Nariadenie vlády č. 321/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

Čiastka 59/1991
Platnosť od 13.08.1991
Účinnosť od 13.08.1991

321

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 1991,

ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, nariaďuje:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie upravuje podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv podľa zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácií telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácii, v znení zákona č. 247/1991 Zb.

§ 2

Oprávnené organizácie

Oprávnenými znovu vzniknutými telovýchovnými organizáciami, ktoré existovali ako samostatné právnické osoby k 31. marcu 1948, sú:

a) Česko-Slovenská obec Sokolská a jej župy, telovýchovné jednoty, kluby a spolky,

b) Slovenský orol,

c) Klub slovenských turistov,

d) ostatné znovu vzniknuté dobrovoľné telovýchovné organizácie.

§ 3

Povinné organizácie

Organizáciami, ktoré sú povinné na území Slovenskej republiky vrátiť majetkové práva, sú právni nástupcovia Česko-Slovenského zväzu telesnej výchovy, a to:

a) Slovenské združenie telesnej kultúry,

b) telovýchovné jednoty.

§ 4

Majetkové práva

(1) Majetkovými právami pre účely tohto nariadenia sa rozumejú práva k hnuteľným veciam a nehnuteľným veciam.

(2) Majetkové práva vyplývajúce z § 1 uplatní oprávnená organizácia u povinnej organizácie.1)

(3) Majetkové práva sa navracajú znovu vzniknutým oprávneným organizáciám.1)

§ 5

Podmienky navrátenia majetkových práv

(1) Odňaté majetkové práva sa navracajú na základe písomnej žiadosti oprávnenej organizácie predloženej povinnej organizácii v lehote ustanovenej osobitným zákonom.1) K písomnej žiadosti oprávnená organizácia priloží

a) doklad o registrácii,2)

b) súpis hnuteľných a nehnuteľných vecí, ako aj majetkových práv, podľa stavu k 31. marcu 1948,

c) pri nehnuteľnom majetku doklad o vlastníctve k 31. marcu 1948, a to výpis z pozemkovej knihy.

(2) Majetkové práva k hnuteľným veciam sa navracajú len k jestvujúcim pôvodným veciam. Majetkové práva sa navracajú v stave ku dňu účinnosti tohto nariadenia.

§ 6

Spôsob navrátenia majetkových práv

(1) Povinná organizácia uzavrie s oprávnenou organizáciou do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti na navrátenie majetkových práv dohodu o spôsobe navrátenia majetkových práv.

(2) Ak povinná organizácia uzavrela zmluvu o vykonaní stavebných prác, rekonštrukcie alebo modernizácie vydávanej nehnuteľnosti, prípadne inú zmluvu týkajúcu sa navrátených majetkových práv, musí byť v dohode o spôsobe navrátenia majetkových práv medzi oprávnenou a povinnou organizáciou obsiahnuté, v akom rozsahu preberá oprávnená organizácia práva a záväzky z tejto zmluvy.

(3) Pozemok, na ktorom bola zriadená trvalá stavba po 31. marci 1948, zostáva v užívaní organizácie, ktorá zriadila stavbu; na úhradu za užívanie pozemku sa vzťahujú osobitné predpisy.3)

(4) Stavby, ktoré zásadnou stavebnou úpravou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, sa nevydávajú.

(5) Oprávnená organizácia predloží príslušnému stredisku geodézie a kartografie do 60 dní od uzavretia dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv návrh na zápis tohto majetku do evidencie nehnuteľností.4)


§ 7

Záverečné ustanovenie

(1) Povinná organizácia navráti oprávnenej organizácii jej majetkové práva najneskôr do 30 dní od platnosti dohody o spôsobe navrátenia majetkových práv.

(2) Povinná organizácia zaobchádza s odňatými majetkovými právami so starostlivosťou riadneho hospodára až do navrátenia majetkových práv oprávnenej organizácii.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií, v znení zákona č. 247/1991 Zb.

2) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

3) Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. a vyhlášky č. 101/1991 Zb.

4) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.