Vyhláška č. 385/1991 Zb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Čiastka 73/1991
Platnosť od 30.09.1991
Účinnosť od 30.09.1991

385

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 4. září 1991

o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 13 písm. g) zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


§ 1

Základní ustanovení

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o uznávání rovnocennosti a o podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, které jsou svým obsahem a zaměřením srovnatelné se základními školami na území České republiky zařazenými do sítě škol1) (dále jen „základní škola nebo střední škola“).

§ 2

Uznávání rovnocennosti

(1) Vysvědčení vydané zahraniční školou státu, se kterým Česká a Slovenská Federativní Republika uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, se nenostrifikuje. Žadatel předloží doklady podle § 4 odst. 2 písm. a) a odstavců 3 a 4. Školský úřad vydá do 15 dnů od obdržení žádosti potvrzení, v němž stanoví, s jakým vysvědčením je předložený doklad rovnocenný.

(2) Vysvědčení vydaná zahraniční školou státu, se kterým Česká a Slovenská Federativní Republika uzavřela mezinárodní smlouvu o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, platí na území České republiky, jsou-li opatřena nostrifikační doložkou podle vzoru v příloze této vyhlášky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

§ 3

Nostrifikace

(1) Nostrifikací vysvědčení vydaného zahraniční školou se rozumí uznání platnosti vysvědčení o maturitní zkoušce, závěrečné zkoušce, absolutoriu a jiné obdobné zkoušce a závěrečného vysvědčení na území České republiky.

(2) Školský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, která svým obsahem a rozsahem odpovídá základní škole nebo studiu stejného nebo obdobného studijního oboru nebo učebního oboru ve střední škole.

(3) Na žádost školského úřadu určí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, u středních zdravotnických škol ministerstvo zdravotnictví České republiky, ve sporných případech způsob nostrifikace vysvědčení vydaného zahraniční školou.

§ 4

Nostrifikační řízení

Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy, nebo je-li nezletilý, jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce (dále jen „žadatel“) školskému úřadu, který je příslušný podle

a) místa trvalého pobytu žadatele na území České republiky nebo

b) místa přechodného pobytu na území České republiky, nemá-li žadatel na území České republiky trvalý pobyt.

(2) K žádosti o nostrifikaci vysvědčení vydaného zahraniční školou žadatel přiloží

a) ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce nebo absolutoriu nebo jiné obdobné zkoušce nebo závěrečné vysvědčení, popř. potvrzení o úspěšném ukončení celého studia zahraniční školy, které odpovídá nejméně hodnocení prospěl, pokud to není patrné z vysvědčení vydaného zahraniční školou,

b) ověřený výpis předmětů v jednotlivých ročnících studia a jejich časovou dotaci (učební plán),

c) potvrzení o rozsahu praktického vyučování, pokud je profilující složkou vzdělání a pokud není obsahem učebního plánu.

(3) Žadatel současně předloží ověřený překlad vysvědčení vydaného zahraniční školou a dokladů uvedených v odstavci 2 do českého nebo slovenského jazyka.

(4) Pravost podpisů a otisku razítka na originálech dokladů uvedených v odstavci 2 písm. a) musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která vysvědčení vydala, nebo notařstvím příslušného státu a příslušným zastupitelským úřadem České a Slovenské Federativní republiky, pokud nestanoví jinak mezinárodní smlouva.

§ 5

Doplňovací zkouška

(1) Doplňovací zkouškou se ověřují znalosti a dovednosti žadatele s ohledem na profil absolventa příslušné školy nebo studijního nebo učebního oboru; u žadatelů, kteří nejsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky, s výjimkou českého jazyka a literatury. Součástí doplňovací zkoušky může být praktická zkouška.

(2) Doplňovací zkoušku předepíše školský úřad v případě, že

a) studium v zahraniční škole odpovídá základní škole nebo studiu obdobného studijního nebo učebního oboru na střední škole pouze zčásti,

b) absolvent nesplní požadavky uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) a c).

(3) Základní školu nebo střední školu, kde se doplňovací zkouška koná, termín a obsah doplňovací zkoušky určí školský úřad.

(4) Doplňovací zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu komise a její členy jmenuje školský úřad.

(5) O úspěšném složení doplňovací zkoušky rozhoduje komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(6) O doplňovací zkoušce se zhotovuje protokol.

(7) Jestliže na území příslušného školského úřadu není základní škola, která svým obsahem a rozsahem studia odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá zahraniční škole nebo střední škola, na níž studium odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá studiu na zahraniční škole, poskytne tomuto školskému úřadu na vyžádání součinnost k nostrifikaci školský úřad, na jehož území se taková základní škola nebo střední škola nachází.

§ 6

(1) Školský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou do 15 dnů od obdržení žádosti, popř. po vykonání doplňovací zkoušky. Pokud se při nostrifikaci postupuje podle § 3 odst. 3, lze lhůtu prodloužit až na 60 dnů od obdržení žádosti.

(2) Pokud školský úřad nostrifikuje vysvědčení vydané zahraniční školou, opatří je nostrifikační doložkou podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky. Doklady předložené podle § 4 odst. 2 a 3 se nevracejí.

(3) Pokud vysvědčení nelze nostrifikovat, oznámí školský úřad písemně tuto skutečnost žadateli a vrátí mu doklady uvedené v § 4 odst. 2 a 3, a to ve lhůtě podle odstavce 1.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 7

(1) Vysvědčení opatřené nostrifikační doložkou platí na území České republiky ode dne uvedeného v nostrifikační doložce.

(2) Za nostrifikaci vysvědčení vydaného zahraniční školou zaplatí žadatel školskému úřadu úhradu ve výši 50 Kčs, která je příjmem příslušného školského úřadu.

(3) O vydání nostrifikačních doložek vedou školské úřady evidenci.

(4) Vysvědčení opatřené nostrifikační doložkou vydanou příslušným orgánem státní správy ve Slovenské republice platí též na území České republiky.

§ 8

Zrušuje se vyhláška č. 31/1981 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Vopěnka v. r


Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 6 odst. 3 a § 12 odst. 5 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.