Oznámenie č. 516/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991

516

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. výnosom č. XIII/1-24 000/91 zo 14. novembra 1991 Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992.

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991 vydaný výnosom č. XIII/1-23 000/90 z 25. októbra 1990 č. 453/1990 Zb. včítane všetkých zmien a doplnkov sa 31. decembrom 1991 zrušuje.

Do Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992 možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií ČR, Ministerstve financií SR a na všetkých finančných a daňových riaditeľstvách a finančných a daňových úradoch.

Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992, bude v predaji v decembri 1991 v štátnych podnikoch

– Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Tržiště 9, PSČ 118 16 Praha 1 – Malá Strana

– Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, Štefánikova č. 2, PSČ 891 17 Bratislava.

Objednávky prijímajú a expedíciu spolu s predajom zabezpečujú výhradne menované štátne podniky.