212

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 10. apríla 1991

o špeciálnych školách

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2, § 26 ods. 4, § 29 ods. 2, § 31 ods. 2, § 34 ods. 4 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, podľa § 19 ods. 4, § 20 ods. 3 a § 28 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb. a podľa § 6 ods. 4 písm. a), § 11 ods. 1, § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška upravuje zriaďovanie, zrušovanie a typy špeciálnych škôl, osobitosti organizácie a dĺžku štúdia na špeciálnych školách, zaraďovanie, preraďovanie a prijímanie žiakov do špeciálnych škôl, pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov, starostlivosť o zdravie a dozor nad žiakmi v špeciálnych školách a sústavu učebných odborov v odborných učilištiach.

Zriaďovanie a zrušovanie špeciálnych škôl

§ 2

Špeciálne školy sa zriaďujú a zrušujú podľa siete1) špeciálnych škôl určenej Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky pre najmenej desať žiakov a zrušujú sa, ak klesne počet žiakov pod osem. V odôvodnených prípadoch možno školu ponechať v prevádzke aj pri nižšom počte žiakov. Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov.

Typy špeciálnych škôl

§ 3

(1) Pre zmyslovo postihnutých žiakov sa zriaďujú tieto školy:

a) pre sluchovo postihnutých žiakov základná škola pre sluchovo postihnutých, stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež, gymnázium pre sluchovo postihnutú mládež, stredná odborná škola pre sluchovo postihnutú mládež,

b) pre zrakovo postihnutých žiakov základná škola pre slabozrakých, základná škola pre žiakov so zvyškami zraku, základná škola pre nevidiacich, stredné odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež, gymnázium pre zrakovo postihnutú mládež, stredná odborná škola pre zrakovo postihnutú mládež, konzervatórium pre zrakovo postihnutú mládež, stredná odborná ladičská škola pre zrakovo postihnutú mládež.

(2) Pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zriaďuje základná škola pre žiakov s chybami reči a základná škola pre nehovoriacich.

(3) Pre telesne postihnutých žiakov sa zriaďuje základná škola pre telesne postihnutých, stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež, gymnázium pre telesne postihnutú mládež, stredná odborná škola pre telesne postihnutú mládež; tieto školy sa zriaďujú tiež pri domovoch sociálnych služieb pre deti.

(4) Pre žiakov s autizmom sa zriaďuje špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom.

§ 4

(1) Pre žiakov s mentálnym postihnutím sa zriaďuje špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, praktická škola a odborné učilište.

(2) Pre zmyslovo a telesne postihnutých žiakov a pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorí sú tiež žiakmi s mentálnym postihnutím, sa zriaďujú školy pre mládež s viacerými chybami, a to: osobitná škola pre sluchovo postihnutých, praktická škola pre sluchovo postihnutých, odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež, osobitná škola pre slabozrakých, osobitná škola pre žiakov so zvyškami zraku, osobitná škola pre nevidiacich, praktická škola pre zrakovo postihnutých, odborné učilište pre zrakovo postihnutú mládež, osobitná škola pre žiakov s chybami reči, osobitná škola pre nehovoriacich, osobitná škola pre telesne postihnutých, praktická škola pre telesne postihnutých, odborné učilište pre telesne postihnutú mládež.

§ 5

(1) Pre chorých alebo zdravotne oslabených žiakov sa zriaďuje základná škola pri nemocnici, základná škola pri detskej liečebni, základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni, základná škola pri detskej ozdravovni, prípadne pri iných zdravotníckych zariadeniach (ďalej len „základná škola pri zdravotníckom zariadení“).

(2) Pre chorých alebo zdravotne oslabených žiakov s mentálnym postihnutím sa zriaďuje špeciálna základná škola pri nemocnici, špeciálna základná škola pri detskej liečebni, špeciálna základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni, špeciálna základná škola pri detskej ozdravovni, prípadne pri iných zdravotníckych zariadeniach (ďalej len „špeciálna základná škola pri zdravotníckom zariadení").

(3) Pre deti s poruchami správania sa pri reedukačnom detskom domove a pri diagnostickom centre zriaďuje základná škola, pri reedukačnom domove pre mládež stredné odborné učilište a učilište.

(4) Pre deti s poruchami správania s mentálnym postihnutím sa pri reedukačnom detskom domove a pri diagnostickom centre zriaďuje špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, pri reedukačnom domove pre mládež odborné učilište.

(5) Pre deti s poruchami správania sa pri liečebno-výchovných sanatóriách zriaďuje základná škola, špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím, stredné odborné učilište, učilište, a odborné učilište.

(6) Pre žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím, žiakov s autizmom a žiakov s viacerými chybami, ktorí sa nemôžu vzdelávať iným spôsobom, sa v špeciálnych školách zriaďujú triedy s individuálnym vzdelávacím programom. Žiaci s viacerými chybami sa do týchto tried v jednotlivých typoch škôl zaraďujú podľa primárneho postihnutia.

(7) V špeciálnych školách sa žiaci s ťažkým mentálnym postihnutím, žiaci s autizmom a žiaci s viacerými chybami vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov.

§ 5a

(1) Špeciálne základné školy okrem špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím a špeciálnych základných škôl pre žiakov s autizmom sa označujú názvom základná škola, za ktorým sa uvedie jej typ podľa § 3 a 4.

(2) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa označujú názvom špeciálna základná škola, špeciálne základné školy pre žiakov s autizmom sa označujú názvom špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom.

(3) Špeciálne stredné školy a odborné učilištia sa označujú názvom podľa § 3, 4 a 5.

(4) Názov špeciálnej školy, ktorej súčasťou je internát, obsahuje na konci názvu slovo internátna.

Počty žiakov v triedach

§ 6

(1) V triede základnej školy pre sluchovo postihnutých, základnej školy pre slabozrakých, základnej školy pre žiakov so zvyškami zraku, základnej školy pre nevidiacich, základnej školy pre žiakov s chybami reči, základnej školy pre nehovoriacich a základnej školy pre telesne postihnutých v prípravnom ročníku a v 1. až 3. ročníku môže byť najviac osem žiakov, v 4. až 9. ročníku môže byť najviac desať žiakov. V triede základnej školy pre telesne postihnutých, v ktorej sú ležiaci žiaci, môže byť najviac šesť žiakov.

(2) V triede špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím v 1. ročníku môže byť najviac osem žiakov, v 2. až 5. ročníku môže byť najviac desať žiakov, v 6. až 9. ročníku môže byť najviac dvanásť žiakov. Triedy špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím rôznych ročníkov majú počet žiakov ustanovený podľa najnižšieho ročníka, ktorý sa v triede vyučuje.

(3) V špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B (§ 8 ods. 8 až 10) môže byť v triede 1. až 3. ročníka najviac osem žiakov a v triede 4. až 10. ročníka najviac desať žiakov. V triede školy pre žiakov s viacerými chybami môže byť najviac šesť žiakov.

(4) V triede základnej a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri detskej psychiatrickej liečebni, psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení môže byť najviac osem žiakov. V triede základnej a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením môže byť najviac desať žiakov. V triede základnej školy pri ostatných zdravotníckych zariadeniach môže byť najviac pätnásť žiakov. Počet žiakov v triede špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri ostatných zdravotníckych zariadeniach je zhodný s počtom žiakov v triede špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím.

