Nariadenie vlády č. 220/1948 Zb.Nariadenie, ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec

Čiastka 80/1948
Platnosť od 24.09.1948 do31.12.1952
Účinnosť od 01.10.1948 do31.12.1952
Zrušený 109/1952 Zb.

OBSAH

220

Vládne nariadenie

zo dňa 21. septembra 1948,

ktorým sa stanovia časti, ktoré z poistného v národnom poistení uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec.

Vláda republiky Československej nariaďuje podľa § 20, ods. 1, poslednej vety, § 255, ods. 1, písm. a) a § 255, ods. 2 zákona zo dňa 15. apríla 1948, č. 99 Sb., o národnom poistení (ďalej len „zákon“):


§ 1

Dokiaľ nenadobudne účinnosť § 120, ods. 1 zákona, uhradzuje zamestnávateľ a zamestnanec [§ 2, ods. 1, písm. a) zákona] po jednej polovici poistného.

§ 2

Zamestnávateľ uhradzuje celý úrazový príspevok podľa ustanovenia § 117, ods. 3, druhej vety zákona.

§ 3

Dokiaľ na základe novej úpravy platov verejných zamestnancov nebude stanovené inak, uhradzujú verejní zamestnanci, ktorí majú v prípade nemoci nárok na služobný plat (príjem) aspoň na čas jedného roku (§ 36, ods. 5 zákona), a prijímatelia odpočivných (zaopatrovacích) platov z verejného penzijného zaopatrenia, prípadne opakujúcich sa darov a penzií z milosti z verejných prostriedkov [§ 8, písm. b) zákona] na poistnom nemocenského poistenia 2 % a ich zamestnávatelia, prípadne platitelia odpočivných (zaopatrovacích) platov 3 %, a to zo základu, z ktorého sa vymeriavalo poistné ich doterajšieho nemocenského poistenia.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. októbra 1948; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti v dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.