Zákon č. 128/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky

(v znení č. 311/1992 Zb., 58/1995 Z. z.)

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.03.1998
Účinnosť od 01.04.1995 do31.03.1998
Zrušený 69/1998 Z. z.

128

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 7. marca 1991

o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Štátny fond životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „fond“)1), ktorého účelom je sústreďovať peňažné prostriedky a využívať ich v záujme životného prostredia.

§ 2

(1) Správu fondu vykonáva Slovenská komisia pre životné prostredie.

(2) Fond je inou štátnou organizáciou;2) vo svojom mene môže nadobudnúť práva a zaväzovať sa.

(3) Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister – predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie (ďalej len „predseda“).

(4) Predseda zriaďuje ako svoj poradný orgán Radu fondu.

(5) Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a Rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

§ 3

Zdrojmi fondu sú najmä:

a) odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd,3)

b) zrušené od 1. 4. 1995

c) pokuty uložené orgánmi štátnej správy vo vodnom hospodárstve,5)

d) poplatky za znečisťovanie ovzdušia6) z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,

e) pokuty uložené orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia,7)

f) pokuty uložené orgánmi ochrany prírody,8)

g) úroky z prostriedkov fondu uložených v peňažnom ústave a z pôžičiek poskytnutých fondom na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)

h) dotácie zo štátneho rozpočtu,

i) bankový úver a pôžičky,

j) splátky z úverov a pôžičiek poskytnutých fondom na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)

k) výnosy z verejných zbierok a lotérií,

l) dary a iné príspevky od domácich a zahraničných právnických a fyzických osôb,

m) príjmy z peňažného postihu žiadateľov za neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov poskytnutých fondom,

n) ďalšie zdroje ustanovené osobitnými predpismi.

§ 4

(1) Prostriedky fondu možno použiť na:

a) dotácie a granty,

b) úvery a pôžičky poskytnuté na základe povolenia podľa osobitného predpisu,9)

c) prevzatie záväzku žiadateľa, najmä úhradu úrokov z pôžičiek a úverov žiadateľa a colných prirážok,

d) úhradu výdavkov súvisiacich so správou fondu a činnosťou Rady fondu,

e) podporu ekologických výchovných akcií a rozširovanie informácií o životnom prostredí a podporu ekologických akcií zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia.

(2) Dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky nemožno použiť na úvery a pôžičky podľa odseku 1 písm. b).

§ 5

(1) Fond je povinný zisťovať všetky okolnosti potrebné pre rozhodnutie o efektívnom použití prostriedkov fondu. Štátne orgány, orgány samosprávy obcí, organizácie a občania mu za tým účelom poskytujú informácie.

(2) O použití prostriedkov fondu rozhoduje predseda na základe návrhu Rady fondu.

(3) Na čerpanie prostriedkov fondu nie je právny nárok.

(4) Fond kontroluje použitie poskytnutých prostriedkov v súčinnosti s územnými orgánmi štátnej správy pre životné prostredie.

(5) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté; nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(6) Ak žiadateľ použil prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.10)

(7) Podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov fondu ustanoví Slovenská komisia pre životné prostredie všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 6

Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)

§ 7

Zostatok peňažných prostriedkov fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky koncom roka neprepadá.

§ 8

Štátny fond vodného hospodárstva a Fond ochrany ovzdušia sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou fondu.


§ 9

Zrušujú sa:

a) § 9 a 11 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia,

b) § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve,

c) § 19a ods. 5 a § 19b ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.

§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) § 62 písm. b) Hospodárskeho zákonníka.

3) § 44 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
Nariadenie vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení neskorších predpisov.

4) § 45 zákona č. 138/1973 Zb.

5) § 47 zákona č. 138/1973 Zb.

6) § 2 zákona č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia.

7) § 4, 5 a 6 zákona č. 35/1967 Zb.

8) Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona SNR č. 72/1986 Zb.

9) Zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

10) § 16 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).