(5) Počet žiakov v triede základnej školy a špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím pri reedukačnom detskom domove, detskom diagnostickom centre a pri liečebno-výchovnom sanatóriu je rovnaký ako počet chovancov vo výchovnej skupine, ktorý určuje osobitný predpis.2)

(6) V triede pre žiakov so špecifickými vývinovými chybami učenia v základnej škole môže byť najviac dvanásť žiakov. V triede pre žiakov s vývinovými chybami správania v základnej škole môže byť najviac desať žiakov.

(7) V triede pre žiakov podľa § 5 ods. 6 môžu byť najviac šiesti žiaci.

(8) V triede praktickej školy môže byť najviac desať žiakov.

§ 7

(1) V triede strednej školy pre zmyslovo postihnutú mládež môže byť najviac desať žiakov, v triede strednej školy pre telesne postihnutú mládež môže byť najviac dvanásť žiakov. V triede odborného učilišťa môže byť najviac štrnásť žiakov. V triede odborného učilišťa pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež môže byť najviac osem žiakov.

(2) Počet žiakov v triede v stredných odborných učilištiach, učilištiach a odborných učilištiach pri reedukačných domovoch pre mládež a liečebno-výchovných sanatóriách je zhodný s počtom chovancov vo výchovnej skupine, ktorý určuje osobitný predpis.2)

(3) Pri odbornom výcviku v strednom odbornom učilišti pre zmyslovo postihnutú mládež je v skupine najviac päť žiakov, v strednom odbornom učilišti pre telesne postihnutú mládež je v skupine najviac šesť žiakov, v odbornom učilišti pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež sú v skupine najviac štyria žiaci. Počet žiakov v skupine pri odbornom výcviku v odborných učilištiach je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

Osobitosti organizácie a dĺžka štúdia na špeciálnych školách

§ 8

(1) Základné školy pre sluchovo postihnutých, základné školy pre telesne postihnutých, základné školy pre zrakovo postihnutých, špeciálne základné školy pre žiakov s autizmom, osobitné školy pre sluchovo postihnutých, osobitné školy pre telesne postihnutých, osobitné školy pre zrakovo postihnutých majú prípravný ročník a 9 ročníkov. Prípravný ročník a 1. až 4. ročník tvoria prvý stupeň, 5. až 9. ročník tvoria druhý stupeň školy.

(2) Základné školy pre nehovoriacich, základné školy pre žiakov s chybami reči a osobitné školy pre nehovoriacich, osobitné školy pre žiakov s chybami reči majú prípravný ročník a 1. až 4. ročník. Žiaci, ktorí skončia posledný ročník takejto školy, pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky na základnej škole alebo špeciálnej škole so všetkými ročníkmi.

(3) V špeciálnych školách sa môžu zriaďovať triedy pre žiakov s viacerými chybami.

(4) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B majú štyri stupne, a to

a) nižší stupeň a stredný stupeň, ktoré sú trojročné,

b) vyšší stupeň a pracovný stupeň, ktoré sú dvojročné.

(5) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A majú deväť ročníkov, špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B alebo C majú desať ročníkov. Prvý až štvrtý ročník so vzdelávacím variantom A tvoria prvý stupeň školy; piaty ročník až deviaty ročník tvoria druhý stupeň školy.

(6) Špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom A môžu mať prípravný ročník.

(7) Vzdelávanie žiakov v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uskutočňuje diferencovane podľa stupňa postihnutia žiakov v troch vzdelávacích variantoch.

(8) Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho variantu A.

(9) Žiaci so stredným mentálnym postihnutím sa vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov vzdelávacieho variantu B.

(10) Žiaci, ktorých nemožno vzdelávať podľa vzdelávacieho variantu A alebo B, sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích programov – vzdelávací variant C.

(11) Vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím sa na vysvedčení vyznačí tak, že sa uvedie písmeno vzdelávacieho variantu, podľa ktorého bol žiak vzdelávaný.

(12) Praktické školy majú tri ročníky, príprava na vykonávanie jednoduchých pracovných činností trvá jeden až tri roky.

§ 9

(1) Stredné školy pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež organizujú pomaturitné štúdium pre uchádzačov, ktorí získali úplné stredné vzdelanie, a nadstavbové štúdium pre uchádzačov, ktorí získali stredné odborné vzdelanie.

(2) V odborných učilištiach pri reedukačných domovoch pre mládež sa zriaďujú pracovno-výchovné skupiny, v ktorých sa žiaci pripravujú na výkon jednoduchých pracovných činností.

(3) Odborné učilište má pracoviská pre odbornú prípravu, najmä pozemok, hospodárske objekty a strojové zariadenia.

§ 10

(1) Triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými chybami učenia a správania a špeciálne triedy pre zmyslovo, telesne postihnutých žiakov a žiakov s mentálnym postihnutím alebo pre žiakov s chybami reči v základných školách a špeciálne triedy pre zmyslovo a telesne postihnutých žiakov v stredných školách patria do sústavy špeciálnych škôl.4)

(2) Jednotlivé stupne a typy škôl pre žiakov rovnako postihnutých môže riadiť jeden riaditeľ. Základnú školu pri zdravotníckom zariadení a špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím pri zdravotníckom zariadení môže riadiť riaditeľ inej špeciálnej školy.

(3) Vyrovnávacie a špeciálne triedy sa v špeciálnych školách nezriaďujú.

(4) Špeciálne školy poskytujú primerané priestory a vybavenie na vyučovanie náboženstva.5)

§ 11

(1) Skupinu na vyučovanie povinne voliteľných predmetov a skupinu na vyučovanie nepovinných predmetov možno zriadiť, ak sa na vyučovanie predmetu prihlásia aspoň štyria žiaci.

(2) Skupina telesnej výchovy oslabených sa zriadi pri počte najmenej štyroch žiakov.

(3) V skupine je najviac osem žiakov.

(4) Na pracovnom vyučovaní v základných školách a osobitných školách pre telesne a zrakovo postihnutých sa žiaci od 5. ročníka vyučujú v skupinách, v ktorých je najviac šesť žiakov. V ostatných základných a špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím je v skupine najviac osem žiakov. Skupiny možno vytvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov. V pracovnom vyučovaní sa témy určené učebnými osnovami spravidla vyučujú oddelene pre chlapcov a dievčatá.

(5) Telesná výchova vo všetkých ročníkoch druhého stupňa špeciálnych základných škôl, vyššieho stupňa a pracovného stupňa špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím so vzdelávacím variantom B a vo všetkých ročníkoch praktických škôl a odborných učilíšť sa vyučuje spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá; skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších ročníkov.

(6) Ustanovený počet žiakov v triede alebo v skupine môže riaditeľ školy zvýšiť, a to najviac o dvoch žiakov.

§ 12

V študijných odboroch špeciálnych stredných škôl pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež trvá štúdium najviac päť rokov, v učebných odboroch najviac štyri roky.

§ 13

Sústava učebných odborov v odborných učilištiach je uvedená v prílohe tejto vyhlášky.

Zaraďovanie a preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl

§ 14

(1) Do špeciálnych škôl sa zaraďujú a preraďujú zdravotne postihnutí žiaci, ktorí sa vzhľadom na zdravotné postihnutie nemôžu vzdelávať v základnej škole.

(2) O zaradení a preradení žiaka do špeciálnej školy rozhoduje riaditeľ školy,6) do ktorej má byť žiak zaradený alebo preradený, na základe návrhu odbornej komisie, ktorej členmi je špeciálny pedagóg, psychológ a ďalší odborníci, napríklad lekár, zástupca špeciálnopedagogickej poradne alebo pedagogicko-psychologickej poradne. Odbornú komisiu zriaďuje a jej predsedom je riaditeľ školy. Zaradenie alebo preradenie žiaka do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy v základnej škole4) sa uskutoční so súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

(3) Návrh na zaradenie žiaka do špeciálnej školy môže riaditeľovi tejto školy podať zákonný zástupca žiaka, škola, ktorú žiak navštevuje, pedagogicko-psychologická poradňa, zdravotnícke zariadenie, orgány starostlivosti o rodinu a deti alebo špeciálno-pedagogická poradňa.

