Predpisy v roku 1948

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1948 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy. 09.01.1948
2/1948 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947). 04.02.1948
3/1948 Zb. Vyhláška, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948. 20.01.1948
4/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenské kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním. 20.01.1948
5/1948 Zb. Mírová smlouva s Itálií. 22.01.1948
6/1948 Zb. Nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními. 31.01.1948
7/1948 Zb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947. 15.02.1948
8/1948 Zb. Vyhláška, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku. 03.02.1948
9/1948 Zb. Vyhláška, kterou se činí další opatření podle § 2 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela). 15.02.1948
10/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947. 11.02.1948
11/1948 Zb. Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků. 11.02.1948
12/1948 Zb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství. 17.05.1948
13/1948 Zb. Zákon, kterým se mění zákony o podpoře zahraničního obchodu. 17.02.1948
14/1948 Zb. Nařízení o vzdělání učitelů náboženství škol obecných a měšťanských. 17.02.1948
15/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska. 17.02.1948
16/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy. 17.02.1948
17/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změně některých devisových ustanovení. 21.02.1948
18/1948 Zb. Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny. 21.02.1948
19/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád. 01.01.1948
20/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé předpisy o poplatcích soudních a za ověření podpisů. 20.03.1948
21/1948 Zb. Zákon o právním postavení snoubenek a nemanželských dětí, pozůstalých po účastnících národního boje za osvobození. 19.02.1948
22/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru rejstříkového práva. 20.03.1948
23/1948 Zb. Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy 13.03.1948
24/1948 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje závazné znění sazby soudních poplatků. 18.03.1948
25/1948 Zb. Nařízení, kterým se slučují podniky „Státní lesy a statky", „Státní statky" a „Státní lesy". 20.03.1948
26/1948 Zb. Vyhláška o zrušení státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Praze a zřízení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu Praha-západ a Praha-východ v Praze. 04.04.1948
27/1948 Zb. Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín. 20.03.1948
28/1948 Zb. Nařízení, kterým se vymezuje pojem drobného zemědělce pro paušalování daně z obratu. 26.03.1948
29/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňují prováděcí předpisy o puncovních poplatních. 01.04.1948
30/1948 Zb. Nařízení o majetku, který zanechaly v Československé republice osoby, přestěhované do Maďarska podle československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva. 02.04.1948
31/1948 Zb. Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech podle t. zv. známkového systému v roce 1948. 01.01.1948
32/1948 Zb. Zákon, kterým se vydávají základní ustanovení o zřizování divadel a o divadelní činnosti (divadelní zákon). 01.04.1948
33/1948 Zb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení. 02.04.1948
35/1948 Zb. Nařízení o letním čase v roce 1948. 07.04.1948
36/1948 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra vnitra ze dne 16. září 1944, č. 208 Sb., o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy. 07.04.1948
37/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť šestistého výročí založení university Karlovy. 07.04.1948
38/1948 Zb. Zákon o Národní bance Československé. 24.04.1948
39/1948 Zb. Zákon o platidlech československé měny. 24.04.1948
40/1948 Zb. Zákon o trestní ochraně proti požárům 17.04.1948
41/1948 Zb. Zákon o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. 01.05.1948
42/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách. 01.01.1948
43/1948 Zb. Zákon o zemědělském úvěru. 10.04.1948
44/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy. 14.04.1948
45/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy. 14.04.1948
46/1948 Zb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 14.04.1948
47/1948 Zb. Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon). 14.05.1948
48/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních. 14.04.1948
