Vyhláška č. 358/1991 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike

Čiastka 68/1991
Platnosť od 30.08.1991 do31.08.2008
Účinnosť od 30.08.1991 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

358

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

z 8. augusta 1991

o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Vyhláška upravuje finančné a hmotné zabezpečenie cudzincov prijatých na štúdium na stredné odborné školy, gymnáziá a vysoké školy v pôsobnosti Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) a v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) na základe medzivládnych dohôd, mimo medzivládnych dohôd a hmotné zabezpečenie cudzincov prijatých na štúdium na vlastné náklady.

(2) Na základe medzivládnych dohôd sú cudzinci prijatí na štúdium

a) na štipendium ministerstva školstva alebo ministerstva zdravotníctva,

b) na recipročné štipendium,

c) na náklady vysielajúcej strany,

d) bez štipendia ministerstva školstva alebo ministerstva zdravotníctva.

(3) Vyhláška sa nevzťahuje na cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

§ 2

Finančné zabezpečenie

(1) Ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva poskytujú finančné zabezpečenie cudzincom prijatým na štúdium podľa § 1 ods. 2 písm. a) počas 12 mesiacov roku formou štipendia takto:

a) žiakom a študentom najmenej vo výške 1500 Kčs mesačne,

b) študentom postgraduálneho štúdia najmenej vo výške 1800 Kčs mesačne.

(2) Ministerstvá štipendium neposkytujú

a) počas neprítomnosti študenta vysokej školy a študenta postgraduálneho štúdia (ďalej len „študent“) a žiaka v Slovenskej republike, ak trvá dlhšie ako 30 kalendárnych dní,

b) počas prerušenia štúdia; ak bolo štúdium prerušené zo zdravotných dôvodov, štipendium sa poskytuje aj v čase prerušenia štúdia, kým nepominú dôvody jeho prerušenia,

c) po zanechaní štúdia alebo vylúčení zo štúdia.

(3) Po ukončení štúdia poskytnú ministerstvá žiakovi alebo študentovi jednomesačné štipendium.

§ 3

Hmotné zabezpečenie

(1) Žiakom a študentom prijatým na štúdium podľa § 1 ods. 2 písm. a), b), c) sa poskytuje ubytovanie v domovoch mládeže a v študentských domovoch a stravovanie podľa osobitných predpisov.1)

(2) Žiakom a študentom prijatým na štúdium podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa neposkytuje ubytovanie; stravovanie sa im poskytuje ako žiakom a študentom uvedeným v odseku 1.

(3) Ak nie je v medzivládnych dohodách určené inak, náklady na cestovné žiakom a študentom uhrádza vysielajúca strana.

§ 4

Štúdium na vlastné náklady

(1) Štúdiom na vlastné náklady sa rozumie štúdium, ktoré hradí vysokým školám, stredným odborným školám a gymnáziám fyzická alebo právnická osoba cudzieho štátu vo voľne zameniteľných menách.

(2) Vysoké školy, stredné odborné školy a gymnáziá môžu zabezpečovať štúdium cudzincov na vlastné náklady v rámci hospodárskej činnosti, vrátane ich jazykovej a odbornej prípravy.2)

(3) Vysoké školy, stredné odborné školy a gymnáziá uzatvárajú dohodu o výške poplatkov za štúdium na vlastné náklady, za ubytovanie a stravovanie s fyzickou alebo právnickou osobou cudzieho štátu.


§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Pišut v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úprava MŠ SSR a MZ SSR z 8. 2. 1983 č. 1 734/1983-412 o školskom stravovaní, reg. v čiastke 13/1983 Zb.
Úprava MŠ SSR z 30. 7. 1979 č. 6 954/1979-212 o domovoch mládeže v znení úpravy z 8. 2. 1983 č. 1 734/1983-412 o školskom stravovaní, reg. v čiastke 19/1979 Zb. a v čiastke 13/1983 Zb.

2) Úprava MŠ SSR z 11. 8. 1982 č. 5 836/1982-31 o študentských domovoch vysokých škôl, reg. v čiastke 25/1982 Zb.
Úprava MŠ SSR z 11. 8. 1982 č. 5 463/1982-31 o zriaďovaní, zrušovaní a prevádzke študentských jedální a bufetov vysokých škôl, reg. v čiastke 25/1982 Zb.
Vyhláška FMZO č. 533/1990 Zb. o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami v znení vyhlášky č. 27/1991 Zb.
Vyhláška MF SR č. 126/1991 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.