(4) Pred rozhodnutím o zaradení alebo preradení žiaka do špeciálnej školy možno žiakovi určiť diagnostický pobyt v škole, do ktorej má byť žiak zaradený. O diagnostickom pobyte rozhodne riaditeľ školy na základe návrhu odbornej komisie. O určenie diagnostického pobytu pre žiaka môže požiadať aj jeho zákonný zástupca. Diagnostický pobyt žiaka trvá najdlhšie jeden rok.

(5) Do špeciálnej školy pri zdravotníckom zariadení možno žiaka zaradiť len so súhlasom ošetrujúceho lekára; rozsah výučby pre tohto žiaka určí riaditeľ školy po dohode s ošetrujúcim lekárom.

§ 15

(1) Ak nemožno umiestniť žiaka do špeciálnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu žiaka a príslušný krajský úrad podľa trvalého pobytu žiaka. Príslušný krajský úrad určí školu, v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania.8)

(2) Pri zaradení žiaka do špeciálnej školy alebo špeciálnej triedy škola založí dokumentáciu, ktorú vedie po celý čas jeho školskej dochádzky.

(3) Dokumentáciu podľa odseku 3 tvorí

a) návrh na zaradenie alebo preradenie dieťaťa do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy,

b) zápisnica o prerokovaní návrhu na rozhodnutie o zaradení dieťaťa do špeciálnej školy,

c) rozhodnutie o zaradení alebo preradení dieťaťa do špeciálnej školy, prípadne rozhodnutie o oslobodení od povinnosti dochádzať do školy alebo rozhodnutie o oslobodení od povinnej školskej dochádzky,

d) osobný list žiaka.

§ 16

(1) Ak sa počas dochádzky žiaka do špeciálnej školy zmení charakter jeho postihnutia alebo zaradenie nezodpovedá charakteru postihnutia žiaka, riaditeľ špeciálnej školy po prerokovaní v odbornej komisii a so zákonným zástupcom žiaka podá návrh na preradenie žiaka do inej školy, prípadne rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy.10)

(2) Žiaka, ktorý bol preradený zo základnej školy do špeciálnej školy, môže riaditeľ na návrh pedagogickej rady zaradiť do vyššieho ročníka.

§ 17

Prijímanie žiakov do špeciálnych stredných škôl

(1) Na štúdium do špeciálnych stredných škôl možno prijímať žiakov, ktorí úspešne ukončili posledný ročník špeciálnej základnej školy. Do špeciálnych stredných škôl možno prijať aj žiakov základných škôl, ktorí pri prijímacom konaní predložia potvrdenie príslušného odborného lekára o charaktere postihnutia a rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia o zmenenej pracovnej schopnosti.

(2) Charakter postihnutia žiaka musí zodpovedať typu školy, do ktorej sa žiak hlási.

§ 18

Prijímanie žiakov do odborných učilíšť a praktických škôl

(1) Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorým postihnutie umožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktických škôl sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí boli vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu B alebo C.

(2) Prihlášku do odborného učilišťa alebo praktickej školy podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. januára.

(3) Riaditeľ školy, ktorú žiak navštevuje, odošle prihlášku s vyjadrením praktického lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti žiaka spolu s pedagogickou dokumentáciou riaditeľovi školy, do ktorej sa žiak hlási, do 9. marca.

(4) Žiaka prijíma riaditeľ odborného učilišťa alebo riaditeľ praktickej školy na základe návrhu prijímacej komisie. Riaditeľ odborného učilišťa alebo riaditeľ praktickej školy zriaďuje prijímaciu komisiu na posúdenie predpokladov žiakov na prípravu na povolanie v príslušnej škole. Prijímacia komisia je zložená z pedagogických zamestnancov odborného učilišťa alebo praktickej školy, psychológa a lekára. Predsedom komisie je riaditeľ školy alebo ním poverený člen komisie.

(5) Neprijatie žiaka do učebného odboru, do ktorého sa hlási, alebo návrh na jeho prijatie do iného odboru prerokuje riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka.

(6) Proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka môže zákonný zástupca podať odvolanie do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom riaditeľa odborného učilišťa alebo praktickej školy na príslušný krajský úrad.10a) Príslušný krajský úrad o odvolaní rozhodne do 15 dní po jeho doručení.

§ 19

Vyučovací čas

(1) Vyučovanie v jednom dni v prípravnom ročníku a v prvom až štvrtom ročníku špeciálnych základných škôl trvá najviac päť vyučovacích hodín, v piatom až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín. Vyučovanie v jednom dni v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách vrátane nepovinných predmetov trvá najviac sedem vyučovacích hodín, bez poludňajšej prestávky najviac šesť vyučovacích hodín.

(2) V špeciálnych školách trvá vyučovacia hodina štyridsaťpäť minút. Vyučovacia hodina praxe a vyučovacia hodina pri odbornom výcviku trvá šesťdesiat minút (u zrakovo postihnutých päťdesiat minút). Posledné dopoludňajšie a odpoludňajšie hodiny možno skrátiť na štyridsať minút. Ak to vyžaduje zdravotný stav žiakov, možno v školách pri zdravotníckych zariadeniach po dohode s lekárom skrátiť vyučovacie hodiny na štyridsať minút.

(3) Pri odbornom výcviku žiakov je vyučovacou jednotkou vyučovací deň. Vyučovanie vo vyučovacom dni rozvrhne riaditeľ špeciálneho stredného odborného učilišťa alebo odborného učilišťa podľa fyzickej a psychickej náročnosti odborného výcviku v jednotlivých učebných odboroch. Žiaci do šestnásť rokov veku majú po dvoch hodinách odborného výcviku prestávku najmenej 10 minút alebo najneskôr po troch hodinách odborného výcviku prestávku pätnásť až tridsať minút. Žiaci nad šestnásť rokov veku, ktorí pracujú v prevádzkach, majú prestávky zhodné s prestávkami ostatných zamestnancov prevádzky. Čas prestávok pri odbornom výcviku sa započítava do dĺžky vyučovacieho dňa.

(4) Pre ležiacich žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach a na lôžkových oddeleniach domovov sociálnych služieb pre telesne postihnutých sa organizuje individuálne vyučovanie; jeho dĺžku dohodne riaditeľ školy s ošetrujúcim lekárom.

(5) S prihliadnutím na osobitosti žiakov v špeciálnej škole po prerokovaní v pedagogickej rade môže riaditeľ školy rozhodnúť o uplatňovaní iných spôsobov organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami.

(6) Pri členení vyučovacích hodín do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a pri využití iných organizačných foriem vyučovania sa dodržiava miera vyučovacej povinnosti učiteľa.

§ 20

Výchova mimo vyučovania

(1) Účelom výchovy mimo vyučovania je podporovať výchovno-vzdelávacie, zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné ciele špeciálnych škôl.

(2) Na rozvíjanie záujmovej činnosti žiakov v špeciálnych školách zriaďuje riaditeľ školy záujmové útvary. Záujmový útvar možno zriadiť pri počte najmenej piatich žiakov.

(3) Školský klub možno zriadiť, ak sa prihlási na pravidelnú dochádzku najmenej osem žiakov. Školský klub má oddelenia; počet žiakov v oddelení je rovnaký s počtom žiakov v triede.