49/1948 Zb. Zákon o zemědělské dani. 14.04.1948
50/1948 Zb. Zákon o živnostenské dani. 14.04.1948
51/1948 Zb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských. 30.04.1948
52/1948 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů. 28.02.1948
53/1948 Zb. Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady. 15.04.1948
54/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil. 10.06.1948
55/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech. 15.04.1948
56/1948 Zb. Zákon o státní podpoře novomanželům. 15.04.1948
57/1948 Zb. Zákon o zálohování výživného dětem. 01.07.1948
58/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů. 15.04.1948
59/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Všeobecná dohoda o clech a obchodu ze dne 30. října 1947. 15.04.1948
60/1948 Zb. Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi. 17.05.1948
61/1948 Zb. Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose. 17.05.1948
62/1948 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko. 17.04.1948
63/1948 Zb. Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků. 17.04.1948
64/1948 Zb. Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru. 01.01.1948
65/1948 Zb. Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody. 01.05.1948
66/1948 Zb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů. 01.01.1948
67/1948 Zb. Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců. 01.01.1948
68/1948 Zb. Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních. 01.12.1945
69/1948 Zb. Zákon o hudební a artistické ústředně. 01.05.1949
70/1948 Zb. Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení. 01.01.1948
71/1948 Zb. Dohoda mezi republikou Československou a Novým Zélandem o vzájemném uvolnění sekvestrovaných peněžních pohledávek. 22.04.1948
72/1948 Zb. Nařízení o zřízení a organisaci státního podniku „Československý státní film". 23.04.1948
73/1948 Zb. Vyhláška o stanicích prohlídky cizozemského masa. 23.04.1948
74/1948 Zb. Ústavní zákon, jímž se na přechodnou dobu do účinnosti nové ústavy upravuje volba a pravomoc Národního shromáždění a činnost Ústavodárného Národního shromáždění. 24.04.1948
75/1948 Zb. Zákon o volbách do Národního shromáždění 24.04.1948
76/1948 Zb. Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské. 26.04.1948
77/1948 Zb. Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství. 26.04.1948
78/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva. 28.04.1948
79/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících. 28.04.1948
80/1948 Zb. Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě. 28.04.1948
81/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb., o výkonu lékařské prakse. 28.04.1948
82/1948 Zb. Zákon o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování (zeměměřický zákon). 28.04.1948
83/1948 Zb. Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy. 30.04.1948
84/1948 Zb. Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem. 30.04.1948
85/1948 Zb. Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání. 30.04.1948
86/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947. 04.05.1948
87/1948 Zb. Zákon o potírání alkoholismu. 15.06.1945
88/1948 Zb. Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády. 04.05.1948
89/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. září 1947, č. 163 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky). 04.05.1948
90/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy. 04.05.1948
91/1948 Zb. Nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy. 04.05.1948
92/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady. 05.05.1948
93/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce. 05.05.1948
94/1948 Zb. Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům. 08.05.1948
95/1948 Zb. Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). 01.09.1948
96/1948 Zb. Zákon o překládání soudců do výslužby podle věku. 10.05.1948
97/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb. 09.06.1948
98/1948 Zb. Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění. 12.05.1948
99/1948 Zb. Zákon o národním pojištění. 01.10.1948
100/1948 Zb. Nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1948. 01.01.1948
101/1948 Zb. Nařízení o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích. 26.05.1948
102/1948 Zb. Vyhláška o přenesení působnosti poplatkového úřadu Praha - obvod. 01.05.1948
103/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové.
