Zákon č. 561/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/1991
Platnosť od 30.12.1991
Účinnosť od 30.12.1991

OBSAH

561

ZÁKON

z 18. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení zákona č. 541/1990 Zb. a zákona č. 429/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 26a v odsekoch 1 a 2 sa číslovka „1991“ nahrádza číslovkou „1993“.

2. V § 26a v odseku 1 sa za slovami „príspevkové organizácie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „družstvá“ sa vkladajú slová „a obce“, v odseku 2 sa za slovami „príspevkové organizácie“ spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „družstvá“ sa vkladajú slová „alebo obce“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembrom 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.