedať rozsahu štúdia potrebného na získanie stupňa vzdelania, ktoré poskytujú štátne školy tohto istého druhu.

(4) Školy môžu pri výchove a vzdelávaní používať okrem učebníc a učebných textov uvedených v zozname vydanom ministerstvom školstva a ministerstvom zdravotníctva aj iné učebnice alebo učebné texty.

(5) Dĺžka plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov súkromných škôl je rovnaká ako žiakov štátnych škôl.

(6) Školský rok na školách začína 1. septembrom bežného roka a končí 31. augustom nasledujúceho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania a na obdobie školských prázdnin.3) Dĺžku a obdobie školských prázdnin určuje ministerstvo školstva.4)

§ 6

Prijímanie žiakov

(1) Na dochádzku do základných škôl prihlasujú žiakov ich zákonní zástupcovia.

(2) Na štúdium na stredné školy si uchádzači podávajú prihlášku; ak nie sú plnoletí, s vyjadrením zákonného zástupcu.

(3) O prijatí žiakov na školu rozhoduje riaditeľ školy. Pri rozhodovaní postupuje podľa osobitných predpisov.5)

§ 7

Formy, priebeh a ukončovanie štúdia

Formy, priebeh a ukončovanie štúdia na školách upravujú osobitné predpisy.6)

§ 8

Kontrola výchovy a vzdelávania

Kontrolu úrovne a výsledkov výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok na školách vykonáva školská inšpekcia.7)

§ 9

Pracovníci škôl

(1) Na školách vyučujú pedagogickí pracovníci, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov určenú osobitným predpisom.8)

(2) Škola plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov pre všetkých pracovníkov školy.

(3) Riaditeľom, učiteľom a ostatným pedagogickým pracovníkom poskytujú odbornú pomoc a organizujú ďalšie vzdelávanie zariadenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.9)

§ 10

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov

(1) Školy zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pri činnostiach, ktoré priamo súvisia s výchovou a vzdelávaním a ochranu žiakov pred rizikom porúch zdravého vývoja. Sústavne utvárajú podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, zabezpečujú komplexnú hygienickú starostlivosť a zodpovedajú za ochranu zdravia pri všetkých činnostiach súvisiacich s výchovnovzdelávacím procesom.

(2) Všetky zásadné rozhodnutia o režime žiakov a o podmienkach práce školy prerokuje riaditeľ školy s príslušným školským lekárom a hygienikom.

§ 11

Financovanie škôl

Školy sú financované

a) zo štátneho rozpočtu,

b) z vlastných zdrojov získaných vlastnou činnosťou školy (zápisné, školné). Výšku zápisného a školného určí zriaďovateľ školy v súčinnosti so zákonnými zástupcami žiakov tak, aby boli kryté prevádzkové a rozvojové výdavky školy, vrátane mzdových prostriedkov,

c) z ďalších prostriedkov, dary, príspevky a nadácie fyzických alebo právnických osôb Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo cudzieho štátu.


§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.


Minister:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
§ 6 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

2) § 57 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

3) § 38 ods. 1 školského zákona.

4) § 2 vyhlášky MŠ SSR č. 37/1988 Zb. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

5) § 19 školského zákona.

6) Vyhláška MŠ SSR č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. a vyhlášky č. 25/1990 Zb.
Vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základných školách v znení vyhlášky č. 409/1990 Zb.
Vyhláška MŠ SSR č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach v znení vyhlášky č. 41/1990 Zb.

7) § 8 zákona SNR č. 542/1990 Zb.

8) Vyhláška MŠ SSR č. 64/1985 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

9) § 37, 37a a § 38 zákona SNR č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1984 Zb.).