104/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Karlových Varech. 25.05.1948
105/1948 Zb. Vyhláška ministrů zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě. 25.05.1948
106/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. 26.05.1948
107/1948 Zb. Ústavní zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádostí o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti. 29.04.1948
108/1948 Zb. Vyhláška, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. Března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela). 01.06.1948
109/1948 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání dvacetníků. 29.05.1948
110/1948 Zb. Vyhláška o stažení některých mincí československé měny. 29.05.1948
111/1948 Zb. Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem. 01.06.1948
112/1948 Zb. Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém. 03.06.1948
114/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků. 02.06.1948
115/1948 Zb. Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru. 01.01.1948
116/1948 Zb. Vyhláška o úplnom znění dekretu presidenta republiky dolů a některých průmyslových podniků. 03.06.1948
117/1948 Zb. Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského 03.06.1948
118/1948 Zb. Zákon o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků. 03.06.1948
119/1948 Zb. Zákon o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství. 01.01.1948
120/1948 Zb. Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami. 01.01.1948
121/1948 Zb. Zákon o znárodnění ve stavebnictví. 01.01.1948
122/1948 Zb. Zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří. 01.01.1948
123/1948 Zb. Zákon o znárodnění polygrafických podniků. 01.01.1948
124/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení. 01.01.1948
125/1948 Zb. Zákon o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku. 01.01.1948
126/1948 Zb. Zákon o znárodnění některých šlechtitelských podniků. 03.06.1948
127/1948 Zb. Zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem. 04.06.1948
128/1948 Zb. Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky. 04.06.1948
129/1948 Zb. Zákon o ničotnosti niektorých rozsudkov vojenských súdov tzv. Slovenského štátu. 04.06.1948
130/1948 Zb. Zákon o národních umělcích 04.06.1948
131/1948 Zb. Zákon o likvidaci právních poměrů německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 04.06.1948
132/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 55 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu. 04.06.1948
133/1948 Zb. Zákon o splacení zápůjček zaručených státem podle některých zákonů o stavebním ruchu a o změně zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu. 04.06.1948
134/1948 Zb. Zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci. 13.04.1948
135/1948 Zb. Nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy. 02.04.1948
136/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních. 19.06.1948
137/1948 Zb. Zákon o postátnění Československého rozhlasu. 01.07.1948
138/1948 Zb. Zákon o hospodaření s byty 04.06.1948
139/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o směnečném poplatku. 19.06.1948
140/1948 Zb. Nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů. 27.12.1947
141/1948 Zb. Nařízení o úpravě okresů a sídel revírních báňských úřadů v zemích České a Moravskoslezské.
142/1948 Zb. Nařízení o zřizování odborných živnostenských společenstev pro živnost výroby cementového zboží na Slovensku. 04.06.1948
143/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o vyrovnávání některých závazků převodem na vázaný vklad (účet). 04.06.1948
144/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Likvidačního fondu měnového o omezení uvolňování vázaných vkladů. 04.06.1948
145/1948 Zb. Vyhláška o úplném znění zákona o revisi první pozemkové reformy. 05.06.1948
146/1948 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě. 14.04.1948
147/1948 Zb. VYHLÁŠKA ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946. 05.06.1948
148/1948 Zb. Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou. 05.06.1948
149/1948 Zb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Královstvím rumunským. 05.06.1948
150/1948 Zb. Ústava Československé republiky. 28.06.1948
151/1948 Zb. Vyhláška o novém znění vojenského trestního řádu. 12.06.1948
152/1948 Zb. Zákon o volbě presidenta republiky. 13.06.1948
153/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci některých smluvních celních sazeb mezi Československou republikou a Australským soustátím, sjednaná v Canberra výměnou not ze dne 7. dubna 1948. 16.06.1948
154/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským, sjednaná výměnou not v Kodani dne 5. února a 4. března 1948. 16.06.1948
155/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948. 01.07.1948
156/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948. 16.06.1948
157/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948. 16.06.1948
158/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi vládou československou a vládou řeckou, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 7. dubna 1948. 16.06.1948
