Vyhláška č. 294/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Čiastka 53/1991
Platnosť od 19.07.1991
Účinnosť od 01.08.1991

OBSAH

294

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 24. júna 1991

o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 222/1990 Zb. o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku ustanovuje:


§ 1

Štátnym orgánom, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku uchádzačovi o zamestnanie, je okresný úrad práce príslušný podľa miesta jeho trvalého pobytu.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1991.


Ministerka:

PhDr. Woleková CSc. v. r.