Vyhláška č. 267/1948 Zb.Vyhláška o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948.

Čiastka 99/1948
Platnosť od 17.12.1948 do31.05.1953
Účinnosť od 17.12.1948 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

267

Vyhláška ministra financií

zo dňa 3. decembra 1948

o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948.

Podľa § 3, ods. 2 zákona zo dňa 11. marca 1948, č. 39 Sb., o platidlách československej meny, vyhlasujem:


§ 1

(1) Národná banka Československá začne dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky vydávať vo svojom ústredí v Prahe, svojom oblastnom ústave pre Slovensko v Bratislave a všetkých svojich filiálnych úradovniach drobné papierové peniaze po 50 Kčs s dátumom 3. júla 1948 (ďalej len „päťdesiatkoruny“).

(2) Opis päťdesiatkoruny je obsažený v prílohe, ktorá je súčiastkou tejto vyhlášky.

§ 2

Doterajšie drobné peniaze papierové po 50 Kčs, opísané v diele I, č. 6 vyhlášky ministra financií zo dňa 20. októbra 1945 č. 92 Sb., o nových platidlách československej meny, zostávajú naďalej v obehu ako zákonné platidlo.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Dolanský v. r.


Opis päťdesiatkoruny s dátumom 3. júla 1948.

Päťdesiatkoruna je vytlačená na bielom velínovom papieri zvláštneho složenia s priebežnou vodotlačou, ktorá, svisle prebiehajúcimi ostre lomenými čiarami, temnejšími než okolný papier, tvorí ornament šupinového vzoru, zjavný proti svetlu.

Päťdesiatkoruna je 72 mm široká a 140 mm dlhá; menšie odchýlky sú možné.

Hlavné tlačové obrazce na líci i rube zaujímajú skoro celú plochu papiera, okrem bieleho okraja, na všetkých štyroch stranách približne rovnako širokého.

Na líci platidla je hlavná tlač urobená zelenavomodrou farbou a ohraničená pri dolnej strane širokým pásom z bieločiarych giloší (vlnoviek), pri ostatných troch stranách úzkou bieločiarou páskou gilošovou. Tento gilošový rámec je pozdĺž všetkých štyroch vnútorných strán sprevádzaný ešte ozdobnými pruhmi zo štylizovaných národných ornamentov, vytieňovaných jemnými čiarami a štvorčekami.

V pravej časti na líci je pravouhlý rámec, ohraničený jemnou vlnovkovou ozdobou, v ktorom je umiestená podobizeň generála Milana Rastislava Štefánika v uniforme francúzskeho generála. Hlava na podobizni je zobrazená v pohľade zo troch štvrtín.

Hlavný rámec na líci platidla je hore prerušený veľkým bielym nápisom

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

Uprostred vo vnútornom priestore hlavného rámca je text s veľkými svetlými písmenami:

„PÄŤDESIAT KORÚN

ČESKOSLOVENSKÝCH“,

pod ním menšími tmavými písmenami:

„V PRAHE DŇA 3. JÚLA 1948.

MINISTER FINANCIÍ DR. DOLANSKÝ“

a celkom dolu trestná pohrôžka:

„FALŠOVANIE SA TRESTÁ PODĽA

ZÁKONA“.

Pozadie textu na líci tvorí jemná šedomodrá vlnovková podtlač.

Nad textom je šesťmiestne číslo platidla, vpravo od neho označenie serie veľkým písmenom a jednomiestnou alebo dvojmiestnou číslicou, všetko v rumelkove červenej farbe.

V hlavnom rámci na líci je pri ľavom hornom rohu štátny znak Československej republiky, pri ľavom dolnom rohu veľká oválna gilošová ružica s veľkou bielou číslicou „50“ a pri pravom dolnom rohu podobná malá ružica s menšou bielou číslicou „50“.

Dolu na bielom okraji vľavo je podpis autora návrhu „B. FOJTÁŠEK“ a vpravo podpis rytca „L. JIRKA SC.“, potom uprostred firemný nápis tlačiarne:

„TLAČIAREŇ PLATIDIEL NÁRODNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ“

Na rube platidla je hlavná tlač urobená farbou tmavozelenou a vytvára pozdĺž všetkých štyroch strán hlavný rámec z bieločiarych giloší (vlnoviek). Tento rámec sprevádza ešte na všetkých vonkajších stranách jemné pletivo zelených a fialových vlnoviek.

Hlavný rámec na rube nahor nesie svetlý nápis

„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“,

dole je bieločiary pás rámca rozšírený a nesie nápis

„PÄŤDESIAT KORÚN“

veľkými bielymi písmenami s tmavým vrhnutým tieňom, pod tým potom

končí nápis slovom

„ČESKOSLOVENSKÝCH“,

urobeným drobnejšími bielymi písmenami.

V pravom a v ľavom dolnom rohu hlavného rámca sú veľké bieločiare ružice s bielymi číslicami „50“.

Celý vnútorný priestor hlavného rámca na rube vyplňuje krajinný obraz: mesto Banská Bystrica v celkovom pohľade s časťou Nízkych Tatier v pozadí. V dolnom ľavom rohu tohto obrazu je malý biely nápis

„BANSKÁ BYSTRICA“.

Dolu na bielom okraji je vľavo meno autora návrhu krajinného obrazu „Š. BEDNÁR“ vpravo meno grafika „ B. FOJTÁŠEK“.