159/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda o valorisaci smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a Španělskem, sjednaná v Praze výměnou not ze dne 4. března a 6. dubna 1948. 16.06.1948
160/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948. 16.06.1948
161/1948 Zb. Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží. 01.07.1948
162/1948 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu. 23.06.1948
163/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948. 30.06.1948
164/1948 Zb. Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek. 01.07.1948
165/1948 Zb. Nařízení, kterým se stanoví jednotné kalkulační zásady. 13.07.1948
166/1948 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost předpisů o úpravě prodeje tabákových výrobků. 15.07.1948
167/1948 Zb. Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. 13.07.1948
168/1948 Zb. Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia. 13.07.1948
169/1948 Zb. Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové. 16.07.1948
170/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948. 31.07.1948
171/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví. 31.07.1948
172/1948 Zb. Vyhláška o předválečných dvoustranných smlouvách, sjednaných s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv ze dne 10. února 1947 byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny. 17.07.1948
173/1948 Zb. Zákon o čestném prohlášení ve správním řízení. 04.08.1948
174/1948 Zb. Zákon o zrušení domovského práva. 01.01.1949
175/1948 Zb. Zákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti. 29.07.1948
176/1948 Zb. Nařízení, kterým se prohlašuje městská veřejná nemocnice v Komárně za ústav státní. 08.03.1948
177/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem. 02.08.1948
178/1948 Zb. Nařízení o výhodách při poskytování státní podpory na stavební obnovu některých zemědělských usedlostí a rodinných domků. 02.08.1948
179/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb vo vládnom nariadení zo dňa 12. novembra 1947, č. 210 Sb., o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku. 02.08.1948
180/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku. 13.11.1947
181/1948 Zb. Zákon o organisaci peněžnictví. 03.08.1948
182/1948 Zb. Zákon, kterým se rozšiřuje působnost a mění právní povaha Poštovní spořitelny 01.09.1948
183/1948 Zb. Zákon o Investiční bance 03.08.1948
184/1948 Zb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o vázaném devisovém hospodářství. 03.08.1948
185/1948 Zb. Zákon o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti 03.08.1948
186/1948 Zb. Zákon o revisní službě finanční správy. 03.08.1948
187/1948 Zb. Zákon o Ústřední radě družstev. 03.08.1948
188/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení dekretu presidenta republiky o závodních a podnikových radách. 03.08.1948
189/1948 Zb. Vyhláška o zřízení a Ústavě Světové zdravotnické organisace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku. 04.08.1948
190/1948 Zb. Zákon o lékárnickém studiu. 04.08.1948
191/1948 Zb. Zákon o zriadení pobočky lekárskej fakulty bratislavskej univerzity v Košiciach. 04.08.1948
192/1948 Zb. Zákon o státním divadle v Brně. 16.08.1948
193/1948 Zb. Zákon o státním divadle v Ostravě. 01.08.1948
194/1948 Zb. Zákon jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních. 01.04.1948
195/1948 Zb. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách mateřských. 01.09.1948
196/1948 Zb. Nařízení, kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních. 01.09.1948
197/1948 Zb. Nařízení o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnasiích. 01.09.1948
198/1948 Zb. Zákon o občanských průkazech. 01.10.1948
199/1948 Zb. Zákon o komunálních podnicích. 29.01.1949
200/1948 Zb. Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů členů Sboru národní bezpečnosti. 07.09.1947
201/1948 Zb. Nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 07.09.1948
202/1948 Zb. Nařízení, kterým se stanoví jednotné rozpočetní zásady. 05.08.1948
203/1948 Zb. Zákon o státní záruce za zápůjčky obcí na investice pro obytné stavby. 06.08.1948
204/1948 Zb. Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění 06.08.1948
205/1948 Zb. Zákon jímž se mění a doplňují předpisy o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků lidové správy a některých jiných osob veřejného práva. 06.08.1948
206/1948 Zb. Zákon o zalesňování, zřizování ochranných lesních pásů a zakládání (obnově) rybníků. 05.09.1948
207/1948 Zb. Zákon o ochraně pachtýřů zemědělských podniků a pachtýřů zemědělských pozemků. 06.08.1948
208/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních k obnově Lidic. 07.08.1948
209/1948 Zb. Zákon o přechodné úpravě v oboru obecních dávek a poplatků. 07.08.1948
210/1948 Zb. Zákon o některých opatřeních v oboru záloh na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry. 07.08.1948
