Oznámenie č. 370/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov

Čiastka 71/1991
Platnosť od 20.09.1991
Redakčná poznámka

Dojednanie nadobudlo platnosť 15. augustom 1991.

370

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 15. júla 1991 bolo v Brazílii dojednané výmenou nót Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Dojednanie nadobudlo platnosť 15. augustom 1991.

České znenie česko-slovenskej nóty a preklad brazílskej nóty sa vyhlasujú súčasne.*)

V Brazílii 15. júla 1991

Pán minister,

vedený prianím upevniť vzájomné vzťahy s cieľom uľahčiť na základe reciprocity cestovanie oficiálnych predstaviteľov medzi oboma štátmi, ako aj výkon diplomatických a oficiálnych misií občanov každej z oboch krajín na území druhého štátu, mám česť navrhnúť v mene vlády Brazílskej federatívnej republiky Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti týkajúcej sa diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:

1. Brazílski a česko-slovenskí občania, držitelia platného diplomatického alebo služobného pasu, cestujúci na prechodnú dobu, sú oslobodení od vízovej povinnosti pre vstup na územie druhej strany na dobu až deväťdesiat dní.

2. Časové obmedzenie obsiahnuté v článku 1 sa nevzťahuje na brazílskych a česko-slovenských občanov služobne pridelených k príslušným diplomatickým misiám a konzulárnym zastúpeniam jednej zo strán na území druhej strany, ako aj na rodinných príslušníkov (manželka a maloleté deti), držiteľov platného diplomatického alebo služobného pasu, ktorí budú oslobodení od vízovej povinnosti pre opakované vstupy a odchody na dobu trvania misie pracovníka.

3. Zrušenie vízovej povinnosti v rámci tohto Dojednania nezbavuje držiteľov diplomatických a služobných brazílskych a česko-slovenských pasov povinnosti dodržiavať platné zákony a predpisy pre vstup, pobyt a odchod cudzincov v príslušných krajinách.

4. Každá strana môže z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia prerušiť úplne alebo sčasti vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho trvanie bude okamžite oznámené druhej strane diplomatickou cestou.

5. V prípade zmeny vzorov diplomatických a služobných pasov sa strany zaväzujú poskytnúť diplomatickou cestou ich nové vzory, ako aj technické informácie a údaje o nadobudnutí platnosti, najmenej tridsať dní vopred.

6. Toto Dojednanie môže vypovedať ktorákoľvek strana diplomatickou nótou druhej strane. Výpoveď nadobudne platnosť deväťdesiat dní po dôjdení nóty diplomatickou cestou.

7. V prípade, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude súhlasiť s uvedeným návrhom, táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie vyjadrujúca súhlas bude tvoriť Dojednanie medzi oboma našimi štátmi a nadobudne platnosť 15. augustom 1991.

Využívam túto príležitosť, aby som ubezpečil Vašu Excelenciu svojou najhlbšou úctou.

Francisco Rezek v. r.

minister zahraničných vecí

Brazílskej federatívnej republiky

Jeho Excelencia

Jiří Dienstbier

minister zahraničných vecí

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

V Brazílii 15. júla 1991

Pán minister,

mám česť potvrdiť príjem Vašej nóty z 15. júla 1991, v ktorej ste mi z poverenia svojej vlády navrhol uzavretie Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o zrušení vízovej povinnosti týkajúcej sa diplomatických a služobných pasov, tohto znenia:

„Pán minister,

vedený prianím upevniť vzájomné vzťahy s cieľom uľahčiť na základe reciprocity cestovanie oficiálnych predstaviteľov medzi oboma štátmi, ako aj výkon diplomatických a oficiálnych misií občanov každej z oboch krajín na území druhého štátu, mám česť navrhnúť v mene vlády Brazílskej federatívnej republiky Dojednanie o zrušení vízovej povinnosti týkajúcej sa diplomatických a služobných pasov nasledujúceho znenia:

1. Brazílski a česko-slovenskí občania, držitelia platného diplomatického alebo služobného pasu, cestujúci na prechodnú dobu, sú oslobodení od vízovej povinnosti pre vstup na územie druhej strany na dobu až deväťdesiat dní.

2. Časové obmedzenie obsiahnuté v článku 1 sa nevzťahuje na brazílskych a česko-slovenských občanov služobne pridelených k príslušným diplomatickým misiám a konzulárnym zastúpeniam jednej zo strán na území druhej strany, ako aj na rodinných príslušníkov (manželka a maloleté deti), držiteľov platného diplomatického alebo služobného pasu, ktorí budú oslobodení od vízovej povinnosti pre opakované vstupy a odchody na dobu trvania misie pracovníka.

3. Zrušenie vízovej povinnosti v rámci tohto Dojednania nezbavuje držiteľov diplomatických a služobných brazílskych a česko-slovenských pasov povinnosti dodržiavať platné zákony a predpisy pre vstup, pobyt a odchod cudzincov v príslušných krajinách.

4. Každá strana môže z dôvodu verejného poriadku, bezpečnosti alebo ochrany zdravia prerušiť úplne alebo sčasti vykonávanie tohto Dojednania. Prerušenie a jeho trvanie bude okamžite oznámené druhej strane diplomatickou cestou.

5. V prípade zmeny vzorov diplomatických a služobných pasov sa strany zaväzujú poskytnúť diplomatickou cestou ich nové vzory, ako aj technické informácie a údaje o nadobudnutí platnosti, najmenej tridsať dní vopred.

6. Toto Dojednanie môže vypovedať ktorákoľvek strana diplomatickou nótou druhej strane. Výpoveď nadobudne platnosť deväťdesiat dní po dôjdení nóty diplomatickou cestou.

7. V prípade, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bude súhlasiť s uvedeným návrhom, táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie vyjadrujúca súhlas bude tvoriť Dojednanie medzi oboma našimi štátmi a nadobudne platnosť 15. augustom 1991.

Využívam túto príležitosť, aby som ubezpečil Vašu Excelenciu svojou najhlbšou úctou.“.

Mám česť Vám oznámiť, že vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s návrhmi obsiahnutými v nóte Vašej Excelencie. V súlade s tým nóta Vašej Excelencie a táto odpoveď tvoria Dojednanie medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky v tejto veci.

Využívam túto príležitosť, aby som Vám, Excelencia, opätovne vyjadril prejavy svojej najhlbšej úcty.

Jiří Dienstbier v. r.

minister zahraničných vecí

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Jeho Excelencia
Francisco Rezek
minister zahraničných vecí
Brazílskej federatívnej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.