Zákon č. 293/1948 Zb.Zákon o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov.

Čiastka 105/1948
Platnosť od 30.12.1948 do07.02.1964
Účinnosť od 01.01.1949 do07.02.1964
Zrušený 19/1964 Zb.

293

Zákon

zo dňa 21. decembra 1948

o colných sľavách pre dovoz strojov a prístrojov.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

(1) Pre stroje a prístroje sadzobnej triedy XL. [okrem strojov sadz. čís. 531, 532, 533, 534a) a poznámky k sadz. čís. 538], pre stroje a prístroje sadz. čís. 539 [okrem motorov a dynám, patriacich do poznámky k sadz. čís. 539], pre elektrické prístroje a elektrotechnické zariadenia sadz. čís. 543, pre pojazdné motorové stroje stavebné a hospodárske ex sadz. pol. 553c), pre traktory a motorové pluhy sadz. pol. 553d) a pre optické prístroje, ak váži kus 10 kg alebo viacej, ex sadz. pol. 575b) 2, vyclené za účinnosti tohto zákona, môže Ministerstvo financií povoliť sľavu dovozného cla podľa § 2, pokiaľ sa v tuzemsku nevyrábajú a pokiaľ ich dovoz je potrebný, aby sa zaviedol alebo zdokonalil niektorý odbor výroby priemyslovej alebo pôdohospodárskej, alebo aby sa podporil stavebný ruch.

(2) Sľava dovozného cla podľa § 2 sa môže rovnako povoliť predôležité a nepostrádateľné náhradné súčiastky k takýmto strojom a prístrojom dovezeným z cudziny, ktoré sa v tuzemsku vôbec nevyrábajú, ak sa vyclievajú za účinnosti tohto zákona a ak je preukázaná ich skutočná príslušnosť k oným strojom a prístrojom.

§ 2.

Ak sa povolí podľa § 1 sľava cla, vyberá sa

a) pri sadz. pol. 530a), 530b), 530c) 1-2 a 534b) snížené clo 85,- Kčs za 100 kg čistej váhy,

b) pri sadz. čís. 526, 527, 528, 529, pri poznámke k sadz. pol. 530c) a pri sadz. čís. 535, 536, 537, 538, 539 a 543 snížené clo 170,- Kčs za 100 kg čistej váhy,

c) pri sadz. pol. 553c) a 553d) snížené clo 500,- Kčs za 100 kg čistej váhy,

d) pri sadz. pol. 575b) 2 snížené clo 150,- Kčs za 1 kg čistej váhy, ak váži prístroj 100 kg alebo viacej, a snížené clo 200,- Kčs za 1 kg čistej váhy, ak váži prístroj menej než 100 kg, avšak nie menej než 10 kg.

§ 3.

Ministerstvo financií môže pre posudzovanie žiadostí o sľavu cla podľa §§ 1 a 2 zriadiť poradný sbor a vyžiadať si jeho dobrozdanie pred rozhodnutím o jednotlivých žiadostiach.


§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1949; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.