211/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňují některá ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948, a Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se pozměňuje čl. XIV téže dohody. 07.08.1948
212/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Zvláštní protokol ze dne 24. března 1948, jímž se mění čl. XXIV Všeobecné dohody o clech a obchodu, vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 59/1948. 07.08.1948
213/1948 Zb. Zákon o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov. 08.08.1948
214/1948 Zb. Zákon o sbírkách zákonů. 23.08.1948
215/1948 Zb. Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán. 15.08.1948
216/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Protokol ze dne 24. března 1948 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1948, č. 59 Sb. 21.08.1948
217/1948 Zb. Vyhláška o nástupných termínoch do prezenčnej služby a do vojenského výcviku. 31.08.1948
218/1948 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o mimoriadnej jednorázovej dávke z nadmerných prírastkov na majetku. 17.09.1948
219/1948 Zb. Nariadenie o ústavoch národného zdravia. 24.09.1948
220/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec 01.10.1948
221/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody pôsobnosti oblastných komisií pre technickohospodárske úpravy pozemkov. 28.09.1948
222/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú novostanovené termíny pre nastúpenie prezenčnej služby a vojenského výcviku. 28.09.1948
223/1948 Zb. Nariadenie o začatí činnosti Investičnej banky 01.10.1948
224/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata. 29.09.1948
225/1948 Zb. Nariadenie o zriadení pobočiek pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Plzni a v Českých Budejoviciach. 09.10.1948
226/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej smluve medzi republikou Československou a Spojenými štátmi venezuelskými, sjednanej v Caracasu výmenou nót zo dňa 27. novembra 1947. 09.10.1948
227/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej dohode medzi republikou Československou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísaná v Haagu dňa 24. júna 1948. 09.10.1948
228/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uvádza v dočasnú platnosť Dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a Hospodárskou Úniou belgicko-luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísaná v Bruseli dňa 3. júla 1948. 09.10.1948
229/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväznosť niektorých noriem. 14.10.1948
230/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode o valorizácii smluvných colných sadzieb medzi republikou Československou a Španielskom, sjednanej v Prahe výmenou nót zo dňa 4. marca a 6. apríla 1948. 14.10.1948
231/1948 Zb. Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky. 24.10.1948
232/1948 Zb. Zákon o Štátnom súde. 24.10.1948
233/1948 Zb. Zákon o názve Ministerstva informácií a Ministerstva školstva a osvety, ako aj príslušných povereníctiev. 22.10.1948
234/1948 Zb. Vyhláška o přenesení působnosti ministerstva zemědělství v některých věcech pozemkové reformy 22.10.1948
235/1948 Zb. Zákon o úpravě některých poměrů členů národních výborů a členů jejich složek. 22.11.1948
236/1948 Zb. Zákon o vojenskej nemocenskej starostlivosti 01.10.1948
237/1948 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky, za ktorých možno niektorým osobám udeliť oprávnenie na vykonávanie zubnej techniky 25.10.1948
238/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o Štátnom súde. 25.10.1948
239/1948 Zb. Nariadenie o razení a vydaní strieborných stokorún na pamäť tridsaťročného trvania Československej republiky 27.10.1948
240/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa menia stanovy Československého vojenského radu Bieleho leva „Za víťazstvo". 27.10.1948
241/1948 Zb. Zákon o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne) 02.11.1948
242/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti niektorých ustanovení zákona o národnom poistení. 15.05.1948
243/1948 Zb. Vyhláška o Dohovore a dohodnutiach dojednaných v Paríži dňa 5. júla 1947 na XII. Svetovom poštovom kongrese. 12.11.1948
244/1948 Zb. Zákon o štátnej mzdovej politike. 13.11.1948
245/1948 Zb. Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti. 17.11.1948
246/1948 Zb. Zákon o náhrade poslancov Národného shromaždenia. 09.06.1948
247/1948 Zb. Zákon o táboroch nútenej práce. 17.11.1948
248/1948 Zb. Zákon o obvodných pôrodných asistentkách a o úprave oprávnenia na výkon pomocnej praxe pôrodníckej. 17.11.1948
249/1948 Zb. Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe. 19.11.1948
250/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch. 19.11.1948
251/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa zrušuje vyhláška zo dňa 19. apríla 1944, č. 99 Sb., o rozšírení správneho obvodu policajného prezidenta v Prahe na obec Modřany. 01.12.1948
252/1948 Zb. Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení. 01.12.1948
