Vyhláška č. 223/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach

Čiastka 44/1991
Platnosť od 31.05.1991
Účinnosť od 31.05.1991

OBSAH

223

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hospodárstva

zo 7. mája 1991

o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach

Federálne ministerstvo hospodárstva podľa § 11 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a čl. IV zákona č. 297/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Štátnej plánovacej komisie č. 104/1985 Zb. o palivových a energetických základniach.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Doc. Ing. Vostatek CSc. v. r.

Námestník