(4) Pedagogickí zamestnanci špeciálnych škôl dbajú na to, aby účasť žiaka na činnosti v čase mimo vyučovania nebola na úkor jeho zdravia a plnenia školských povinností.

(5) Školský klub v základnej škole pri zdravotníckom zariadení zabezpečuje výchovu mimo vyučovania všetkým žiakom, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

§ 21

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

(1) Žiaci špeciálnych základných škôl a špeciálnych stredných škôl sa hodnotia a klasifikujú podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov v základných školách a stredných školách, pričom sa zohľadňuje charakter ich postihnutia.

(2) Žiaci špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, praktických škôl a odborných učilíšť sa hodnotia a klasifikujú primerane k ich postihnutiu.

§ 22

Internátna starostlivosť

(1) Špeciálne školy možno zriadiť ako internátne školy.11) Na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s pobytom žiakov, s výnimkou žiakov špeciálnych stredných odborných učilíšť praktických škôl a odborných učilíšť, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči žiakovi vyživovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.12)

(2) Internát zabezpečuje výchovu mimo vyučovania a prípravu na vyučovanie tiež žiakom, ktorí sú v celodennej starostlivosti.

(3) Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva vnútorný poriadok internátnej školy, ktorý obsahuje organizačné, hygienické a bezpečnostné pokyny o prevádzke školy. S vnútorným poriadkom internátnej školy oboznámi riaditeľ žiaka a jeho zákonného zástupcu pri nástupe do školy.

(4) V internáte sú spravidla spoločne ubytovaní žiaci rôzneho pohlavia a veku. Pre jednotlivé vekové alebo vekovo zmiešané kategórie žiakov zriaďuje riaditeľ samostatné výchovné skupiny. Počty žiakov vo výchovných skupinách sú zhodné s počtami žiakov ustanovenými pre triedy jednotlivých typov špeciálnych škôl. Starostlivosť o žiakov, ktorí zostávajú v internáte počas školských prázdnin, zabezpečuje príslušný krajský úrad.

(5) Internátne špeciálne školy zabezpečujú tiež výkon ústavnej výchovy podľa osobitného predpisu.2)

§ 23

Starostlivosť o zdravie a dozor nad žiakmi

Pri starostlivosti o zdravie a pri dozore nad žiakmi špeciálnych škôl postupujú školy podľa predpisov platných pre základné a stredné školy s týmito odchýlkami:

a) pri kúpaní a pri plaveckom výcviku je v jednej skupine najviac päť žiakov, pričom pri žiakoch nevidiacich, so zvyškami zraku, ťažko telesne a viacnásobne postihnutých môže byť s inštruktorom vo vode najviac jeden žiak,

b) pri lyžiarskom výcviku má jeden inštruktor v skupine najviac desať žiakov; ak ide o žiakov slabozrakých, nepočujúcich a telesne postihnutých, najviac šesť žiakov a ak ide o žiakov nevidiacich a so zvyškami zraku, najviac jedného žiaka,

c) ak presahuje počet žiakov pri školskom výlete počet žiakov v triede alebo vo výchovnej skupine príslušného typu špeciálnej školy, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby,

d) v špeciálnych školách v rámci školskej zdravotníckej služby poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť aj príslušný odborný lekár. Internátna škola má na zabezpečenie liečebnej starostlivosti určeného svojho lekára.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 24

Ak táto vyhláška neustanovuje inak, na špeciálne základné školy, špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím a praktické školy sa vzťahujú predpisy platné pre základné školy, na špeciálne stredné školy, odborné učilištia a učilištia sa vzťahujú predpisy platné pre stredné školy.4),13)

§ 25

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1987 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

§ 26

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1991.


Minister:

Pišut v. r.


Príloha vyhlášky č. 212/1991 Zb.