253/1948 Zb. Nariadenie o Fonde znárodneného hospodárstva. 01.12.1948
254/1948 Zb. Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií. 01.12.1948
255/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948. 01.12.1948
256/1948 Zb. Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948. 16.12.1948
257/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch 01.12.1948
258/1948 Zb. Vyhláška o Dodatkovom protokole k londýnskej Dohode o nemeckých patentoch zo dňa 27. júla 1946, dojednanom v Londýne dňa 17. júla 1947. 04.12.1948
259/1948 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Poľskou republikou. 04.12.1948
260/1948 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky a správy. 04.12.1948
261/1948 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení. 04.12.1948
262/1948 Zb. Vyhláška o dohode o valorizácii československých smluvných colných sadzieb medzi Československou republikou a Poľskou republikou, dojednanej vo Varšave výmenou nót zo dňa 23. a 27. marca 1948. 04.12.1948
263/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory. 10.12.1948
264/1948 Zb. Vyhláška o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o karanténe a ochrane pôdohospodárskych rastlín pred škodcami a chorobami, podpísanej v Prahe dňa 28. novembra 1947 25.12.1948
265/1948 Zb. Nariadenie o vyznamenaniach za zásluhy o výstavbu štátu a za vynikajúce pracovné výkony 14.12.1948
266/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o úprave stálych voličských soznamov 17.12.1948
267/1948 Zb. Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948. 17.12.1948
268/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení. 17.12.1948
269/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona zo dňa 27. októbra 1948, č. 241 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky zákon o päťročnom pláne) 17.12.1948
270/1948 Zb. Zákon o prísahe sudcov. 18.12.1948
271/1948 Zb. Zákon o úľavách v plnení niektorých záväzkov, ktoré zneli na ríšske marky. 18.12.1948
272/1948 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o rozhodčích súdoch pre úpravu niektorých záväzkov národných podnikov. 31.08.1948
273/1948 Zb. Zákon o úprave uspokojení a o určení splatnosti niektorých záväzkov, dotknutých znárodňovacími a inými predpismi. 18.12.1948
274/1948 Zb. Zákon, ktorým sa mení dekrét prezidenta republiky o opatreniach v konaní vyživovacieho hospodárstva a rozširuje platnosť niektorých jeho ustanovení na územie Slovenska. 18.12.1948
275/1948 Zb. Zákon, ktorým sa prenáša pôsobnosť finančnej stráže v colnom pohraničnom pásme na Zbor národnej bezpečnosti. 01.01.1949
276/1948 Zb. Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948. 01.12.1948
277/1948 Zb. Zákon o vianočnom príspevku dôchodcom, ktorí majú nárok na zaopatrenie podľa zákona o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencoch a obete vojny a fašistickej perzekúcie. 01.12.1948
278/1948 Zb. Zákon o Ústredí pre hospodárenie s pôdohospodárskymi výrobkami. 18.12.1948
279/1948 Zb. Zákon o Veľkodistribučnom podniku v odbore potravinárskom. 18.12.1948
280/1948 Zb. Zákon o krajskom zriadení. 24.12.1948
281/1948 Zb. Zákon o výkone finančnej správy národnými výbormi. 24.12.1948
282/1948 Zb. Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode. 01.01.1949
283/1948 Zb. Zákon o všeobecnej dani. 01.01.1949
284/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani. 24.12.1948
285/1948 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vydáva sadzobník všeobecnej dane. 01.01.1949
286/1948 Zb. Zákon o národnej bezpečnosti. 01.01.1949
287/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa znovu mení a doplňuje železničný prepravný poriadok. 01.01.1949
288/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajších (miestnych) železníc Sliezskych zemských železníc za drobné železnice. 30.12.1948
289/1948 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení vedľajšej (miestnej) železnice Ostrava - Karvinná za železnicu drobnú. 30.12.1948
290/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o zdanení zásob tovaru všeobecnou daňou. 31.12.1948
291/1948 Zb. Zákon o dočasnom vedení štátneho hospodárstva v počiatočnom období roku 1949. 01.01.1949
292/1948 Zb. Zákon o úprave colného sadzobníka v čase prechodnom. 01.01.1949
293/1948 Zb. Zákon o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov. 01.01.1949
294/1948 Zb. Zákon o osobitnej dani z úrokov z úsporných vkladov. 01.01.1949
295/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v puncovníctve. 30.12.1948
296/1948 Zb. Vládne nariadenie o opatreniach v stavebníctve v päťročnom pláne. 01.01.1949
297/1948 Zb. Vládne nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru. 01.01.1949
298/1948 Zb. Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko. 30.12.1948
299/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa opätovne predlžujú niektoré lehoty podľa zákona o mimoriadnych opatreniach v odbore ochranných známok. 01.01.1949
300/1948 Zb. Vládne nariadenie o referátoch krajských národných výborov pre všeobecné vnútorné veci.
