Zákon č. 276/1948 Zb.Zákon o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948.

Čiastka 100/1948
Platnosť od 18.12.1948 do31.12.1948
Účinnosť od 01.12.1948 do31.12.1948

276

Zákon

zo dňa 2. decembra 1948

o jednorázových mimoriadnych prídavkoch k dôchodkom z národného poistenia pre rok 1948.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

(1) K dôchodkom z národného poistenia, na ktoré má oprávnený nárok v decembri 1948, sa poskytnú pre rok 1948 tieto jednorázové prídavky:

k dôchodkom invalidnému, starobnému a k dôchodku úrazovému, ak bola úrazom spôsobená strata aspoň 50 % zárobkovej schopnosti 500 Kčs,
k dôchodkom vdovskému a vdoveckému a k dôchodku družky 400 Kčs,
k dôchodkom sirotskému, rodičov a iných pozostalých 300 Kčs,
k výchovnému 150 Kčs.

(2) Ak požíva oprávnená osoba niekoľko z dôchodkov, uvedených v odseku 1, poskytne sa jej iba jediný prídavok, a to najvyšší. Prídavok neprislúcha zamestnaným dôchodcom, ak majú zo svojho pracovného (služobného) pomeru nárok na vianočný príspevok v roku 1948.

§ 2

K dôchodkom, vyplácaným do cudziny, sa prídavok neposkytuje.

§ 3

Neprávom prijaté prídavky je Ústredná národná poisťovňa oprávnená sraziť si z bežného dôchodku alebo z inej dávky, na ktorú má ten istý príjemca nárok.

§ 4

Prídavky podľa tohto zákona sú oslobodené od dane zo mzdy.

§ 5

Výdavky spojené s výplatou prídavkov podľa tohto zákona hradí Ústredná národná poisťovňa zo svojho.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 1948; vykoná ho minister sociálnej starostlivosti.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.