Zákon č. 213/1948 Zb.Zákon o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov.

Čiastka 75/1948
Platnosť od 08.08.1948
Účinnosť od 08.08.1948

OBSAH

213.

Zákon

zo dňa 21. júla 1948

o úprave niektorých pomerov na ochranu verejných záujmov.

Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) Opatrenia akčných výborov alebo opatrenia, urobené na ich návrh alebo na miesto nich, ku ktorým došlo v čase od 20. februára 1948 do dňa začiatku účinnosti tohto zákona a ktoré smerovali k ochrane alebo k zabezpečeniu ľudovodemokratického zriadenia alebo k očiste verejného života, sú podľa práva, a to i v tých prípadoch, kde by inak neboli v súlade s príslušnými predpismi.

(2) Ak uzná Ústredný akčný výbor Národného frontu, že nešlo o opatrenia podľa odseku 1 alebo že v jednotlivých prípadoch treba odstrániť nezrovnalosti, vzniknuté pri vykonávaní týchto opatrení, je povolaný úrad alebo orgán oprávnený urobiť na návrh Ústredného akčného výboru Národného frontu opatrenia potrebné pre revíziu.

§ 2

Pokiaľ opatrenia, uvedené v ustanovení § 1 ods.1, týkajú verejných zamestnancov, platia pre nich tieto ďalšie ustanovenia:

1 Opatrenia, ktorými boli verejní zamestnanci odstránení z činnej služby (dovolenka s čakateľným a pod.), sa pokladajú, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, za rozviazanie služobného (pracovného) pomeru od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po dni začiatku účinnosti tohto zákona.

2 Ku dňu rozviazania služobného (pracovného) pomeru vydá verejný zamestnávateľ zamestnancov príslušné sumy podľa predpisov o prestupoch vo verejnoprávnom dôchodkovom poistení (zaopatrení). Inak zanikajú všetky všetky povinnosti, práva a nároky zo služobného (pracovného) pomeru pre zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov.

3 Verejní zamestnanci, ktorí boli takto odstránení zo služby, s ktorou je spojené verejnoprávne penzijné zaopatrenie, sa preložia do výslužby s účinnosťou k poslednému dňu mesiaca, nasledujúceho po dni začiatku účinnosti tohto zákona, ak vykazujú do dňa začiatku účinnosti tohto zákona najmenej 10 rokov celkovej služobnej doby, započítateľnej pre nárok a výmeru odpočivných (zaopatrovacích) platov a ak dosiahli do dňa účinnosti tohto zákona muži 55. a ženy 45. rok.

4 Služobný (pracovný) pomer verejných zamestnancov, ktorí boli odstránení z činnej služby preto, že boli uznaní vinnými podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 19. júna 1945, č.16 Sb., o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch, dekrétu prezidenta republiky zo dňa 27. októbra 1945, č.138 Sb., o trestaní niektorých previnení proti národnej cti alebo podľa dekrétu prezidenta republiky zo dňa 4. októbra 1945, č.105 Sb., o očistných komisiách pre preskúmanie činnosti verejných zamestnancov, v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich, alebo aj podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 15. mája 1945, č.33 Sb.n. SNR, o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a kolaborantov a o zriadení ľudového súdnictva, v znení predpisov ich meniacich alebo doplňujúcich, poprípade podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. augusta 1945, č.99 Sb.n. SNR, o úprave služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov, sa pokladá za rozviazaný od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po dni začiatku účinnosti tohto zákona.

§ 3

(1) Služobný (pracovný) pomer zamestnancov, ktorí budú uznaní vinnými podľa predpisov, uvedených v § 2, č.4 po dni začiatku účinnosti tohto zákona, sa pokladá za rozviazaný od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po právoplatnosti odsudzujúceho výroku.

(2) Ustanovenie § 1, ods.2 platí obdobne.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.


Gottwald v. r.

Dr.John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr.Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm.gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing.Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neumann v. r.

Dr.Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.