Vyhláška č. 486/1991 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o obmedzení obchodovania s Irackou republikou

Čiastka 93/1991
Platnosť od 29.11.1991
Účinnosť od 29.11.1991

OBSAH

486

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 7. novembra 1991

o obmedzení obchodovania s Irackou republikou

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

(1) Vývoz vojenského materiálu a poskytovanie služieb v tejto oblasti do Irackej republiky je zakázaný.

(2) Česko-slovenské osoby môžu dovážať tovar a prijímať služby z Irackej republiky alebo vyvážať tovar a poskytovať služby do Irackej republiky iba na základe povolenia.

(3) Povolenie udeľuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška č. 380/1990 Zb. o zákaze obchodovania s Irackou republikou a Štátom Kuvajt v znení vyhlášky č. 109/1991 Zb.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Bakšay v. r.