Zákon č. 44/1948 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy.

Čiastka 21/1948
Platnosť od 14.04.1948
Účinnosť od 14.04.1948
Redakčná poznámka

Ustanovení čl. I platí od 12. srpna 1947, s výjimkou ustanovení č. 8.

44.

Zákon

ze dne 21. března 1948,

kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Zákon ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, se mění a doplňuje takto:

1. § 6, odst. 2, písm. b) se na konci doplňuje tímto ustanovením:

„Osobní náležitosti, uvedené pod č. 1 až 3, u osob, které pozbyly pozemkového majetku (§ 1) pod tlakem okupace nebo v důsledku národní, rasové nebo politické persekuce (zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících), se posuzují při revisi podle doby, kdy nastala událost, která jest důvodem pro navrácení v předešlý stav. U účastníků národního boje za osvobození (§§ 1 a 6 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození) povolí ministr zemědělství v případech zvláštního zřetele hodných na návrh ministra národní obrany výjimky z ustanovení předchozí věty.“

2. § 6, odst. 3 zní:

(3) Je-li místní potřeba půdy naléhavá k uspokojení uchazečů oprávněných podle § 8, odst. 1, nebo žádá-li to veřejný zájem, lze na návrh rolnické komise převzíti celý zbytkový statek nebo jeho část.“

3. V § 6, odst. 4, první větě se vsunují na konci slova: „nebo v odstavci 3.“

4. V § 6, odst. 5 se připojuje na konci tato věta:

„Bližší předpisy k provádění tohoto ustanovení stanoví ministr zemědělství vyhláškou v Úředním listě, která se na Slovensku uveřejní též v Úředním věstníku.“

5. § 7, odst. 2 zní:

(2) Za půdu, která bude vyvlastněna podle § 1, odst. 3, se poskytuje náhrada ve výši průměrné obecné ceny za posledních 10 let před vyvlastněním nebo ve výši obecné ceny v době vyvlastnění, je-li tato nižší, vždy však se srážkou 20 %.“

6. V § 7, odst. 3 se nahrazují slova „obecnou cenu“ slovy „cenu podle odstavce 2“.

7. V § 7, odst. 5, první větě se nahrazují slova „do výše obecné ceny převzatého majetku“ slovy „do výše náhrady za převzatý majetek“.

8. § 8, odst. 6 zní:

(6) Přídělové řízení provede ministerstvo zemědělství (na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy podle směrnic ministerstva zemědělství) v součinnosti se zástupci uchazečů (rolnickými komisemi). Rolnické komise jsou místní a okresní. Místní rolnickou komisi, skládající se z 5 až 10 členů, zvolí si oprávnění uchazeči (odstavce 1 a 3) při místním národním výboru, v jehož obvodu se nachází půda tvořící předmět revise nebo získaná pro účely přídělu, a v sousedních zájmových obcích. Zástupci místních rolnických komisí zvolí na schůzi okresní rolnickou komisi při okresním národním výboru, která může míti nejvýše 10 členů.“

9. § 8, odst. 9 zní:

(9) Bližší předpisy k provedení ustanovení odstavců 1 až 8, zejména o nejvyšší přípustné výměře přídělu, směně půdy, jakož i o složení, ustavení a působnosti rolnických komisí, vydá vláda nařízením.“

10. § 9, odst. 1, č. 3 zní:

3. ustanovení § 5, odst. 1 a 2 zák. č. 16/1947 Sb. platí i o zaměstnancích, u nichž jsou dány podmínky uvedené v § 2, odst. 1, písm. a) a b) téhož zákona, s nimiž však byl pracovní (služební) poměr rozvázán bez jejich viny v důsledku provádění revise první pozemkové reformy;“

11. V § 9, odst. 1 se za ustanovení č. 8 vkládá nové ustanovení č. 9 tohoto znění:

9. ustanovení § 8, odst. 2 zák. č. 16/1947 Sb., pokud se vztahuje na nároky z dřívějšího pracovního (služebního) poměru, tu neplatí;“

12. V § 9, odst. 1 se ustanovení č. 9 přečísluje na č. 10.

13. V § 15, odst. 1 první věta zní:

„Každé zcizení mezi živými, reálné rozdělení spoluvlastnictví, propachtování nebo zatížení pozemkového majetku uvedeného v § 1 jest ode dne 11. července 1947 po dobu revise bez souhlasu ministerstva zemědělství neplatné; na Slovensku uděluje souhlas pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy podle směrnic ministerstva zemědělství.“

14. § 15, odst. 2 zní:

(2) Pro dražební řízení o majetku uvedeném v § 1 platí i jinak ustanovení § 29 zák. č. 90/1947 Sb.“


Čl. II.

Úroková míra pro úrokování náhrady podle § 59 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon náhradový), ve znění zákona ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb., činí 1 %, a to s účinností ode dne 1. ledna 1948.

Čl. III.

(1) Výpověď z hospodaření na přejímaných nemovitostech může býti doručena nejen okresním soudem (§ 18 náhradového zákona), nýbrž i přímo ministerstvem zemědělství, na Slovensku pověřenectvem zemědělství a pozemkové reformy, po případě jejich orgány. Výpověď daná správním úřadem může se státi také veřejnou vyhláškou, která se vyvěsí na úřední obecní tabuli v obci (obcích), v jejímž (jejichž) obvodu leží pozemkový majetek. Při výpovědi veřejnou vyhláškou postačí výpověď všeobecně daná bez udání jmen osob hospodařících. Výpověď se pokládá za doručenou dnem vyvěšení.

(2) Proti výpovědi dané podle odstavce 1 není opravného prostředku a je vykonatelná podle ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

Čl. IV.

Ustanovení čl. I platí od 12. srpna 1947, s výjimkou ustanovení č. 8.

Čl. V.

Ministr zemědělství se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil úplné znění zákona č. 142/1947 Sb., které vyplývá z úprav provedených tímto zákonem.

Čl. VI.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.