Sústava učebných odborov v odborných učilištiach

Názov a kód Určené pre chlapcov - CH
dievčatá - D
Stručný opis učebného odboru Dĺžka prípravy Počet žiakov v skupine praktického výcviku
a b c d e
Banský priemysel so zameraním na:
banícke práce
01-55-2/01
CH Jednoduché práce pri dobývaní uhlia, lupkov a rúd. Razenie prekopov, chodieb a prerážok. Dopravovanie ťaživa a materiálov. Údržba banských diel, stavba individuálnych výstuží, zabezpečovanie porubov posuvnou výstužou. Práca so zbíjačkami, banskými vŕtačkami, pomocné práce pri obsluhe dobývacích a raziacich kombajnov.3 5-7
hlbinné dobývanie CH Jednoduché práce pri dobývaní uhlia a lupkov, pri razení a údržbe banských diel v hlbinných baniach. Práce spojené s banskou dopravou a banskými mechanizmami. Jednoduché zámočnícke a údržbárske práce v baniach. 3 5-7
Hutnícka výroba so zameraním na:
neželezné kovy
02-53-2
CH Ručné triedenie kusového odpadu neželezných kovov, jeho strihanie a viazanie, váženie vsádok pre taviace pece, obsluha dopravných zariadení, mlynov, prevíjanie a navíjanie drôtov a neželezných kovov. 2 4-5
valcovne
02-54-2
CH Odstraňovanie okovín z odpadu na valcovacích tratiach, rovnanie profilov, plechov a rúrok včítane nastavenia rovnacieho zariadenia, triedenie valcovaného materiálu v úpravniach, riadenie expedície valcovaných výrobkov, vybrusovanie povrchových chýb ručnou brúskou, vypaľovanie chýb valcovaného materiálu plameňom, pomocné práce pri ohrievacích peciach na valcovacích tratiach a úpravniach. 3 4-5
Strojárska výroba so zameraním na:
sústruženie kovov
03-86-2/01
CH
D
Základné práce na bežných typoch sústruhov. Sústruženie podľa výkresov a náčrtov. Nastavovanie sústruhov, údržba, kontrola a meranie obrobkov. Ošetrovanie bežných pracovných nástrojov. 3 5-7
obrábanie kovov
03-86-2/02
CH
D
Základné práce na bežných typoch strojov. Obrábanie podľa výkresov a náčrtov. Jednoduché nastavovanie strojov, údržba, kontrola a meranie obrobkov. Ošetrovanie bežných pracovných nástrojov. 3 5-7
stavbu oceľových konštrukcií
03-86-2/03
CH Dielenská výroba v sériách a zhotovovanie konštrukcií z valcovaných a tenkostenných profilov, plechov, pásovej a tyčovej ocele a ich osadzovanie podľa dielenských a montážnych výkresov. Opravy oceľových konštrukcií, príprava profilových materiálov, plechov a spojovacích súčastí. Povrchová úprava konštrukcií. 3 5-7
ručné spracovanie kovov
03-86-2/04
CH Zostavovanie jednotlivých strojných súčiastok a celkov. Obsluha jednoduchých strojov v sériovej výrobe. Práce podľa výkresov a náčrtov, kontrola merania súčastí jednoduchých celkov. 3 5-7
kováčske práce
85-91-2
CH Jednoduché práce pri strojovom a ručnom kovaní na lisoch a bucharoch v zápustkách, obsluha kováčskych pecí, vyhní a obstrihovacích lisov. 3 5-7
strojové formovanie
85-92-2
CH Jednoduché a stredne zložité práce pri ručnej a strojovej výrobe foriem a jadier podľa rôznych druhov modelového zariadenia. Výber vhodného formovacieho materiálu na zhotovenie foriem pre železné a neželezné kovy. Ručná výroba foriem pomocou šablón a modelov. Strojová výroba foriem lisovaním, striasaním a vrhaním. Zhotovenie foriem na odlievanie ťažkých odliatkov a príprava foriem na špeciálne druhy odlievania. 3 5-7
výrobu elektronických
a elektromechanických zariadení
04-94-2/01
CH
D
Veľkosériová výroba elektronických a elektromechanických zariadení so zvládnutím jednoduchých meracích a nastavovacích úkonov, rozpoznaním bežných pasívnych a aktívnych elektronických súčiastok, ich funkcií a zapojovania.3 5-7
elektrotechnickú a strojársku montáž
04-94-2/02
CH
D
Jednoduché ručné a montážne práce v hromadnej elektrotechnickej a strojárskej výrobe. Zostavovanie jednoduchých strojových súčastí a celkov, mastenie strojov a zariadení. 3 5-7
Sklárska výroba so zameraním na:
výrobu lisovaného skla
05-87-2/01
CH Lisovanie sklených výrobkov na ručných a poloautomatických lisoch. Príprava a čistenie kovových tvárnic. Zapaľovanie a rovnanie výliskov vrátane prvotnej rafinácie lisovaného a olovnatého skla. 3 5-7
dobrusovanie predlisovaného skla
05-87-2/02
CH
D
Zošľachťovanie ozdobných sklených výrobkov s predlisovaným alebo strojovo brúseným základným vzorom, ručným dobrusovaním hrubej a jemnej výplne. Odrážanie sklených výrobkov od sklárskej píšťaly, ich odnášanie a ukladanie. Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Prvotná rafinácia sklených výrobkov (roztáčanie, fúkanie atď.). Ručné vytváranie krištáľových a opálových buniek.3 5-7
výrobu dutého skla
05-87-2/03
CH Naberanie skloviny na sklársku píšťalu alebo podávacie želiezko. Predtvarovanie skloviny, vyfukovanie banky, podávanie skloviny na ušká a stopky, obkladanie. Dotvarovanie výrobkov. 3 5-7
hutnícku výrobu
05-87-2/04
CH
D
Odrážanie sklených výrobkov od sklárskej píšťaly, ich odnášanie a ukladanie. Dotvarovanie výrobkov a manipulácia so sklárskymi formami. Prvotná rafinácia sklených výrobkov (roztáčanie, fúkanie atď.). Ručné vytváranie krištáľových a opálových buniek.2 5-7
zošľachťovanie skla
05-87-2/05
CH
D
Vymývanie sklárskych výrobkov, ukladanie do vypaľovacích pecí, čistenie po vypaľovaní. Manipulácia s výrobkami a ich ukladanie. Obsluha strojov na sieťotlač a ráfkovačiek. Nanášanie obtlačkov, rantlovanie skla. 2 5-7
strojovo brúsené výrobky
05-87-2/06
CH
D
Strojové brúsenie sklených kameňov na jednoúčelových brúsiacich strojoch. Príprava suroviny na natmelovanie, pretmelovanie, brúsenie a leštenie. Medzioperačná kontrola kvality brúsenia a leštenia. Povrchová úprava similizovaním. Základné triedenie výrobkov a polotovarov podľa druhov, veľkostí, farieb s vytriedením chybných výrobkov. Ukladanie a príprava hotových sklených výrobkov na pokovovanie na vákuovom zariadení. 2 5-7
Keramická výroba so zameraním na:
keramické výrobky
05-91-2/01
CH
D
Práce pri výrobe úžitkovej, zdravotníckej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu, ako brúsenie, leštenie určených miest ručne na poloautomatoch včítane bežného nastavenia strojov, vytáčanie podložiek na poloautomatoch, ručné glazúrovanie výrobkov máčaním, polievaním a striekaním, zdobenie jednoduchšími dekoračnými technikami, t. j. pretlačou, striekaním a pečiatkovaním, prezeranie a triedenie, retušovanie malých výrobkov za surova, nakladanie a vyberanie výrobkov pri peciach a príprava pecí na vypaľovanie, odlievanie jednoduchých sadrových pracovných foriem na výrobu zátok, ťahadiel, podložiek a pod.3 5-7
výrobky sanitnej keramiky
05-91-2/02
CH
D
Výroba foriem, tvarovanie, vylievanie, zlučovanie, retušovanie, glazovanie a vypaľovanie výrobkov úžitkovej, zdravotníckej, ozdobnej a figurálnej keramiky a porcelánu. Odlievanie sadrových foriem. Vytáčanie výrobkov na mechanických kruhoch, obsluha poloautomatu na vytáčanie alebo zatáčanie výrobkov. Dohotovovanie výrobkov vrátane povrchovej úpravy. Glazovanie máčaním, striekaním a obsluha striekacieho zariadenia. Vypaľovanie výrobkov v komorových, tunelových, zažíhacích, tunelových polomufľových a guľatých peciach. 3 5 - 7
Gumárenská a plastikárska výroba so zameraním na:
plastikársku výrobu
06-87-2/01
CH Ručná a strojovo-ručná pracovná činnosť pri spracovaní plastických látok pri príprave surovín a polotovarov, obsluha bežných zariadení (osievačky chemikálií, dopravné mechanizačné prostriedky, drviace stroje, lisy, baliace stroje a pod.). 2 5 - 7
gumárenskú výrobu
06-87-2/02
CH
D
Jednoduché pomocné práce v gumárenskej a plastikárskej výrobe, príprava surovín, obsluha jednoduchého zariadenia a výroba jednoduchých výrobkov z kaučukových zmesí a plastov. 2 5 - 7
Papiernická výroba
06-88-2
CH Ručné a strojovo-ručné práce spojené s obsluhou strojových zariadení pri doprave a príprave základných surovín, triedenie a balenie, obsluha výrobného zariadenia. Práce pri spracovaní surovín, papieroviny, papierov, kartónov a lepeniek. 2 5 - 7
Potravinárska výroba so zameraním na:
spracovanie mäsa
06-98-2/01
CH
D
Spracovanie mäsa a rýb na polotovary, mäsové výrobky, mäsové a rybie konzervy, tepelné spracovanie varením, sterilizáciou, pasterizáciou, údením a mrazením. Obsluha menej náročných technologických výrobných zariadení v jatočnej, mäsovej a rybnej výrobe a vo výrobe umelých čriev. 3 5 - 7
pekársku výrobu
06-98-2/02
CH
D
