Vyhláška č. 514/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Čiastka 98/1991
Platnosť od 18.12.1991 do31.05.2009
Účinnosť od 18.12.1991 do31.05.2009
Zrušený 202/2009 Z. z.

OBSAH

514

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hospodárstva

z 15. novembra 1991,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb.o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Federálne ministerstvo hospodárstva po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva Českej republiky a s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat ustanovuje:


Čl. I

Príloha č. 2 vyhlášky č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat, sa dopĺňa v odseku 1 takto:

rasca lúčna 1,5
mätohon mnohokvetý x kostrava lúčna 0,37
kostrava trstinová 0,37
náprstník vlnatý 2,0
sibybum mariánske 2,0
broskyňomandloň 2,0
drieň obyčajný 1,5
muškát krúžkovaný 4,0
ranostaj pestrý 0,42
ľuľok baklažánový (baklažán) 4,0
gaštan jedlý 1,5
višňa 1,5
mandloň obyčajná 1,5
myrobalán 1,5
nátržník 4,0
vajgélia 4,0
povojník purpurový 2,0”

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.