Zákon č. 495/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry

Čiastka 95/1991
Platnosť od 11.12.1991 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.2001
Zrušený 553/2001 Z. z.

495

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 5. novembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry sa mení a dopĺňa takto:

1. V názve zákona sa za slovo „kultúry“ pripájajú slová „Pro Slovakia“.

2. V § 1 ods. 1 sa za slovo „kultúry“ vkladajú slová „Pro Slovakia“ a slová „(ďalej len „fond“)“ sa nahrádzajú slovami „(ďalej len „fond Pro Slovakia“)“.

3. V § 3 písm. f) znie:

f) dotácia vo výške 0,5 % rozpočtu Slovenskej republiky,“.

4. V § 4 sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

(9) Ten, komu bola poskytnutá dotácia z fondu Pro Slovakia, vyznačí to vhodným spôsobom na realizovanej kultúrnej komodite alebo podujatí tak, že pri čiastočnom prispení uvedie „S finančným prispením fondu kultúry Pro Slovakia“ a pri plnom prispení uvedie „Financované fondom kultúry Pro Slovakia.“.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.


Čl. II

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.