Oznámenie č. 251/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o zmenách Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Čiastka 48/1991
Platnosť od 14.06.1991
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júnom 1991 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

OBSAH

251

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že na 2. zasadaní Revízneho výboru COTIF, ktoré sa konalo v dňoch 28. – 31. mája 1990, boli prijaté zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COFIT), vyhláseného č.8/1985 Zb. Zmeny nadobudli platnosť 1. júnom 1991 a týmto dňom nadobudli platnosť aj pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

Český preklad zmien sa vyhlasuje súčasne.*)

Pripojenie B k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Jednotné právne predpisy pre Zmluvu o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM)

Článok 47

Text tohto článku sa mení nasledovne:

„§ 1 Ak pri výpočte náhrady škody musia byť prepočítané sumy vyjadrené v cudzej mene, prepočítajú sa podľa kurzov dňa a miesta platenia náhrady škody.

§ 2 Oprávnený môže žiadať úroky vo výške 5 % ročne, a to odo dňa reklamácie podľa článku 53 alebo, ak reklamácia nebola podaná, odo dňa podania žaloby.

§ 3 Úroky sa môžu požadovať iba vtedy, ak náhrada škody pri jednom nákladnom liste presahuje 8 zúčtovacích jednotiek.

§ 4 Ak oprávnený nepredloží železnici doklady potrebné na konečné vybavenie reklamácie v jemu určenej primeranej lehote, nepočítajú sa úroky za dobu od uplynutia tejto lehoty do predloženia dokladov.“.

Příloha 01

PRÍLOHA IV

(Článok 8 § 3)

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu spešnín (RIEx)

Text § 4 sa mení nasledovne:

„§ 4 Spešniny sa musia prepravovať rýchlymi prostriedkami v lehotách ustanovených medzinárodnými tarifami. Dodacie lehoty musia byť vo všetkých prípadoch kratšie než lehoty platné podľa článku 27 Jednotných právnych predpisov.".

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.