Jednoduché pomocné práce pri prevádzke v pekárňach, odoberanie hotových výrobkov, príprava zmesí, surovín a manipulácia s nimi v pekárskej výrobe. 2 5 - 7
výrobu cukroviniek
06-98-2/03
CH
D
Pracovné činnosti vyžadujúce základné vedomosti surovín, polotovarov a obalového materiálu. Technológia výroby a strojového zariadenia, práce vyžadujúce väčšiu telesnú námahu na rôznych pracoviskách pri výrobe a balení cukroviniek. 2 5 - 7
Textilná výroba so zameraním na:
pradiarne
07-90-2
CH
D
Príprava rozvláknenej suroviny podľa určených pomerov druhov textilných surovín, podľa dĺžky vlákien, jemnosti a farby suroviny, uhládzanie suroviny včítane predpísanej manipulácie, váženie a evidencia textilných odpadov a produkcie, parenie priamo v komorách a kotloch. 2 5 - 7
tkáčovne
07-91-2
CH
D
Prevíjanie, navíjanie, odrezávanie, vybaľovanie, skladanie a vážanie tkanín, pletenín a netkaných textílií, podávanie osnovných nití pri navádzaní do brda a lúča, zakladanie osnov do tkáčskych krosien bez nastavenia. Čistenie strojov, lamelovanie, mastenie strojov, manipulácia s materiálom. 2 5 - 7
pletiarne
07-92-2
CH
D
Pletenie jednoduchých polotovarov (lemov, lemoviek, hladkých dlaní a pod.) na plochých, okrúhlych a lemových pletacích strojoch. Obracanie pančuchových výrobkov, preberanie, váženie, evidovanie hotových výrobkov včítane predpísanej manipulácie. 2 5 - 7
pradiarstvo
07-93-2
CH
D
Príprava pradiarskych cievok, príprava dutiniek, snímanie so spriadaním. 2 5 - 7
výrobu klobúkov
07-94-2
CH
D
Konečná ručná úprava a ručné žehlenie klobúkov. Čistenie králičích a zajačích kožiek a kefovanie morených kožiek na kefárskych strojoch. 2 5 - 7
výrobu baretov a fezov
07-95-2
CH
D
Vystrihovanie, kefovanie, leštenie a sušenie baretov, fezov a čapíc ručne alebo pomocou špeciálnych strojov. Upravovanie úpletov mokrou alebo suchou úpravou - praním, prepieraním, odsmolňovaním, tvarovanie a formovanie za vlhka a parou na strojoch. 3 5 - 7
úpravu plstí
07-96-2
CH
D
Konečná úprava plstených výrobkov tužením, sušením, lisovaním, brúsením na špeciálnych strojoch. Ručné vytrhávanie, štiepenie a skladanie rúna na výrobu plstených výrobkov, strojové rezanie plsteného odpadu určeného na rozvlákňovanie. 2 5 - 7
výrobu kobercov
07-97-2
CH
D
Ručné viazanie kobercov všetkých druhov podľa technologického postupu s čítaním predpísanej vzornice, s rozoznávaním odtieňov farieb, vyvažovaním materiálu a schopnosťou odstraňovať chyby, ktoré vznikli viazaním. 3 5 - 7
Výroba konfekcie so zameraním na:
šitie odevov v odevnej konfekcii
07-98-2
D Práca v priemyselnej i zákazkovej výrobe odevov, obstrihovanie, obracanie a vymädlenie častí, kompletizácia (párovanie) rôznych dielov. Práce sa vykonávajú ručne i strojom. Základná odborná technika i technológia ručného šitia a na šijacích strojoch, konštrukcia a postupy zhotovovania vrchných odevov včítane šitia a žehlenia. 3 6 - 7
šitie bielizne
07-99-2
D Technika a technológia ručného a strojového šitia. Konštrukcia a postupy zhotovovania bielizne. Skladovanie a udržiavanie tkanín a hotových výrobkov. Kompletizácia výrobkov. 2 6 - 7
Spracovanie dreva so zameraním na:
drevársku prvovýrobu
08-90-2
CH Ručné a mechanické opracovanie materiálov a polotovarov. Uskladňovanie výrobkov a polotovarov ručne alebo s použitím jednoduchých mechanizačných prostriedkov. Balenie a nakladanie výrobkov a polotovarov včítane ich zabezpečenia proti poškodeniu. Impregnácia polotovarov a výrobkov máčaním alebo natieraním a ich uskladňovanie. Nakladanie a skladanie reziva z dopravníkov. 3 5 - 7
stolársku výrobu
08-91-2
D Základné práce pri výrobe nábytku, priemyselných výrobkov z dreva, stavebnostolárskych výrobkov a konštrukcií. Spoluobsluha zariadení pri technologickej príprave konštrukčných materiálov vysúšaním, plastifikáciou, tvarovaním, pri príprave a spracovaní dýh po nalisovaní na nábytkové alebo stavebné dielce. Hobľovanie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie na nastavených strojoch. Menej náročné práce pri montáži a povrchovej úprave morením, tmelením, nanášaním náterových látok. 3 5 - 7
kefársku výrobu
08-92-2
CH
D
Základné práce pri výrobe kief, štetcov, štetiek, technických kief a kotúčov a drôtených kief spočívajúce najmä v manipulačných prácach pri príprave kefárskeho materiálu roztriedením, rezaním, viazaním, v čiastkových montážach, orezávaní hlavičiek a povrchovej úprave kefárskych výrobkov. 2 5 - 7
drevársku druhovýrobu
08-93-2
CH
D
Niektoré montážne práce, glejenie, vsádzame, drobné opravy polotovarov. Pomoc pri vkladaní výrobkov do lisov a pri odoberaní. Zbíjanie dielcov, vsádzame debnenia, montáž geliet, malých a stredných škopkov a debien. Ručné brúsenie výrobkov. Povrchová úprava, balenie výrobkov, skladové a expedičné práce. 3 5 - 7
drobnú drevársku výrobu
08-94-2
CH
D
Základné práce v odbore drevárskej výroby, textilu a umelých látok spočívajúce najmä v spoluobsluhe zariadení pri technologickej úprave materiálu vysúšaním, v manipulácii v skladoch materiálu reziva, guľatiny a iných materiálov (drôtu, plechu, textilu, umelých látok a vlákien) potrebných na výrobu hračiek, v základných prácach pri povrchovej úprave tmelením, striekaním, v plnení a vyberaní dielcov z bubnov, máčaní sieťotlačou a ručným maľovaním, v polepovaní obrázkami a pretlačou, montáži hračiek glejením, zbíjaním a návlekom, v kompletizácii súprav výrobkov, adjustáži a expedícii. 2 5 - 7
čalúnenie nábytku
08-96-2
CH
D
Základné práce v odbore čalúnickej výroby pri zhotovovaní čalúneného nábytku, čalúnenie dopravných prostriedkov a dekoratérske práce spočívajúce v príprave - tzv. cepovanie čalúnických vypchávkových materiálov, strihanie alebo rezanie čalúnických materiálov a poťahových tkanín a koženiek strojovo a ručne. Popruhovanie, pribíjanie lepenkových alebo sololitových podkladov, výliskov na sedadlá stoličiek, pérových pružín, pérového plátna a paspúl. Lemovanie, šitie grádlov na šijacom stroji, zváranie poťahov sedadiel, vystuženie rámčekov a rámov jutou alebo plátnom. 3 5 - 7
Košikárska výroba
08-95-2
CH D Rezanie, viazanie, vynášanie vŕbového prútia, triedenie podľa dĺžky a hrúbky prútia, ukladanie prútia do bazénu na umelé miazgovanie. Rezanie vŕbových sadeníc vo zväzkoch. Montáž košikárskych výrobkov, šitie vrchnákov, držadiel na dámske kabelky a ostatné košikárske výrobky. Varenie vŕbového prútia a palíc v kotloch. Práca s umelými látkami a prírodnými pletivami. 2 5 - 7
Kožiarska výroba so zameraním na:
obuvnícku manipuláciu
08-97-2
CH
D
Práce v opracovacích dielňach v prúdovej výrobe dielov obuvi spočívajúce v zrezávaní, natieraní dielov lepidlom, pribíjaní a pripevňovaní, triedení, ukladaní a kompletizácii, vo vysekávaní malých dielov, zaklepávaní a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok. 2 6 - 7
obuvnícku montáž
08-98-2
CH
D
Práce pri montáži (v konfekčnej výrobe) obuvi z vopred zhotovených dielov (polotovarov) ako apretovanie, farbenie, brúsenie, čistenie, zdrsňovanie, lepenie, natieranie, pribíjanie, zabezpečovanie, vyzúvame, žehlenie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok. Vykonávanie prác v opravárenskej dielni. 3 6 - 7
šitie obuvi
08-99-2
CH
D
Práce v obuvníckej dielni pri zhotovovaní zvrškov obuvi, hladenie okrajov, krúžkovanie, zrezávanie, nanášanie lepidla a natieranie dielov, našívanie, zošívanie, spojovanie, závorkovanie, zakončovanie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych krúžkovacích, šijacích a ďalších strojov, zariadení a pomôcok. 2 6 - 7
výrobu remenárskeho tovaru
08-63-2/01
CH
D
Práce pri výrobe rukavíc, kufrov, remenárskeho tovaru a galantérie ako zdrsňovanie, nitovanie, vsádzanie, zakladanie, zasekávanie a pod. Práce sa vykonávajú ručne alebo pomocou rôznych strojov, zariadení a pomôcok. 3 6 - 7
rukavičkársku výrobu
08-63-2/02
CH
D
Práce v konfekčnej výrobe rukavíc, ako je zakladanie, číslovanie, ohýbanie obruby, žehlenie rukavíc, šitie ochranných prstov, šitie pracovných, športových a technicky nenáročných typov vychádzkových rukavíc. Práce sa robia ručne alebo pomocou špeciálnych strojov, zariadení a pomôcok. 2 5 - 7
Výroba stavebných látok so zameraním na:
úpravu surovín
