480

ZÁKON

z 13. novembra 1991

o dobe neslobody

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

V rokoch 1948 až 1989 komunistický režim porušoval ľudské práva i svoje vlastné zákony.

§ 2

Právne akty prijaté v dobe uvedenej v § 1 sa zrušujú len vtedy, ak tak ustanovujú osobitné zákony.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.