301/1948 Zb. Vládne nariadenie o bezpečnostných referátoch krajských národných výborov. 01.01.1949
302/1948 Zb. Vládne nariadenie o finančných referátoch krajských národných výborov a o prenesení pôsobnosti niektorých finančných úradov na daňové správy. 01.01.1949
303/1948 Zb. Vládne nariadenie o plánovacích referátoch krajských národných výborov. 01.01.1949
304/1948 Zb. Vládne nariadenie o odmenách členov národných výborov. 30.12.1948
305/1948 Zb. Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti vo verejnej správe. 01.01.1949
306/1948 Zb. Nariadenie o prechode a zániku pôsobnosti obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr. 01.01.1949
307/1948 Zb. Zákon o niektorých opatreniach v odbore priamych daní. 30.12.1948
308/1948 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o začatí činnosti odboru ľudového peňažníctva Ústrednej rady družstiev. 30.12.1948
309/1948 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o začatí revíznej činnosti v peňažných ústavoch. 30.12.1948
310/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa uverejňuje opatrenie Národnej banky Československej o súpise pohľadávok a iných nárokov voči bývalému ríšskonemeckému majetku a bývalým ríšskonemeckým vlastníkom tohto majetku. 30.12.1948
311/1948 Zb. Zákon o národných dopravných podnikoch. 30.12.1948
312/1948 Zb. Zákon o organizácii štátnych lesov a statkov. 01.01.1949
313/1948 Zb. Zákon o viazaných stavebninách a ich prídele. 30.12.1948
315/1948 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú štátne lesné a poľnohospodárske podniky vo forme národných podnikov. 01.01.1949
316/1948 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa upravujú právne pomery Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami. 01.01.1949
317/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje deň začatia a rozsah činnosti Veľkodistribučného podniku, zapís. spoločenstva s r.o. v Prahe 01.01.1949
318/1948 Zb. Nariadenie ministra vnútorného obchodu ktorým sa určuje deň, ktorým vplynú niektoré útvary do Veľkodistribučného podniku, zapísaného spoločenstva s ručením obmedzeným, a zanikajú. 01.01.1949
319/1948 Zb. Zákon o zľudovení súdnictva. 01.02.1949
320/1948 Zb. Zákon o územnej organizácii krajských a okresných súdov. 01.02.1948
321/1948 Zb. Zákon o Sbore uniformovanej väzenskej stráže. 31.12.1948
322/1948 Zb. Zákon o advokácii (advokátsky poriadok). 01.01.1949
323/1948 Zb. Zákon, ktorým sa zavádza odborná justičná skúška a doplňujú sa predpisy o prípravnej službe sudcovskej. 31.12.1948
324/1948 Zb. Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa vydávajú podrobné predpisy o odbornej justičnej skúške. 31.12.1948
325/1948 Zb. Zákon o predĺžení niektorých zmenkoprávnych lehôt. 01.01.1949
326/1948 Zb. Nariadenie ministra financií o výkone poukazovacieho práva a organizácii pokladničnej a účtovnej služby pre krajské a okresné národné výbory. 01.01.1949
327/1948 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa uvádza do dočasnej platnosti Dohoda o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Ľudovou republikou rumunskou, podpísaná v Bukurešti dňa 21. júla 1948. 04.08.1948
Presunúť na začiatok