09-33-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v úpravniach úžitkových nerastov, prípadne rudných surovín (ťažené a drvené kameniny, íly, kaolíny, bentonity, kremence, lupky, živce, zvláštne piesky a pod.), ako obsluha strojových zariadení (drvičov, triedičov, dávkovacích a baliacich strojov, technologických zostáv - uzlov, drviarní, pracích zariadení, mlynov, sušiarní, homogenizačných zariadení a pod.). 3 5 - 7
výrobu cementu a vápna
09-34-2
CH Práce podľa pokynov spojené prevažne s ručným presunom hmôt, polotovarov a výrobkov, upratovaním a čistením, obsluhou jednotlivých strojov a zariadení (dopravníkov, násypov, zásobníkov, triedičov a pod.) alebo s ručným spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe cementu a vápna (ručné triedenie, plnenie mlynov, vreckovanie výrobkov a pod.). 3 5 - 7
stavebné dielce
09-35-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe betónových výrobkov, pórobetónov a stavebných dielcov (obsluha lisov, drvičov, miešacích súprav, častí výrobných liniek, rezacích a hobľovacích strojov, sušiacich a preparovacích sústav, formovacích a odformovacích zariadení, ručná úprava výrobkov, triedenie, skladovanie a pod.). 2 5 - 7
stavebnú keramiku
05-36-2
CH
D
Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách hrubej keramiky (stavebná keramika, hospodárska a kanalizačná kamenina, kremelina, ohňovzdorná výroba, výroba penošamotu, ultramarínu a perlitu), napr. zostavovanie mozaiky, triedenie výrobkov, obsluha drvičov, mlynov a triedičov, častí výrobných liniek, lisov a formovacích strojov, sušiarní rôznych typov, dopravných tvarovaných a úpravárskych zariadení, zakladanie a vyberanie výrobkov (tunelové vozy a pece) a pod. 2 5 - 7
výrobu tehál
09-36-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách vo výrobe tehliarskych výrobkov (obsluha tehliarskych lisov, drvičov, mlynov a prípravných liniek, umele vykurovaných sušiarní, zakladanie a vyberanie výrobkov na vozíky a z pecí, triedenie výrobkov, riadenie dopravných zariadení a pod.). 2 5 - 7
azbestoce-mentársku výrobu
09-37-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v azbestocementárskej výrobe (ručné a strojové formovanie, lisovanie, príprava zmesí, obsluha mlynov, desintegrátorov, zvlákňovačov, nabaľovacích tŕňov, prekladačov a pod.). 3 5 - 7
výrobu izolácií
09-38-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov z rôznych izolačných hmôt na jednotlivých pracoviskách vo výrobe izolácií (obsluha lepiacich a strihacích zariadení, píl a nožníc a príprava surovín, zhotovovanie šablón a pod.). 3 5 - 7
kamenársku výrobu
09-43-2
CH Práce spojené s ručnou alebo strojovou prípravou, úpravou a spracovaním výrobných surovín, polotovarov a výrobkov na rôznych pracoviskách v kamenárskej výrobe (lom a úprava kameňa, obsluha píl rôznych typov, povrchové úpravy kamenárskych výrobkov, spolupráca pri osádzaní výrobkov na stavbách a pod.). 3 5 - 7
Stavebná výroba so zameraním na:
murárske práce
09-90-2
CH Bežné stavebné práce, ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok na rôznych pracoviskách stavebnej výroby spojené s prípravou zmesí (mált, betónov a pod.), jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, obsluha rôznych stavebných strojov a zariadení pri komplexných prácach v čatách. Práca s drevom a osadzovaním výrobkov PSV (zárubne, konzoly, okná atď.). 3 5 - 7
stavebné práce
09-91-2
CH Manipulácia a skladovanie stavebného materiálu, výroba maltovín a betónových zmesí (ručne, strojom), základné zemné ručné práce (rovnanie, plytké výkopy, prekopávky, násypy, zásypy a humusovanie a zatrávnenie) , jednoduché stavebné práce ako betónovanie nízkych základov, robenie oplotenia a výpomoc pri remeslách, a to tak pri HSV, ako i PSV, základné figurantské pomocné práce, stavba pomocného nízkeho lešenia (kozové), rôznych nájazdov atď. 2 5 - 7
železnobetonársku výrobu
09-92-2
CH Ručná a strojová výroba betónových zmesí, ich doprava, uloženie, hutnenie, povrchová úprava, ošetrenie, základné železiarske práce (rovnanie, strihanie, ohýbanie, viazanie a ukladanie armatúry), jednoduché debnenia, betónovanie, robenie betónových mazanín a poterov. Obsluha základných strojov na betonárske alebo železiarske práce (miešačka, vibrátor, rovnačka, ohýbačka). 3 5 - 7
stavebné zámočníctvo
09-93-2
CH Dielenská výroba v sériách alebo zhotovenie kusových stavebných zámočníckych výrobkov a konštrukcií z valcovaných a tenkostenných profilov, plechov, páskovej a tyčovej ocele a ich osádzame podľa dielenských a montážnych výkresov. 3 5 - 7
stavebné klampiarstvo
09-94-2
CH Zhotovenia, montáž a opravy stavebných klampiarskych výrobkov, výber materiálov, spracovanie materiálov na klampiarskych strojoch i ručne, zostavovanie dielcov do montážnych celkov spáj kovaním a nitovaním a osádzaním klampiarskych stavebných výrobkov (žľabov, odpadových rúr, kolien, potrubia, lemovanie a oplechovanie pod krytiny na strechách v rôznych sklonoch a tvaroch a pod.). 3 5 - 7
stavebné tesárstvo
09-95-2
CH Strojové a ručné opracovanie dreva, zhotovenie, zostavenie a montáž rôznych druhov tesárskych výrobkov a konštrukcií stavby drevených lešení, robenie pevných i posuvných debnení stavebných dielcov a konštrukcií na ukladanie výstuže a betónovanie. 3 5 - 7
dláždenie
09-96-2
CH Kladenie a opravy vonkajších dlažieb ciest a chodníkov z lomového kameňa, dlaždíc rôznych veľkostí alebo drevených klátikov do pieskového lôžka, betónu alebo asfaltu, dláždenie svahov alebo riečnych korýt lomovým kameňom, škárovanie dlažieb cementovou maltou, robenie povrchov vozoviek a chodníkov obalenou drvinou alebo postrekmi živicou (asfaltové koberce rôznych druhov). 2 5 - 7
maliarske a natieračské práce
09-97-2
CH Príprava povrchu pod maľby a nátery, vykonanie a opravy malieb a náterov bežnými technikami na rôznych podkladoch (omietkach, dreve, kovoch, skle) a v rôznom vyhotovení podľa návrhov. Miešanie a tónovanie farieb. 3 5 - 7
stavebné stolárstvo
09-98-2
CH Zostavovanie a opravy stavebných stolárskych výrobkov (okná, dvere, steny, vstavaný nábytok) a ich osádzanie v objektoch s úpravami a doplnkami na mieste montáže, zostavovanie dielcov do montážnych celkov s preskúšaním funkcie po montáži s úpravou (otváranie, tesnenie a pod.). 3 5 - 7
stavebné sklenárstvo
09-99-2
CH Zasklievanie otvorových výplní (okná, dvere, priečky) a konštrukcií (strechy, fasády) rôznymi druhmi skla na stavbách, rezanie skla z tabúľ podľa výpisov na presné rozmery pre jednotlivé stavby, zasklievanie s tmelom a bez tmelu, osádzanie a dosklievanie celosklených konštrukcií vstupov, výkladov a pod. 3 5 - 7
pokrývačské práce
09-89-2
CH Zhotovovanie a opravy mäkkých i tvrdých krytín striech a strešných konštrukcií z rôznych materiálov (hladké a drážkované škridlice, azbestocementové dosky z vlnovky, korky, dosky z prírodnej bridlice, asfalty a rôzne izolačné vložky) na debnenie, latovanie alebo na betónových podkladoch striech rôznych tvarov a sklonov s úpravami krytín na hrebeňoch, nárožiach, úžľabiach a odkvapoch podľa druhov krytiny, rozmeriavanie plôch na kladenie krytín, úprava krycieho materiálu obrysovaním, rezaním, dierkovaním a štiepením. 3 3 - 5
podlahárske práce
09-88-2
CH Kladenie a opravy podláh z podlahových krytín, zhotovenie podložiek tlmiacich zvuk, kladenie podláh vylisovaných z PVC na drevenom alebo betónovom podklade s prípravou, triedením a úpravou kladeného materiálu (rezanie, strihanie, lepenie, brúsenie ručne i strojom, napúšťame a leštenie), príprava a miešanie xylolitových zmesí, kladenie zmesí a spracovanie povrchu stiahnutím, špachtlovaním a nátermi s olištovaním alebo osadením soklov. 3 5 - 7
Poľnohospodárska výroba so zameraním na:
chmeliarstvo
45-91-2
CH Úprava chmeľu na uskladnenie, sledovanie akostí, balenie a expedícia chmeľu v špeciálnych obaloch. Stavba a opravy chmeľových konštrukcií bežných a vývojových typov. Rozmeranie pozemku podľa stavebných plánov pre chmeľové konštrukcie bežných typov. 2 6 - 7
záhradníctvo
45-92-2/01
CH D Kvetinár - zeleninár - ovocinár Odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín, zeleniny a ovocných drevín. Príprava semien, obsluha sejacích strojov, výsevy, vysádzanie, rozmnožovanie a ošetrovanie uvedených kultúr. Rez ovocných drevín, hnojenie a ochrana proti škodcom a chorobám, zberové práce a triedenie. 3 6 - 7

45-92-2/02
CH D Sadovník - kvetinár Práce pri úprave terénu pre zakladanie sadov, výsadba okrasných drevín, ošetrovanie sadov, výsadba a ošetrovanie kvetinových záhonov, zakladanie a ošetrovanie trávnikov. Zazimovanie okrasných drevín. 2 6 - 7
rastlinnú a živočíšnu výrobu
45-93-2
CH
D
Základné práce pri príprave osiva, sadby, obsluha sejacích strojov, sadenie, ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí, manipulačné a iné práce pri obsluhe mláťačiek, čističiek a iných poľnohospodárskych strojov. Ručné práce pri pestovaní a množení poľnohospodárskych plodín, vrátane technických, liečivých a aromatických rastlín. Pozberová úprava a skladovanie. Základné práce pri ošetrovaní hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Obsluha mechanizačných zariadení a kŕmenie a napájanie. Príprava, úprava a dávkovanie krmív, podávanie kŕmnych doplnkov a prípravkov veterinárskej prevencie. 3 6 - 7
rastlinnú výrobu
45-94-2
CH
D
Príprava osiva a sadby, obsluha sejacích strojov a výsadba. Ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí a iných poľnohospodárskych strojov. 2 6 - 7
opravu poľnohospodárskych strojov
45-95-2
CH
D
Jednoduché práce pri opravách poľnohospodárskych strojov. Demontáž poľnohospodárskych strojov a agregátov - šmyky, valce, brány, pluhy. Obsluha vyváracích vaní. Výmena kosy a žacej lišty na žacích strojoch. Demontáž valníkov, výmena pneumatík a olejov. Demontáž jednoduchých nemotorových agregátov. Bežná údržba. 3 5 - 7
vinohradníctvo-ovocinárstvo
45-96-2
CH
D
Základné práce pri príprave osiva a sadby, obsluha sejacích strojov, vysádzanie, ošetrovanie plodín v čase vegetácie a pri zberových prácach. Obsluha jednoduchých závesných náradí, manipulačné a iné práce pri obsluhe, napr. čističiek a iných poľnohospodárskych strojov (lisov, filtrov a pod.). Spracovanie hrozna. Pomocné práce pri pestovaní a rozmnožovaní viniča hroznorodého a ovocných drevín. 3 5 - 7
Zdravotníctvo so zameraním na:
zdravotnícke a sociálne zariadenia 55-91-2 D V zdravotníckych zariadeniach a ústavoch sociálnej starostlivosti opravovanie pracovných a ochranných oblekov, posteľnej bielizne, príjem bielizne a odevov, triedenie podľa druhov a tkanín, značkovanie, sušenie, strojové a ručné žehlenie bielizne a odevov, voľba a dávkovanie pracích prostriedkov a pod., bežné i väčšie upratovanie na pracoviskách aj s použitím strojov, príprava a triedenie surovín na varenie, umývanie a triedenie použitého riadu a pod. 2 5 - 7
Obchodná prevádzka so zameraním na:
prácu pri príprave jedál
64-94-2
CH
D
Príprava a ošetrenie základných druhov surovín určených na výrobu jedál, výroba a expedícia teplých a studených nápojov, príloh a výrobkov teplej a studenej kuchyne. Umývanie riadu a upratovanie pracoviska. 3 5 - 7
Polygrafická výroba so zameraním na:
knihárne a kartonáž
64-95-2
CH
D
Práce v knihárni, glejenie, stužkovanie, zváranie, šitie, vŕtanie a pod. Ovládanie pracovných popisov, úpravy lepidiel, a znalosť formátov a gramových váh papiera. Jednoduché a zložitejšie práce pri ručnom spracovaní papiera, zhotovovanie výrobkov z papierov i na strojovom zariadení. Znalosť používaných materiálov, ich základných vlastností a zásad technologického spracovania. 3 5 - 7

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška MŠ SSR č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb. a vyhlášky č. 56/1986 Zb.

3) § 45 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

4) § 3a vyhlášky MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky č. 409/1990 Zb.
§ 4 ods. 8 vyhlášky MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách.

5) § 5 ods. 1 a § 7 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.

6) § 16 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb.

7) § 34 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb.

8) § 37 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb.

9) § 95 ods. 1 vyhlášky MZSV SSR č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

10) § 3 ods. 7 písm. d) a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.

10a) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11) § 44 zákona č. 29/1984 Zb.

12) Vyhláška č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež.

13) Vyhláška MŠMŠ SR č. 79/1991 Zb. o prijímaní na štúdium na stredných školách.